30. oktober 2009

EM 2009/115

 

BETÆNKNING

 
Afgivet af Bolig- og Infrastrukturudvalget


vedrørende

 

Forslag til Inatsisartuts lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

 

Afgivet til lovforslagets 2. behandling

 

 

Udvalget har under behandlingen senest bestået af:

 

Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne, formand
Inatsisartutmedlem, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Kim Kielsen, Siumut,
Inatsisartutmedlem Ruth Heilmann, Siumut, suppleant


Udvalget har efter 1. behandlingen den 6. oktober 2009 nærmere vurderet forslaget, og fremsætter følgende bemærkninger:


Forslagets baggrund

Forslagsstilleren anfører, at nærværende lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge- og anlægsområdet og afløser dermed den nuværende lovgivning om tilbudsgivningen på bygge- og anlægsområdet, licitationsloven fra 1992, Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992.

Forslagsstilleren oplyser, at licitationsloven ikke indeholder krav om, at bygge- og anlægsarbejder skal udbydes i licitation, og at lovgivningen er udelukkende en procedurelovgivning, der udstikker reglerne for fremgangsmåden for licitation, når udbud i licitation er valgt.

Nærværende lovforslag gælder for offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægskontrakter. I modsætning til tidligere vil private udbydere ikke være forpligtet til at anvende regelsæt efter nærværende forslag, men skal have adgang til det.

Forslagsstillerens begrundelse herfor er, at medens private bygherrer normalt vil lade sig styre af rent kommercielle overvejelser ved valg af kontraktpartner, så er der ved byggeri finansieret af det offentlige ikke nødvendigvis det samme fokuspunkt, fordi offentlige myndigheder typisk har til opgave at varetage en bred vifte af samfundsmæssige hensyn.

Lovforslaget angiver de vigtigste principper, som en bygherre fremover skal iagttage ved indhentning af tilbud på offentlige byggeopgaver. De udbudsformer, der er anvendt i lovforslaget, bygger på kendte mekanismer.


Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Udvalget har endvidere modtaget et høringsnotat til forslaget.


Forslagets behandling

Udvalget har bemærket forslagets positive modtagelse under første behandlingen i Inatsisartut, og konstaterer at der var stor enighed om at støtte nærværende forslag.

Udvalget har også bemærket at der var stor tilfredshed med forslagets bestemmelser om, at Naalakkersuisut kan nedsætte et Klagenævn for Udbud, der besidder den faglige ekspertise til på domstolslignende facon at afgøre komplicerede udbudstekniske sager.

På samme måde vil nærværende forslag give Naalakkersuisut adgang til at fastsætte regler om, i hvilket omfang, der skal ansættes lærlinge i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af § 1, stk. 2. Udvalget forstår på forslagsstilleren, at hovedsigtet med denne bemyndigelse er at fremme uddannelsen af grønlandske bygningshåndværkere.

Udvalget har noteret sig Konkurrencetilsynets høringsbidrag vedr. denne bestemmelse. Konkurrence tilsynet mener, at denne bestemmelse er unik i forhold til de andre landes tilbudslove. Videre mener Konkurrencetilsynet, at bestemmelsen kan hindre en effektiv konkurrence om kontrakterne, da antallet af tilbudsgivere kan formindskes ved dette krav. Konkurrencetilsynet anbefalede derfor, at krav om lærlingepladser henføres til de enkelte projektbeskrivelser og fjernes som et generelt krav i tilbudsloven.

Udvalget skal i den forbindelse støtte op om Naalakkersuisuts beslutning om, at de gældende regler i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder (udbudsbekendtgørelsen), som er fastsat med hjemmel i licitationsloven og som ophæves med denne lov, skal videreføres i en administrativ bestemmelse.


Et enigt udvalg indstiller
på denne baggrund forslaget til Inatsisartuts vedtagelse.


Med disse bemærkninger skal Bolig- og Infrastrukturudvalget overgive lovforslaget til 2. behandlingen i Inatsisartut.

 

 

Justus Hansen,
Formand

Demokraterne

 


Olga P. Berthelsen
Næstformand

Inuit Ataqatigiit

 


Anders Olsen

Inuit AtaqatigiitKim Kielsen

Siumut

 

 Ruth Heilmann

Siumut