31. marts 2010

FM 2010/100


Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets indhold

FN’s sikkerhedsråd har med henblik på bekæmpelse af terrorisme vedtaget resolution 1267(1999), der forpligter FN-landene til at indføre finansielle sanktioner mod personer og enheder, der har specifik tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban.

I medfør af sikkerhedsrådsresolutionen er der nedsat en sanktionskomité, der træffer beslutning om opførelse af personer og enheder på FN’s terrorliste. Landene er forpligtet til at implementere denne liste.

Den såkaldte 1267 liste over personer og organisationer med tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida og Taliban opdateres løbende af FN’s Sanktionskomite.


2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Der vurderes kun at være ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Der vurderes kun at være tale om meget begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne.


5. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre

Forslaget harmoniserer Selvstyrets lovgivning med Rigsfællesskabets.


6. Høring af myndigheder og organisationer:

Det fremsatte forslag har været i høring hos:

Kanukoka, Grønlands Arbejdsgiverforening, Grønlands Landsret, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, GrønlandsBanken, Nuuk Sparbank, If Forsikring Grønland, Codan Forsikring Grønland, PFA Soraarneq.og Finanstilsynet.

Der er ikke indkommet høringssvar.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1

De virksomheder og personer, der er omfattet af loven, er virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver virksomhed med valutaveksling, udlånsvirksomhed, handelskreditter, ejendomsmæglere, udbydere af tjenesteydelser til virksomheder og personer og virksomheder, der udøver virksomhed, der ligger tæt op af denne form for virksomhed samt forhandlere af genstande. 

Til § 2

Terrorlisten fremgår på Udenrigsministeriets og Erhvervs- og Byggestyrelsen hjemmesider, og kan endvidere rekvireres fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked ved henvendelse hertil.

Hvidvasksekretariatet for Grønland er placeret i Hvidvasksekretariatet i Danmark som fysisk ligger hos Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) uden at høre under SØK.

Stk. 2. I sager, hvor der konstateres identitets- eller navnesammenfald med terrorlisten, indberettes straks til Hvidvasksekretariatet. Hvidvasksekretariatet giver meddelelse om, hvorvidt der foreligger identitetssammenfald, og om der skal ske beslaglæggelse. Indtil dette er afklaret, må der ikke gives adgang til de pågældende midler og finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer.

Identitetssammenfald betyder, at fx et pengeinstitut eller en virksomhed har konstateret, at man har en kunde, virksomhed, organisation e.l. i sit kunderegister, hvis navn og personlige oplysninger stemmer 100 % overens med et navn på terrorlisten.

I sager hvor der er navnesammenfald med et navn på terrorlisten betyder dette, at fx et pengeinstitut eller en virksomhed har konstateret, at man har en kunde, hvis navn helt eller delvist matcher navnet på terrorlisterne eller navnelisterne til en af de øvrige forordninger om finansielle sanktioner.

Stk. 3. Indefrysningsforpligtelsen vil i Grønland skulle opfyldes i medfør af konfiskations- og beslaglæggelsesreglerne i hhv. Kriminalloven for Grønland og Retsplejeloven for Grønland.

Der kan dels ske indefrysning af midler hvilket betyder hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

Derudover kan der ske indefrysning af økonomiske ressourcer hvilket betyder hindring af, at de anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogen måde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.

 

Til § 3

Der er tale om våbenembargo, som er almindeligt kendt i internationale brændpunkter.

Formålet er ganske enkelt at undgå at der falder våben i de forkerte hænder.

Stk. 2. Anden form for militær bistand som fx militærtræning er ligeledes forbudt.

Stk. 3. Bestemmelsen understreger at der er tale om en international forbrydelse, som man straffes for uanset hvor i verden man tager ophold.

 

Til § 4

Sanktionsbestemmelserne i kriminalloven (lov nr. 306 af 30. april 2008) er §§ 26, 30 og 170.

Kriminalloven kriminaliserer i § 26, forsætlige eller uagtsomme overtrædelser af bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til gennemførelse af rigets forpligtelser som medlem af De Forenede Nationer. 

Kriminallovens § 30 kriminaliserer finansiering af terrorvirksomhed eller hertil relaterede handlinger ved direkte eller indirekte at yde økonomisk støtte til, tilvejebringe eller indsamle midler til eller direkte eller indirekte stille penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for terrororganisationer.

§ 70 er kriminallovens konfiskationsbestemmelse.

De relevante bestemmelser i retsplejeloven (lov nr. 305 af 30. april 2008) omhandlende konfiskation og beslaglæggelse mv. findes i kapitel 37.

 

Til § 5

 Det foreslås at loven træder i kraft d. 1. juni 2010.