Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009 om ændring af landstingslov om fiskeri.
(Ændring af formålsbestemmelse, oplysningspligt i forbindelse med administrative formål, statistiske formål og kontrolformål, medtagelse af fiskeriobservatør samt indførelse af brugerbetaling)

 

§ 1.

I Landstingslov nr.18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, foretages følgende ændringer:


1. 
 § 2, stk. 2 affattes således:
Stk. 2. Ved administationen af denne lov skal der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, samt at fiskeriets indvirkning på økosystemet holdes på et acceptabelt niveau. Desuden lægges der vægt på den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning samt befolkningens rekreative behov.

2.    Som ny § 14 stk. 5 indsættes:
”Naalakkersuisut kan ved udstedelse af licenser og tilladelser til kystnært fiskeri opkræve et gebyr, hvis størrelse fastsættes på grundlag af udgifterne til administration i forbindelse med udstedelse af licenserne og tilladelserne. Gebyret opkræves dog ikke for licenser og tilladelser til kystnært fiskeri efter rejer.”

3.    Som ny § 14, stk. 6 indsættes:
”Beløbsstørrelsen for gebyret nævnt i § 14, stk. 5 fastsættes i inatsisartuts finanslov.”

4.  Som ny § 14, stk. 7 indsættes:
”Virksomheder (personer, selskaber, partrederier med flere), der af Naalakkersuisut er meddelt kvoter til havgående fiskeri eller til kystnært fiskeri efter rejer betaler en årlig afgift af kvoten til landskassen. Afgiften opkræves med henblik på dækning af udgifter til kontrol med fiskeriaktiviteter.”

5.  Som ny § 14, stk. 8  indsættes:
”Afgiften for tildeling af kvoter, jfr. § 14, stk 7, fastsættes i inatsisartuts finanslov.”

6.  Som ny § 14, stk. 9 indsættes:
”Naalakkersuisut kan i bekendtgørelsesform fastsætte nærmere regler om administration af gebyrbetalingen efter § 14 stk. 5 og om afgiftsbetalingen efter § 14, stk.7.”

7. Som ny § 14, stk. 10  indsættes:
 
”I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger, selvejende institutioner og fonde vil kunne idømmes bøde for overtrædelse af bestemmelserne.”

8. Kapiteloverskrift til kapitel 10 ændres til ” Nalaakkersuisuts indhentning af oplysninger ”

9. § 25, stk. 1 affattes således:
”Naalakkersuisut kan til brug for administration af inatsisartutloven, herunder til statistik- og analyseformål, samt i kontroløjemed, fastsætte regler, hvorefter den der ejer, eller den der råder over, grønlandske fartøjer, jf. § 6, stk. 1, udenlandske fartøjer, jf. § 7, stk. 1, produktionsanlæg med videre i Grønland pålægges, at afgive oplysninger om fartøjer, redskaber og øvrigt materiel, fiskeri, fangst, omladninger, egenproduktion ombord, landinger og omsætning med videre. Oplysningspligten gælder alle oplysninger af teknisk, økonomisk og driftsmæssig karakter.”

10. § 25, stk. 2 affattes således:
 ”Naalakkersuisut kan offentliggøre statistiske oplysninger efter stk. 1 samt statistiske oplysninger vedrørende tilladelser udstedt i medfør af Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf.

11. § 29 stk. 1 affattes således:
”Grønlands Fiskerilicenskontrol kan uden retskendelse og mod behørig forevisning af legitimation pålægge den der ejer, eller den der råder over, grønlandske fartøjer, jf. § 6, stk. 1, udenlandske fartøjer, jf. § 7, stk. 1, at fiskeriobservatører fra Grønlands Fiskerilicenskontrol medbringes med henblik på at observere fartøjets fiskerirelaterede aktiviteter.”

12.  Som ny § 29 stk. 1, nr. 1 indsættes:
1) ”på Grønlands land- og fiskeriterritorium.”

13.  Som ny § 29 stk. 1 nr. 2 indsættes:
2)uden for Grønlands land- og fiskeriterritorium, såfremt disse aktiviteter udøves af fartøjer med tilladelse udstedt af Naalakkersuisut eller tilladelse godkendt af Naalakkersuisut.”

14. § 29 stk. 2 affattes således:
Grønlands Fiskerilicenskontrol kan uden retskendelse mod behørig forevisning af legitimation pålægge fartøjer at tåle, at repræsentanter fra Grønlands Fiskerilicenskontrol foretager kontrol med nævnte fartøjers landinger i Grønland samt omladninger på Grønlands fiskeriterritorium samt grønlandske fartøjers omladninger uden for dette territorium.”

15. § 29 stk. 3 affattes således:
”Det pågældende rederi betaler omkostningerne til ophold og forplejning i forbindelse med Grønlands Fiskerlicenskontrols kontrolbesøg om bord. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for rederiernes yderligere dækning af omkostningerne ved kontrollen.

16. § 29 stk. 4 affattes således:
”Fiskeriobservatørerne kan pålægge fartøjets besætning, at give fiskeriobservatørerne mulighed for at benytte fartøjets radio-, IT- og telefunktioner til at kommunikere med de i forbindelse med kontrollen relevante myndigheder.”

17. Som ny 29 stk. 5, indsættes:
”Naalakkersuisut kan fastsætte regler for de beføjelser og arbejdsopgaver, der tillægges fiskeriobservatørerne eller repræsentanterne fra Grønlands Fiskerilicenskontrol efter stk. 1 og 2. I det omfang opgaverne omfatter tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i Inatsisartutloven og i regler fastsat i medfør heraf, fastsættes opgaverne efter drøftelse med rigsmyndighederne.”

 

§ 2.

 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2009
Kuupik Kleist

/

Ane Hansen


Bemærkninger til forslag

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Betænkning 1 (2. behandling)

Betænkning 2 (2. behandling)