21. april 2010

FM 2010/84

 

BETÆNKNING


Afgivet af Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg


vedrørende


Forslag til: Inatsisartutlov om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer.


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Medlem af Inatsisartut, Niels Thomsen (formand)
Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco (næstformand)
Medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq Egede
Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth
Medlem af Inatsisartut, Aleqa Hammond


Skatte- og Afgiftsudvalget har på baggrund af forslagets 1. behandling den 13. april 2010 gennemgået nærværende forslag.


Forslagets indhold

Et enigt Inatsisartut vedtog på EM 2009 (EM2009/23) at pålægge Naalakkersuisut at ændre afgifterne for indførsel af motorkøretøjer, så det i en forsøgsperiode på 4 år bliver afgiftsfrit at indføre motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer.

På denne baggrund har Naalakkersuisut fremlagt nærværende forslag, om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på sådanne motorkøretøjer.


Forslagets 1. behandling i Inatsisartut

Samtlige partier støttede forslaget ved 1. behandlingen.

Inuit Ataqatigiit efterlyste derudover, at forslaget inddrager opstilling af ladestationer for at gøre det mere attraktivt at erhverve elbiler. Endvidere foreslog Inuit Ataqatigiit, at loven suppleres med en afgiftsnedsættelse på biler, der kan køre minimum 20 km/l ved bykørsel. Dette vil bl.a. omfatte hybridbiler.                                                    


Naalakkersuisut

På baggrund af udvalgets opfordring herom har Naalakkersuisut overvejet, hvorvidt også hybridbiler skal fritages for afgifter. Naalakkersuisut har imidlertid valgt, ikke at lade sådanne biler være omfattet af forslaget, idet disse biler, udover at anvende el eller brint, også anvender fossile brændstoffer som drivmiddel. Naalakkersuisut vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være forbundet med store vanskeligheder at kontrollere, hvilket drivmiddel bilen faktisk anvender i den daglige brug. Naalakkersuisut vil dog søge at afdække, hvad det administrativt vil kræve at skabe et afgiftssystem, der lemper afgiften på hybridbiler i forhold til disses forbrug af fossile brændstoffer.


Skatte- og Afgiftsudvalgets behandling af forslaget

Udvalget noterer sig indledningsvist den brede tilslutning til forslaget samt, at Naalakkersuisut har fulgt Udvalgets opfordring om at inddrage den halvårlige motorafgift, der opkræves på baggrund af køretøjernes egenvægt, i forslaget.

Udvalget bemærker desuden med tilfredshed, at det af forslaget fremgår, at der i forsøgsperioden vil blive iværksat miljømæssige vurderinger af det el-forbrug, bilerne har i forbindelse med opladning af batterier, sammenholdt med de miljømæssige forhold i forhold til, om el-leverancen tilvejebringes ved vandkraft eller der anvendes fossile brændstoffer til el-produktionen.

Udvalget tager Naalakkersuisuts begrundelse for ikke at medtage hybridbiler i afgiftsfritagelsen til efterretning. Udvalget skal dog samtidigt opfordre Naalakkersuisut til at overveje om det nuværende afgiftssystem i tilstrækkeligt grad tilskynder til anvendelse af miljørigtige køretøjer. Dette henset til det relativt store antal biler med høj egenvægt og højt brændstofforbrug, der importeres til landet.


Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling

Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller på baggrund af ovenstående kommentarer og de faldne bemærkninger ved 1. behandlingen forslaget til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Skatte- og Afgiftsudvalget overgive forslaget til Inatsisartuts 2. behandling

 

Niels Thomsen
Formand


Harald Bianco
 
Aqqaluaq Egede

Karl Lyberth
 
Aleqa Hammond