12. april 2010

FM 2010/118

 

Bemærkninger til forordningsforslaget


Almindelige bemærkninger

 

1. Indledning

Formålet med nærværende ændringsforslag er at sikre, at der er overensstemmelse i den danske og den grønlandske udgave af § 8, stk. 1.

Formålet med nærværende ændringsforslag er endvidere at efterleve Inatsisartuts beslutning på Efterårsmødet 2007 punkt 123, hvor Naalakkersuisut blev pålagt at fremsætte forslag til ændring af § 23 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, således at der gives mulighed for, at kommunerne kan dække udgifter til kistetransport.


2. Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændringsforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Hjemtransport af afdødes kiste fra bosted udenfor hjemkommunen har været ydet af kommunerne efter individuel vurdering efter landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige, som var gældende i perioden 1982 – 2007. Med ikrafttrædelsen af gældende forordning om offentlig hjælp var der ikke længere hjemmel til dette. Det har dog ikke indgået i de økonomiske beregninger i forbindelse med gældende landstingsforordnings ikrafttræden, hvor kommunerne ellers har haft en besparelse. Der skal derfor ikke beregnes økonomiske udgifter til kistetransport i forbindelse med indarbejdelse af lovhjemmel til dette.

Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser.


4. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Forslaget skønnes ikke at have miljø- og naturmæssige konsekvenser.


5. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.


6. Evt. andre væsentlige konsekvenser

Forslaget ventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet

Forslaget vurderes ikke at have betydning i forhold til Rigsfællesskabet.


8. Høring af myndigheder og organisationer m.v.

Forslaget har været sendt i høring hos følgende: KANUKOKA, Departementet for Finanser, Departementet for Sundhed, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Utoqqaat Nipaat, Kommunernes Revision og Det Sociale Ankenævn.

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar:


KANUKOKA

Det bemærkes, at problematikken vedrørende hjemtransport af kiste, hvor en person i Grønland er afgået ved døden uden for den by eller bygd, hvor personen senest havde bopæl, skal løses på en mere hensigtsmæssig måde end ved nærværende ændringsforslag til landstingsforordningen om offentlig hjælp. Det er KANUKOKA's synspunkt, at det må være sundhedsvæsenet, som må påtage sig det ansvar at bringe patienten tilbage til bostedet. KANUKOKA anfører, at det er uværdigt, at en familie, som har mistet en pårørende, oveni skal tvinges til at afholde en ikke uvæsentlig stor udgift for at kunne begrave deres pårørende på hjemstedet. KANUKOKA anfører endvidere, at det er endnu mere uværdigt for de pårørende, som ikke selv har økonomiske midler, at de oven i dødsfaldet tvinges til at gå en tiggergang i kommunen for at kunne begrave det mistede familiemedlem på hjemstedet.

Bemærkningerne tages til efterretning. Inatsisartut har imidlertid besluttet på EM 2007, at der skal indarbejdes en hjemmel i landstingsforordningen om offentlig hjælp, hvorefter kommunerne kan dække udgifter til kistetransport. Landstingets Familieudvalg bemærkede i sin betænkning, at kommunal støtte til dækning af kistetransport forbeholdes personer, der har mulighed for at modtage hjælp efter reglerne om offentlig hjælp. Landstingets Familieudvalg bemærkede endvidere, at der skal udarbejdes regler, som i videst muligt omfang lægger op til kommunal ensartethed på området, samt at ændringen ikke må belaste landskassen økonomisk. 


Utoqqaat Nipaat

Utoqqaat Nipaat udtrykker støtte til forordningsforslaget.


Følgende havde ingen bemærkninger:

Departementet for Finanser og Det Sociale Ankenævn.


Følgende har ikke afgivet høringssvar:

Departementet for Sundhed, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og Kommunernes Revision. 

 

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelserTil § 1

Til nr. 1

Der henvises til de tidligere bemærkninger.


Til nr. 2

Til stk. 2

Formuleringen ”hvor en person i Grønland er afgået ved døden” indebærer den begrænsning, at offentlig hjælp til hjemtransport af kiste alene kan ske, hvis den pågældende person er afgået ved døden i Grønland. Denne begrænsning udelukker offentlig hjælp til kistetransport, hvis en herboende borger dør uden for Grønland under f.eks. et behandlingsophold på Rigshospitalet eller under uddannelse eller ferie uden for landet.

Bestemmelsen finder anvendelse i de tilfælde, hvor de pårørende ikke har anden mulighed for at få dækket udgiften, herunder at boet ikke kan dække udgiften.  Begrebet ”familie” omfatter de nærmeste pårørende, som ægtefælle / fast samlever, børn, søskende og forældre.

Offentlig hjælp efter denne bestemmelse vil være forbeholdt personer, der har mulighed for at modtage hjælp efter reglerne om offentlig hjælp, hvilket blandt andet udelukker borgere med bopæl uden for Grønland.

Bestemmelsen skal sikre kommunal ensartethed på området.

Efter § 19 i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige hjælp, som var gældende fra 1. januar 1984 – 31. marts 2007 var fastsat, at der kunne ydes hjælp til dækning af rimelige udgifter til begravelse i det omfang, der foreligger trang. Med hjemmel i denne bestemmelse var der i et vist omfang en kommunal praksis for at yde hjælp til hjemtransport af kiste med afdøde fra bosted udenfor hjemkommunen.

Til stk. 3

Bestemmelsen fastsætter, at hvis det ikke på forhånd kan afgøres, i hvilket omfang de økonomiske betingelser for tildeling af begravelseshjælp og hjælp til hjemtransport af kiste er til stede, kan kommunalbestyrelsen udbetale hjælpen som et a contobeløb. Modtageren skriver ved udbetalingen under på at være bekendt med, at hjælpen kan kræves tilbagebetalt. Efterregulering finder sted, når boet er endeligt opgjort.

Bestemmelsen er medtaget, da forvaltningen først kan tage stilling til en ansøgning om hjælp til kistetransport, når boets økonomiske formåen er afklaret. Det samme er efter gældende regler tilfældet med hensyn til begravelseshjælp.

En sådan afklaring kan måske ikke i alle tilfælde foreligge forud for begravelsen. I det omfang en afklaring måtte involvere domstolene (skifte af dødsbo ved en kredsret eller ved Retten i Grønland), vil afklaringen først kunne foreligge nogen tid efter begravelsen.

Nærværende bestemmelse vil bemyndige kommunalbestyrelsen til at udbetale henholdsvis begravelseshjælp og hjælp til kistetransport som et a contobeløb.


Til § 2

Inatsisartutforordningen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2010.