20. august 2009

EM 2009/121

 

Forslag til: Inatsisartuts lov nr. xx af xx 2009 om Nunaoil A/S


§ 1.  Nunaoil A/S varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver i og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed.

§ 2.  Aktiekapitalen indehaves af Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut.
Stk 2.  Grønlands Selvstyre kan helt eller delvis overdrage aktierne i Nunaoil A/S samt adgangen til nytegning af aktier til et aktieselskab, der direkte eller indirekte er fuldt ud ejet af Grønlands Selvstyre.

§ 3.  Naalakkersuisut fremsender til orientering selskabets godkendte årsrapport til et af Inatsisartut nedsat udvalg.
Stk. 2.  Selskabet udarbejder en gang årligt en redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf. Naalakkersuisut fremsender redegørelsen sammen med årsrapporten jfr. stk. 1.
Stk. 3.  Selskabet skal i øvrigt gennem Naalakkersuisut orientere et af Inatsisartut nedsat udvalg om dispositioner i selskabet, som findes at være af væsentlig samfundsmæssig betydning eller af en karakter, der medfører væsentlige ændringer i organisationen af selskabets virksomhed.
Stk. 4.  I sager, der omfattes af stk. 2 og 3, kan Naalakkersuisut eller udvalgets formand bestemme, at dele eller hele orienteringen skal behandles som fortrolig.

§ 4.  Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 10 af 22. november 1984 om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland.
Grønlands Selvstyre, den xx. måned 2009
Kuupik Kleist

/

Ove Karl Berthelsen