7. maj 2010

FM 2010/118


BETÆNKNING


afgivet af Familieudvalget


vedrørende


 Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx 2010 om ændring af landstings-forordning om offentlig hjælp.
(Kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp)

(Fremlagt at Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Familieudvalget har under behandlingen senest bestået af:


Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne
Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut
Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen, Atassut


Familieudvalget har nærmere gennemgået forslaget samt 1. behandling af forslaget, der blev gennemført den 15. april 2010 under FM 2010.


Om forslaget

Baggrunden for forslagets fremsættelse er, at Landstinget under EM 2007 vedtog beslutningsforslaget EM 2007/123, hvorefter der i reglerne om offentlig hjælp skulle være mulighed for, at kommunerne kan dække udgifter til kistetransport. Dernæst indeholder forslaget en sproglig præcisering, der bibringer sproglig overensstemmelse på dansk og grønlandsk i lovens § 8, stk. 1.

Hovedindholdet i nærværende forslag er således en implementering af en tidligere beslutning hos den lovgivende magt, hvor det var ønsket, at kommunerne fik mulighed for at dække udgifter til kistetransport indenfor reglerne om offentlig hjælp, og indenfor den allerede eksisterende økonomiske ramme.

Til det oprindeligt fremsatte forslag blev på baggrund af notat fra Den Lovtekniske Funktion i Inatsisartut og forud for 1. behandlingen afleveret et rettelsesblad til forslaget.


Høring af forslaget

Forslaget ses at have været sendt i høring hos rette instanser. Alene høringssvaret fra KANUKOKA har kritiske bemærkninger til forslaget. KANUKOKA anfører, at sundhedsvæsenet må påtage sig det økonomiske ansvar for at bringe afdøde patienter tilbage til det sted, hvor afdøde havde bopæl.     


1. behandlingen af forslaget

1. behandlingen af forslaget blev gennemført den 15. april 2010, hvor alle partipolitiske fraktioner og medlemmer af Inatsisartut havde mulighed for at fremkomme med deres bemærkninger til forslaget. 


Spørgsmål fra Familieudvalget

Familieudvalget har fundet det påkrævet at fremsætte 2 spørgsmål om forslaget. Dette i relation til, hvorledes der ydes hjælp til kistetransport og lignende indenfor sundhedsvæsenet og anden lovgivning, aftaler og praksis. Spørgsmål og svar er vedlagt som bilag til denne betænkning.


Bemærkninger fra Familieudvalget

Familieudvalget hilser dette forslag velkomment. Familieudvalget har fundet, at ophævelsen af den tidligere Landstingsforordning fra 2007 stillede efterladte til afdøde, hvor der ikke var mulighed for at betale kistetransport, i en meget belastende livssituation. Dette ved helt at fjerne muligheden for at dække udgifter til kistetransport.

Familieudvalget har fundet, at der skulle være en snæver mulighed for at få dækket udgiften til kistetransport for afdøde, der ikke kunne forsørge sig selv, og som havde rettigheder indenfor gældende regler om offentlig hjælp.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den allerede gældende § 23, stk. 1 i Landstingsforordningen om offentlig hjælp, hvor der er i forvejen findes en mulighed for at få dækket rimelige begravelsesudgifter.

§ 23. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til betaling af rimelige udgifter til begravelse, såfremt boet ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og afdøde opfyldte betingelserne i § 4, stk. 1.

Familieudvalget har endvidere fundet det passende, at muligheden for kistetransport blev reguleret i reglerne om offentlig hjælp, således at kommunerne og dermed borgerne var opfattet af ensartede regler.

Afdøde uden dansk statsborgerskab og uden fast bopæl og folkeregisteradresse i Grønland har ikke mulighed for at blive omfattet af reglerne. Dette kan eksempelvis ramme hjemløse, og andre, der ikke er registreret i folkeregisteret. Til 2. behandlingen af dette forslag anmodes Medlemmet af Naalakkersuisut om at redegøre for, hvorledes hjemløse i Grønland registreres i folkeregisteret.   

En svaghed ved det fremsatte forslag har været, at det ikke i bemærkningerne har redegjort for forholdet til anden tilsvarende og eksisterende lovgivning, aftaler og praksis. Dette har afstedkommet 2 spørgsmål fra Familieudvalget desangående.

Familieudvalget bemærker, at reglerne i forslaget ikke kan anvendes, såfremt anden regulering eller aftaler dækker ydelser til kistetransport.  Dette i harmoni med gældende bestemmelse i § 4, stk. 2 i landstingsforordningen om offentlig hjælp, hvorefter der kan kun ydes offentlig hjælp efter denne landstingsforordning, såfremt behovet ikke dækkes af andre ydelser.


Indstilling

Et enigt Udvalg indstiller med de anførte ytringer forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. 


Med disse bemærkninger overgiver Familieudvalget forslaget til 2. behandling.

 

  Debora Kleist
Formand
 

Jane Petersen
 
Andreas Uldum

Ruth Heilmann
 


Knud Kristiansen

 

Bilag 1

Bilag 2