12. november 2009

EM2009/121

 

BETÆNKNING

 
Afgivet af Erhvervsudvalget


vedrørende


Forslag til: Inatsisartuts lov nr. xx af xx 2009 om Nunaoil A/S


Afgivet til lovforslagets 2. behandling

 

 

Erhvervsudvalget har under behandlingen senest bestået af:
 

Inatsisartutmedlem Aqqaluaq Egede, fm. Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Niels Thomsen, nfm. Demokraterne
Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut
Inatsisartutmedlem Per Berthelsen, Siumut


1. Forslagets baggrund og indhold

Grønlands Selvstyre har i forbindelse med selvstyrelovens ikrafttræden købt Statens aktieandel i Nunaoil A/S, og er således nu eneejer af selskabet.

Den gældende landstingslov (Landstingslov om selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter), som danner de overordnede rammer for Nunaoil A/S’ virksomhed foreskriver imidlertid fortsat, at halvdelen af aktiekapitalen skal indehaves af Grønlands Hjemmestyre og den anden halvdel af Staten.

Fra Grønlands Selvstyres side er de lovgivningsmæssige rammer for det fulde ejerskab af aktiekapitalen i Nunaoil A/S således (godt 4 måneder efter købet af Statens aktieandel) endnu ikke på plads.

Med dette forslag rådes der bod herpå. Med forslaget ophæves således Landstingslov om selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter, og der fastsættes nye overordnede rammer for Nunaoil A/S, som er i overensstemmelse med de nye ejerforhold.


2. Forslagets økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer ikke i sig selv udgifter, ud over hvad der følger af selvstyrelovens vedtagelse, og købet af statens aktier i Nunaoil A/S d. 21. juni 2009.

Det forventes, at den årlige merudgift til kapitaltilførsel til Nunaoil A/S i budget-overslagsårene vil ligge på 4 mio. kr. I finanslovsforslaget for 2010 er der ekstraordinært lagt op til, at der ikke indskydes kapital.


3. Udvalgets behandling af forslaget

Udvalget finder det indledningsvis positivt, at Grønland med denne lov tager endnu et skridt i retning af at fuldbyrde Selvstyrets overtagelse af råstofområdet.

Udvalget har dog noteret sig, at GA i sit høringssvar bl.a. har anført følgende:

Grønlands Arbejdsgiverforening så gerne, at man i loven tog stilling til ledelsen af Nunaoil A/S, således at man stillede de samme krav til ledelsen af Nunaoil A/S, som man har stillet til ledelsen af den netop vedtagne råstoffond. GA finder dette naturligt, da Nunaoil A/S, hvis der findes olie, vil være en væsentlig bidragyder til råstoffonden, og det derfor vil virke inkonsistent, at der ikke stilles samme krav til ledelsen.

Også et høringssvar fra Naalakkersuisut’s Lovkontor berører muligheden for at sikre Nunaoil A/S de samme rammer for ledelse og administration, som Inatsisartut har givet Grønlands Råstoffond.

På baggrund heraf, og med tanke på de argumenter, der lå bag udformningen af landstingsloven om Grønlands Råstoffond, finder Udvalget det ønskeligt, at lovforslagets rammer for Nunaoil A/S yderligere styrkes, ved at der i forslaget indarbejdes bestemmelser om udpegning af selskabets bestyrelse og direktion, svarende til de regler, der er sat som værn for Selvstyrets interesser i Grønlands råstoffond.

Disse grundlæggende rammer skal tilgodese selskabets (og dermed også ejerens; Grønlands Selvstyres) interesse i, at selskabets ledelse til enhver tid samlet besidder de kvalifikationer, som er fornødne. Dette er relevant for ethvert Selvstyreejet aktieselskab.

Med henblik på at imødekomme dette behov (samt med henblik på at afhjælpe enkelte tekniske mangler i forslaget), fremsætter Erhvervsudvalget ændringsforslag til 2. behandlingen. Ændringsforslaget er forsynet med uddybende bemærkninger til de enkelte bestemmelser.

Et bilag til betænkningen viser lovforslaget i den form, det får, hvis Udvalgets ændringsforslag vedtages. 


4. Indstilling

Et enigt Udvalg indstiller det af Udvalget fremsatte ændringsforslag til vedtagelse.

Med disse bemærkninger og med ovenstående forståelse af forslaget skal Erhvervsudvalget overgive forslaget til 2. behandling.

 

Formand/Næstformand

 

Bilag