Inatsisartutlov nr. 3 af 19. maj 2010 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban.

 

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af den til enhver tid gældende Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

§ 2. Det er forbudt uden tilladelse fra Hvidvasksekretariatet at tillade adgang til midler og finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der tilhører personer og enheder, der er opført på de til enhver tid gældende terrorliste vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til Sikkerhedsrådets resolutioner nr. 1267 af 15. oktober 1999, nr. 1333 af 19. december 2000 samt nr. 1390 af 16. januar 2002.
Stk. 2.
Hvis det konstateres, at en transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til personer eller enheder, der er opført på den i stk. 1 nævnte liste, skal der omgående ske underretning til Hvidvasksekretariatet.
Stk. 3.
Hvidvasksekretariatet beslutter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning, hvorvidt der kan gives tilladelse efter stk. 1, eller om der skal ske beslaglæggelse.

§ 3. Det er forbudt at foretage salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af:
1) våben og krigsmateriel samt dermed beslægtet materiale af enhver art,
2) ammunition af en enhver art,
3) militære køretøjer og militært udstyr,
4) paramilitært udstyr eller,
5) reservedele til de under 1-4 nævnte genstande,
til personer eller enheder på de i § 2, stk. 1, nævnte lister.
Stk. 2.
Det er forbudt at yde teknisk bistand eller træning forbundet med levering, fremstilling, vedligeholdelse eller brug af de i stk. 1 nævnte genstande til personer eller enheder på de i § 2, stk. 1, nævnte lister.
Stk. 3.
Forholdsreglerne i stk. 1 og 2 omfatter også danske statsborgere, der opholder sig uden for Riget.


Sanktionsbestemmelse

§ 4. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1 og 2, medfører foranstaltninger i henhold til § 26 i Kriminallov for Grønland.


Ikrafttræden

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juni 2010.
Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Ove Karl Berthelsen


Bemærkninger til forslag