Inatsisartutforordning nr. 3 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
(Nedlæggelse af Radio- og tv-nævnet)

 

§ 1

 I landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 1. juni 2006, foretages følgende ændringer:

 
1. 
Overalt i landstingsforordningen ændres ”Radio- og tv-nævnet” til ”Naalakkersuisut”.

2.  I § 19, stk. 3, udgår ”efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet”.

3.  I § 28, stk. 5, 1. pkt., udgår ”og Radio- og tv-nævnet, jf. kapitel 6,”.

4.  Efter § 19 indsættes:
§ 19a.  Naalakkersuisut fører tilsyn med KNR og andre radio- og tv-stationers overholdelse af reglerne om radio- og tv-virksomhed. Naalakkersuisut påtaler eventuelle overtrædelser af landstingsforordningen, af bestemmelser fastsat i medfør af landstingsforordningen og af vilkår for tilladelser.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til brug for sit tilsyn afkræve KNR og en indehaver af en sendetilladelse oplysninger om virksomhedens drift.”

5.  I § 42, stk. 2, udgår ”Radio- og tv-nævnet eller”.

6.  Kapitel 6, §§ 43-49, ophæves, og i § 10, stk. 1, udgår ”, jf. kapitel 6,”.

7.  Efter § 55 indsættes:
§ 55a.  Naalakkersuisut træffer afgørelse om:
1) Identifikation, placering, sprog og omfang af reklamer, jf. §§ 50-51 og § 53.
2) Radio- og tv-reklamers indhold, jf. §§ 52. Naalakkersuisut kan påtale overtrædelse af reglerne og kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at offentliggøre afgørelsen. Naalakkersuisut kan bestemme på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.
3) Genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Naalakkersuisut kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at udsende et genmæle. Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.
4) Identifikation af sponsor og om sponsorerede programmer, jf. §§ 54-55.”

8.  I § 56, stk. 1, udgår ”, jf. § 46,”.

9. I § 59, stk. 1, nr. 5, ændres ”§ 46, stk.1, nr. 1” til ” § 55a, nr. 1”, og i § 59, stk. 1, nr. 6,  ændres ”§ 46, stk.1, nr. 2” til ” § 55a, nr. 2”.

10. I § 59, stk. 1, nr. 7, udgår ”§ 48,”.

11.  § 60, stk. 3, 2. pkt., og § 64, ophæves.

12.  Overalt i landstingsforordningen ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”, og ”Landstinget” ændres til ”Inatsisartut”.

13.  I § 34, § 37, stk. 1, samt § 38, stk. 1, nr. 2 og 3, ændres ”Hjemmestyre” til ”Selvstyre”, og i § 37, stk. 3, ændres ”Hjemmestyres” til ”Selvstyres”.

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2. 
Klager og ansøgninger, der er indgivet til Radio- og tv-nævnet inden den 1. juli 2010, færdigbehandles af Naalakkersuisut. Tilsvarende færdigbehandles øvrige sager, der på tidspunktet for denne lovs ikrafttrædelse blev behandlet af Radio- og tv-nævnet, af Naalakkersuisut.
Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)