Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 27. november 2009 om takstbetaling for pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 1 i landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen, fastsættes:

 

Takster

§ 1.  Kommunalbestyrelsen fastsætter senest i november måned det følgende års takster for børns ophold i dagtilbud til børn i førskolealderen.
Stk. 2.  Taksterne fastsættes på grundlag af kommunernes årlige budgetterede udgifter til dagtilbud til børn i førskolealderen samt de betalingspligtiges økonomiske forhold og reguleres i forhold til de betalingspligtiges årsindkomst.

§ 2.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte forskellige takster for de 0-2 årige henholdsvis de 3-6 årige.
Stk. 2.  Indtil inatsisartutlov om organisering af fritidsvirksomhed vedtages, jf. § 31, stk. 3 i landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen, kan der fastsættes særskilt takst for ophold på fritidshjem.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte forskellige takster for byer og bygder i kommunen. Der kan dog ikke fastsættes institutionsvis takst i samme by eller bygd.
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en særskilt takst for kommunalt formidlet dagpleje.
Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at der skal betales halv takst for børn, der er optaget i et dagtilbud til børn i førskolealderen indtil 25 timer ugentlig.

§ 3.  Taksterne fastsættes efter følgende skala:

Indtægter på: % af udgiften per plads:
min. % max. %
Indtil - 149.999 kr. 0 5
150.000 – 174.999 kr. 5 6
175.000 – 199.999 kr. 5 7
200.000 – 224.999 kr. 5 8
225.000 – 249.999 kr. 5 10
250.000 – 274.999 kr. 5 15
275.000 – 299.999 kr. 10 20
300.000 – 324.999 kr. 10 22
325.000 – 349.999 kr. 10 24
350.000 – 374.999 kr. 10 26
375.000 – 399.999 kr. 10 28
400.000 – 424.999 kr. 10 30
425.000 – 449.999 kr. 10 32
450.000 – 474.999 kr. 10 34
475.000 – 499.999 kr. 10 36
500.000 – 549.999 kr. 10 39
550.000 – 599.999 kr. 10 42
600.000 – 649.999 kr. 10 45
650.000 – 699.999 kr. 10 48
700.000 – 749.999 kr. 10 51
750.000 – 799.000 kr. 10 54
800.000 – og derover 10 57

 

§ 4.  Den eller de betalingspligtige, jf. § 5, skal i umiddelbar forlængelse af kommunalbestyrelsens fastsættelse af taksterne efter § 1, stk. 1, underrettes om taksternes størrelse.


Betalingspligt

§ 5.  Betalingspligten påhviler den eller de, hos hvem barnet ifølge folkeregisteret har sin bopæl, jf. dog stk. 2 og 3, samt § 6.
Stk. 2.  Har barnet midlertidigt taget bopæl uden for sin sædvanlige bopæl, herunder i forbindelse med skoleophold eller lignende, påhviler betalingspligten den eller de, hos hvem barnet har sin sædvanlige bopæl. Opstår der efter at barnet har taget midlertidig bopæl tvivl om, hvor barnet har sædvanlig bopæl, påhviler betalingspligten den eller de, hos hvem barnet efter en samlet vurdering må forventes at få sædvanlig bopæl.
Stk. 3.  Er barnet i privat familiepleje afgøres betalingspligten i henhold til § 20, stk. 3 i landstingsforordning om hjælp til børn og unge.


Hel eller delvis friplads

§ 6.  Der tildeles hel friplads i et dagtilbud til børn under 15 år i førskolealderen samt i andre kommunale institutioner, som er anbragt på døgninstitution eller i offentlig formidlet familiepleje.

§ 7.  Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med beslutning om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i henhold til § 9 i landstingsforordning om hjælp til børn og unge bestemme, at der bevilges hel eller delvis friplads i et dagtilbud til børn i førskolealderen.


Søskenderabat

§ 8.  Skal den eller de betalingspligtige betale for mere end et barn under 15 år optaget i pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen og på fritidshjem, betales fuld takst for det ældste barn og halv takst for hvert af de efterfølgende børn.


Beregningsgrundlag

§ 9.  Betalingen for ophold i et dagtilbud til børn i førskolealderen, fastsættes på baggrund af den eller de betalingspligtiges skattepligtige indkomst for det senest afsluttede indkomstår.
Stk. 2.  Den eller de betalingspligtige skal underrette kommunalbestyrelsen om ændringer i den i stk. 1 nævnte skattepligtige indkomst.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen ændrer betaling for ophold i dagtilbud til børn i førskolealderen jf. stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal dog forinden have indhentet dokumentation for ændringer i den i stk. 1 nævnte skattepligtige indkomst. Ændring af betaling for ophold i et dagtilbud til børn i førskolealderen sker med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. i en måned.

§ 10.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at den indkomst, som lægges til grund for fastsættelse af betalingen, skal være den aktuelle indkomst omregnet forholdsmæssigt til fuld årlig indkomst, når den eller de betalingspligtige kan dokumentere væsentlige ændringer i indkomstforholdene.
Stk. 2.  Har ligningsmyndigheden ikke tidligere fastsat en skattepligtig indkomst, sker betalingen på grundlag af forskudsregistreringen eller den aktuelle indkomst omregnet forholdsmæssigt til fuld årlig indkomst.


Indkomsterklæring

§ 11.  I forbindelse med et barns optagelse i et dagtilbud til børn i førskolealderen, eller i forbindelse med ændringer i, hvem der er betalingspligtig, jf. § 5, afgiver den eller de betalingspligtige en skriftlig indkomsterklæring til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.  Indkomsterklæringen skal indeholde en bemyndigelse til, at kommunalbestyrelsen, så længe barnet er optaget i et dagtilbud til børn i førskolealderen, kan indhente oplysninger om den eller de betalingspligtiges indkomstforhold hos skattemyndighederne.
Stk. 3.  Såfremt den eller de betalingspligtige undlader at afgive den i stk. 1 nævnte erklæring, fastsættes betalingen til højeste takst.


Restance og udmeldelse

§ 12.  Kommer den eller de betalingspligtige i restance med betalingen, og har den eller de pågældende ikke trods betalingspåmindelse herom indgået aftale om afvikling af det skyldige beløb, udmeldes barnet, jf. § 13 af det pædagogisk udviklende dagtilbud.
Stk. 2.  Indfries restancen fuldt ud inden 14 dage fra påmindelsens dato, bortfalder beslutningen om udmeldelse fra det pædagogisk udviklende dagtilbud.
Stk. 3.  Senest samtidig med, at kommunalbestyrelsen giver meddelelse til den eller de betalingspligtige om udmeldelse af et barn på grund af restance, indberettes beslutningen herom til de sociale myndigheder.

§ 13.  Enhver udmeldelse af et barn fra et dagtilbud til børn i førskolealderen sker med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. i en måned.


Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 14.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2010. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 18. af 14. september 2006 vedrørende betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og kommunalt formidlet dagpleje.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal for 2010 fastsætte takstbetalingen for pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen efter bekendtgørelse nr. 18 af 14. september 2006 om betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og kommunalt formidlet dagpleje.
Grønlands Selvstyre, den 27. november 2009
Mimi Karlsen                                                                                       

/

Lise Lennert Olsen