2. marts 2010

FM 2010/92


Bemærkninger til forordningsforslaget


Almindelige bemærkninger

1. Baggrunden for forordningsforslaget

Inatsisartut besluttede i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2010 at udfase bevillingen for Radio- og tv-nævnet. Der blev i den forbindelse afsat kr. 150.000 til at finansiere nævnets aktiviteter i første halvdel af 2010, således at bevillingen helt udgår efter første halvdel af 2010. Forslaget fremsættes som konsekvens heraf og er afstemt hermed, idet det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. juli 2010. Forslaget tilsigter som konsekvens heraf at ophæve de bestemmelser i den gældende landstingsforordning om radio og tv-virksomhed, der regulerer Radio- og tv-nævnets virksomhed, således at det retlige grundlag for nævnets virke ophører ved bevillingens udløb.


2. Hovedpunkter i forordningsforslaget

Forslaget går i det hele ud på at ophæve de bestemmelser, der knytter sig til Radio- og tv-nævnet i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed med senere ændringer, således at nævnet som sådan udgår af radio- og tv-lovgivningen. Herved sikres overensstemmelse mellem den materielle retstilstand og bevillingslovgivningen.

a) Gældende ret

Det fremgår af den gældende landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, at Naalakkersuisut nedsætter et Radio- og tv-nævn til varetagelse af en række opgaver på radio- og tv-området. De retsregler, der omhandler Radio- og tv-nævnets virksomhed, er nedfældet i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv virksomhed med senere ændringer, og i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2005 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet. Herudover fremgår det af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv., at Radio- og tv-nævnet på grundlag af ansøgninger om produktionstilskud administrerer og fordeler tilskuddet til lokale tv-stationer.

Det fremgår endvidere af den gældende landstingsforordning, at Radio- og tv-nævnets overordnede opgaver består i at udstede lokale sendetilladelser, inddrage lokale sendetilladelser, afgive indstilling til Naalakkersuisut om inddragelse af landsdækkende sendetilladelser, gennemgå KNR’s årlige redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten og afgive udtalelse herom til Naalakkersuisut. Derudover træffer nævnet afgørelse m.v. i sager på reklame- og sponsorområdet, fører tilsyn med KNR og andre radio- og tv-stationers overholdelse af reglerne om radio- og tv-virksomhed, påtaler eventuelle overtrædelser af radio- og tv-reglerne og af vilkår for tilladelser. Radio- og tv-nævnet har ligeledes til opgave at rådgive Landsstyret om radio- og tv-spørgsmål, ligesom nævnet skal foranstalte, at der bliver foretaget eksterne uvildige undersøgelser af radio- og tv-området. Hertil kommer, at Naalakkersuisut kan pålægge Radio- og tv-nævnet øvrige opgaver, ligesom nævnet udfører en række opgaver vedrørende reklame og sponsorering i radio og tv. Disse omhandler beføjelsen til at træffe afgørelser i relation til overtrædelse af reglerne for reklame og sponsorering.

b) Forslaget

Som anført indledningsvis under afsnit 1 tilsigter forslaget at ophæve samtlige bestemmelser, der omhandler Radio- og tv-nævnet, i den gældende landstingsforordning. Dette betyder, at en række aktiviteter ophører. Samtidig er det fundet nødvendigt at overføre en række af de kompetencer, der i henhold til gældende lovgivning er henlagt til Radio- og tv-nævnet, til centraladministrationen. Dette omhandler eksempelvis udstedelse af lokale sendetilladelser, behandling af ansøgninger om produktionstilskud til lokale tv-stationer og afgørelseskompetencen i forhold til overtrædelse af reglerne for reklame og sponsorering. Som konsekvens af ophævelsen af de gældende bestemmelser om Radio- og tv-nævnet, herunder hjemmelsbestemmelsen for bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2005 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet, ophæves sidstnævnte bekendtgørelse samtidig med forslagets ikrafttræden.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Det skal bemærkes, at forslagets udarbejdelse i sig selv udspringer af besparelseshensyn i overensstemmelse med finansloven for 2010. Forordningsforslaget vurderes derfor at indebære den i finansloven angivne besparelse for Selvstyret. Dette skal imidlertid sammenholdes med, at en række af Radio- og tv-nævnets opgaver fremover vil skulle varetages af centraladministrationen, hvilket anslås til at svare til en halv stilling. Dette knytter sig bl.a. til opgaver i relation til udstedelse af lokale sendetilladelser og administration af produktionstilskud samt øvrige af nævnets funktioner, der nu placeres i centraladministrationen. For så vidt angår kommunerne antages forslaget ikke at medføre hverken økonomiske eller administrative konsekvenser.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forordningsforslaget forventes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Forordningsforslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet og naturen.


6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forordningsforslaget forventes ikke at indebære administrative konsekvenser for borgerne.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre

Forordningsforslaget antages ikke at have konsekvenser i forhold til Rigsfællesskabet eller for den fortsatte implementering af selvstyret.


8. Høring af myndigheder og organisationer

Forslaget har i perioden 19. januar 2010 til 16. februar 2010 været i høring hos:

Departementet for Finanser

Formandens Departement

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Departementet for Erhverv og Råstoffer

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Departementet for Sundhed

Departementet for Sociale Anliggender

Departementet for Indenrigsanliggender

Råstofdirektoratet

Grønlands Arbejdsgiverforening (GA)

SIK

KANUKOKA

NUSUKA

IMAK

KNR

STTK

Radio- og tv-nævnet


Der er ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter:

Råstofdirektoratet, Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Sundhed, IMAK, GA, Radio- og tv-nævnet, SIK og KANUKOKA, hvis høringssvar også indeholder bemærkninger fremsendt af Kommuneqarfik Sermersooq.

Råstofdirektoratet, Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Sundhed, IMAK, GA og Radio- og tv-nævnet har anført, at man ikke har nogen bemærkninger til forslaget.

GA fremsætter imidlertid ønske om, at en uvildig instans burde kunne evaluere KNR’s anvendelse af institutionens bevilling. Endvidere har KANUKOKA sammen med Kommuneqarfik Sermersooq anført, at man finder det betænkeligt, at en politisk myndighed skal være øverste tilsynsførende for overholdelse af reglerne for national og lokal radio- og tv-virksomhed. Betænkeligheden fremføres med henvisning til hensynet til pressens uvildighed og objektivitet. Begge udtrykker ønske om, at tilsynsfunktionen fastholdes og flyttes over i et uvildigt regi.

Det skal hertil fremhæves, at lovgivningen ikke tillader centraladministrationen at få indflydelse på indholdet af radio- og tv-virksomheden, hvorfor der ikke synes at være grundlag for at antage, at der vil kunne ske en uhensigtsmæssig påvirkning af radio- og tv-medierne. Dertil kommer, at lovgrundlaget tilbageføres til retstilstanden før den 1. januar 2005. Dengang blev f.eks. lokale sendetilladelser udstedt af det daværende Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, hvilket ikke gav anledning til de nævne problemstillinger. Dette skal sammenholdes med den kendsgerning, at lovreglerne eksempelvis omkring udstedelse af lokale sendetilladelser er så objektiviserede, at der næppe er mulighed for, at centraladministrationen vil kunne påvirke regelhåndteringen.

I forhold til GA’s bemærkninger skal det bemærkes, at der allerede udøves kontrol med KNR’s anvendelse af institutionens bevilling i kraft af bl.a. KNR´s regnskab, som i henhold til lovgivningen skal godkendes af Naalakkersuisut og sendes til Inatsisartut til orientering. Herudover vil der også ske en bevillingskontrol gennem resultatkontrakten, som offentliggøres og gennem Selvstyrets generelle tilsyn. Endvidere vil det næppe give mening, at oprette et nyt administrativt organ til afløsning for Radio- og tv-nævnet, henset til Inatsisartuts beslutning om at udfase bevillingen til det nuværende nævn.

Radio- og tv-nævnet anfører i øvrigt, at det har været den hidtidige opfattelse i nævnet, at man ikke har fået tilstrækkelig udbytte af den kompetence, som medlemmerne af nævnet besidder. Herudover bemærker nævnet, at den valgte løsning for administrationen af radio- og tv-området synes at være både praktisk og hensigtsmæssig. Afslutningsvis spørges der til, om der skal etableres en uvildig klageinstans i forhold til Naalakkersuisuts afgørelser efter forslagets § 55a. Det skal hertil bemærkes, at de opgaver, der var henlagt til Radio- og tv-nævnet, trækkes tilbage til centraladministrationen, ligesom der altså ikke grundlag for at etablere yderligere administrative instanser på området, som det også anføres i forhold til GA´s kommentar om samme. Samtidig skal det fremhæves, at centraladministrationen jo i samme omfang, som Radio- og tv-nævnet hidtil har været, vil blive forpligtet af lovgivningen i forhold til f.eks. behandling af ansøgninger om lokalesendetilladelser m.v.

   

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser

            

Til § 1

Til nr. 1

Den foreslåede ændring betyder, at en række opgaver og beføjelser, der i henhold til den gældende landstingsforordning er henlagt til Radio- og tv-nævnet, vil blive overtaget af centraladministrationen, således at det ressortansvarlige departement fremover vil løse de pågældende opgaver. Dette er aktuelt Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Af overskueligheds hensyn er det fundet mest hensigtsmæssigt at udarbejde følgende opstilling af de bestemmelser i den gældende landstingsforordning, som den foreslåede ændring vil påvirke, ligesom de funktioner, der henlægges til Naalakkersuisut, er beskrevet:

1) § 10, stk. 1, 2 og 4 samt § 12, stk. 3: Naalakkersuisut overtager kompetencen i forhold til udstedelse af lokale sendetilladelser.

2) § 17: Naalakkersuisut overtager kompetencen i forbindelse med sager vedrørende programvirksomheden at pålægge indehaveren af en sendetilladelse at udlevere optagelser af udsendelserne og pålægge indehaveren af sendetilladelsen at opbevare optagelserne i mere end 3 måneder.

3) § 19, stk. 1 og 2: Naalakkersuisut overtager kompetencen til at inddrage lokale sendetilladelser midlertidigt eller endeligt.

4) § 56, stk. 1 og 2: Naalakkersuisut overtager kompetencen i relation til eventuelle overtrædelser af reglerne for reklame og sponsorering på radio- og tv-området.

Til nr. 2

Dem foreslåede ændring vedrører den gældende landstingsforordnings § 19, stk. 3. Ændringen betyder, at Naalakkersuisut fremover i tilfælde af overtrædelse af visse regler, som nævnt i § 19, stk. 2, vil kunne inddrage en landsdækkende sendetilladelse midlertidigt eller endeligt.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring betyder, at KNR ikke længere også skal fremsende en årlig redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten til Radio- og tv-nævnet, idet redegørelsen fremover alene skal fremsendes til Naalakkersuisut.

Til nr. 4

Den foreslåede ændring skyldes, at Radio- og tv-nævntes generelle tilsynskompetence, som denne er beskrevet i den gældende landstingsforordnings § 44, stk. 1 nr. 5, ophører, jf. nærmere nedenfor under punkt 6. Som konsekvens heraf foreslås det, at Radio- og tv-nævnets tilsyn med KNR og andre radio- og tv-stationers overholdelse af reglerne og radio- og tv-virksomhed samt nævnets påtalekompetence i sådanne sager henlægges til Naalakkersuisut. Endvidere har Inatsisartuts Lovtekniske Funktion gjort opmærksom på, at der bør tilføjes en bestemmelse, der træder i stedet for den gældende § 48, som ophæves. Derfor foreslås det, at der i bestemmelsens stk. 2 indsættes en bemyndigelse for Naalakkersuisut i forbindelse med Naalakkersuisuts tilsynsopgaver at afkræve KNR og indehaveren af en sendetilladelse oplysninger til brug for tilsynet.

Til nr. 5

Den foreslåede ændring betyder, at Naalakkersuisut ikke længere vil kunne uddelegere administrationen af reglerne vedrørende grund- eller produktionstilskud til Radio- og tv-nævnet. Bestemmelsen vil i praksis få betydning i forhold til produktionstilskud til lokale tv-stationer, som nu administreres af Radio- og tv-nævnet. Administrationen af produktionstilskuddet vil herefter i praksis blive varetaget af Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Til nr. 6

Den foreslåedes ændring vil medføre, at kapitel 6, der udgør grundlaget for Radio- og tv-nævnets virksomhed, ophæves. En række af de beføjelser, der beskrives i bestemmelserne i kapitel 6, foreslås imidlertid henlagt til Naalakkersuisut. Dette omhandler eksempelvis kompetencen i forhold til reklamer og sponsorering, som nu er reguleret i § 46. De i § 46 nævnte beføjelser vil i den forbindelse blive overtaget af Naalakkersuisut, jf. nærmere forslagets punkt. 7 nedenfor vedrørende indsættelse af en ny § 55a. Den foreslåede ændring betyder imidlertid også, at der ikke længere skal foranstaltes eksterne uvildige lytter- og seerundersøgelser, ligesom der ikke vil være en ekstern instans til at eksempelvis gennemgå og afgive udtalelse til Naalakkersuisut vedrørende KNR’s redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten.

Som konsekvens af at kapitel 6 ophæves, udgår henvisningen til kapitel 6 i landstingsforordningens § 10.

Til nr. 7

Bestemmelsen foreslås indsat med henblik på, at Naalakkersuisut kan overtage Radio- og tv-nævnets beføjelser for så vidt angår eventuelle overtrædelser af reglerne vedrørende reklame og sponsorering i radio og tv. Bestemmelsen svarer kompetencemæssigt til den nuværende landstingsforordnings § 46, der altså ophæves, jf. punkt 6 ovenfor.

Til nr. 8.

Bestemmelsen er en konsekvens af, at klager vedrørende reklamer og sponsorering i radio og tv fremover skal indsendes til Naalakkersuisut, hvilket i praksis betyder, at Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i henhold til forslaget skal behandle sådanne klager.

Til nr. 9.

Der er tale om en konsekvensændring. Med ophævelsen af kapitel 6, kan der ikke længere henvises til § 46, stk. 1, nr. 1 og 2. Afgørelser om identifikation, placering, sprog og omfang af reklamer træffes herefter i medfør af § 55a nr. 1, som således erstatter den gældende landstingsforordnings § 46, stk. 1, nr. 1. Tilsvarende træffes afgørelser om radio- og tv-reklamers indhold fremover i medfør af § 55a nr. 2, som således erstatter den gældende landstingsforordnings § 46, stk. 1, nr. 2.

Til nr. 10.

Der er tale om en konsekvensændring. Da kapitel 6 – og dermed også § 48 – ophæves, udgår henvisningen til § 48 i landstingsforordningens § 59, stk.1, nr. 7.

Til nr. 11

§ 60, stk. 3, 2. pkt., som er en overgangsbestemmelse i forhold til den tidligere lovgivning på området foreslås ophævet i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets nedlæggelse.

Samtidig foreslås det, at § 64 i den gældende landstingsforordning ligeledes ophæves, som konsekvens af Radio- og tv-nævnets nedlæggelse.

Til nr. 12 og 13

I lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er det i § 1 fastslået, at den udøvende magt er hos Naalakkersuisut, og at den lovgivende magt er hos Inatsisartut. Bestemmelsen ændrer den tilsvarende bestemmelse i den ved loven ophævede lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre, som benævner den udøvende magt ”Landsstyret” og den lovgivende magt ”Landstinget”. Som følge heraf foreslås det, at ”Landsstyret” overalt i forordningen ændres til ”Naalakkersuisut”. Tilsvarende foreslås ”Hjemmestyre” ændret til ”Selvstyre” i overensstemmelse med, at der nu er indført selvstyre.


Til § 2

Det foreslås, inatsisartutforordningen træder i kraft i den 1. juli 2010, hvilket som nævnt under de almindelige bemærkninger er afstemt med udløbet af bevillingen for Radio- og tv-nævnet.

Til stk. 2

Bestemmelsen betyder, at klager og ansøgninger, der er fremsendt til det nuværende Radio- og tv-nævn før forslagets ikrafttrædelse, færdigbehandles af Naalakkersuisut, hvilket i praksis vil være Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Tilsvarende gælder for øvrige sager, som Radio- og tv-nævnet måtte være i gang med på tidspunktet for forslagets ikrafttrædelse. Dette kan eksempelvis omhandle undersøgelser, som nævnet af egen drift har initieret vedrørende radio- og tv-stationers overholdelse af reglerne i radio- og tv-lovgivningen.