11. november 2008

EM2008/155

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af


Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt (formand), Siumut
Landstingsmedlem Augusta Salling (næstformand), Atassut
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne


Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget har på baggrund af forslagets 1. behandling gennemgået nærværende forslag.


Forslagets indhold

Den gældende fiskerilov tillader ikke overførsel af kvoteandele mellem de forskellige flådekomponenter.

Nærværende lovforslag sigter på, at indføre en dispensationsbestemmelse, som bemyndiger Landsstyret til, i særlige situationer, at dispensere fra lovens hovedregel om, at kvoteandele ikke kan overføres mellem forskellige flådekomponenter.

Forslaget finder anvendelse i situationer, hvor det kystnære fiskeri er tæt på at have opfisket hele denne flådekomponents årskvote, og hvor der stadig er restkvote i den havgående flådekomponent. I sådanne situationer bemyndiges Landsstyret til at tillade, at der kan overføres årskvoter fra det havgående til det kystnære rejefiskeri.


Forslagets 1. behandling i Landstinget

Siumut støttede forslaget med henblik på, at få skabt en dispensationsmulighed, som kan åbne for en overførsel af kvoteandele mellem flådekomponenterne. Den nuværende udformning af fiskeriloven, som ikke tillader overførsel af kvoteandele mellem flådekomponenter har til formål at sikre råvareleverancer til landanlæggene fra den kystnære flådekomponent. Dog viser den konkrete situation, at det ville være hensigtsmæssigt med en dispensationsmulighed til denne hovedregel.

Inuit Ataqatigiit ønskede at modtage opdaterede oplysninger om de resterende kvoter i flådekomponenterne korrigeret for den del af fangsten der forarbejdes til søs, oplysninger om landanlæggenes lagerbeholdning af uforarbejdede rejer samt om hvor stor en del af den havgående flådes landingspligtige fangst der er landet. Oplysningerne efterspurgtes for at konstatere, om der reelt er behov for en sådan lovændring, som foreslået af forslagsstilleren. Viser det sig, at de opdaterede oplysninger bekræfter behovet for overførsel af kvoteandele mellem flådekomponenterne støtter Inuit Ataqatigiit forslaget.

Atassut støttede forslaget ud fra en betragtning om, at dette kan løse det konkrete problem med opfiskede kvoter i det kystnære rejefiskeri samtidig med, at der er overskydende kvoteandele i det havgående rejefiskeri. Dette kan ske uden at bæredygtighedsprincippet sættes over styr, da der ikke er tale om, at ændre TAC’en.

Demokraterne støttede forslaget, men efterlyste desuden en mere langsigtet planlægning på fiskeriområdet, som vil kunne forhindre nødvendigheden af lignende lappeløsninger. Der er behov for en gennemgribende strukturændring i rejefiskeriet, hvilket det nærværende lovforslag er en konsekvens af.


Landsstyret

Landsstyret henviste i sit svarnotat til, at der allerede i den nuværende fiskerilovgivning er mulighed for, at der kan ske salg af kvoteandele indenfor de enkelte flådekomponenter. Da de foreløbige indrapporteringer samtidigt tyder på, at den samlede kvote for det kystnære rejefiskeri ikke opfiskes i indeværende år, vil den eksisterende mulighed for kvotesalg kunne løse problemet indtil den nye fiskerilov er færdiggjort.

Landsstyret udtrykte dog vilje til at udforme en tilføjelse til den gældende fiskerilov, hvor der kan gives en hjemmel til Landsstyret til at dispensere fra bestemmelsen i § 19 stk. 5 under ganske særlige omstændigheder, når dette skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhverv eller forarbejdningsindustrien i Grønland.

Landsstyret oplyste endvidere, at lovforslaget var sendt i høring, men at høringssvarene endnu ikke var modtaget. Høringssvarene samt opdaterede oplysninger om de resterende kvoter i flådekomponenterne vil blive tilsendt Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget, så snart de er modtaget.


Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalgets behandling af forslaget

Den nuværende fiskerilovs § 19 har følgende udformning:

" § 19. Et rederi kan uden virkning for licens og kvoteandele sælge sin årskvote eller en del heraf hvis
1) havari eller længerevarende værftsophold
2) naturlige forhindringer, såsom is eller
3) lignende omstændigheder
forhindrer, at rederiet kan opfiske sin årskvote.
Stk. 2. Overdragelse af årskvote kan endvidere finde sted i særlige tilfælde, hvor økonomiske eller administrative forhold betinger det.
Stk. 3. Overdragelse af årskvote må under ingen omstændigheder antage karakter af udlejning af kvoteandele.
Stk. 4. Hjemmestyreejede selskaber kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 sælge og købe årskvote.
Stk. 5. En årskvote, der hører til indenfor én flådekomponent, kan ikke fiskes af en anden flådekomponent.
Stk. 6. Overdragelser efter stk. 1-5 skal godkendes af landsstyret."

Der er ikke i lovgivningen hjemmel til, at Landsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i § 19, stk. 5.

Forslagsstilleren ønsker at en sådan hjemmel indføres, hvilket konkret foreslås gjort ved at tilføje et nyt stk. 7 med følgende udformning:

" Stk. 7. Med henblik på at sikre råvareforsyningen til landanlæggene kan Landsstyret dispensere fra bestemmelsen i stk. 5, således at årskvote kan tillades overført fra den havgående til den kystnære flådekomponent."

På baggrund af oplysninger der er tilgået udvalget, dels i forbindelse med samråd med Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og dels i forbindelse med behandlingen af nærværende forslag, konstaterer udvalget, at en lignende dispensationsmulighed planlægges indarbejdet i den kommende fiskerilov.

Forslaget fremkommer på baggrund af, at det er konstateret, at den havgående flådekomponent ikke forventes at kunne opfiske hele sin årskvote, hvorimod den kystnære flådekomponent forventes at have opfisket sin kvote inden årets udgang. For at sikre stabile leverancer til landanlæggene samt beskæftigelse i den kystnære rejeflåde foreslås det, at der skabes hjemmel til, at årskvote kan tillades overført fra den havgående til den kystnære flådekomponent.


Høring

Udvalget har modtaget de indkomne høringssvar vedr. det fremsatte ændringsforslag. Høringssvarene er overvejende positive overfor forslaget.

Et enkelt høringssvar fremfører dog bl.a.:

Udvalget skal hertil bemærke, at det er udvalgets helt klare opfattelse, at princippet om omsættelighed bevares, idet det netop er hensigten, at den tiloversblevne udenskærs kvote kan afhændes til den indenskærs flådekomponent.

Det er endvidere udvalgets opfattelse, at ændringsforslaget ikke lægger op til at eventuelle tiloversblevne årskvoter eksproprieres, men at der blot skabes en mulighed for at de respektive indehavere kan afhænde disse på tværs af flådekomponenter. Udvalget mener derfor ikke, at forslaget bør skabe tvivl hos fiskerierhvervets finansieringskilder.

Endelig skal Udvalget bemærke, at ændringsforslaget ikke ændrer på den overordnede fastsættelse af fangstmængde, TAC eller fordelingen af kvoten mellem det kystnære og havgående fiskeri. Ændringsforslaget omhandler alene muligheden for overførsel/salg af årskvoter mellem flådekomponenterne, hvilket hører under § 19.


Mindretalsudtalelse fra Inuit Ataqatigiit

Da forslaget er fremsat på baggrund af en akut, aktuel krise i fiskeriet, og da en revision af landstingsloven om fiskeri er umiddelbart forestående, finder Inuit Ataqatigiit, at dispensationshjemlen bør tidsbegrænses til indeværende år. Inuit Ataqatigiit kan derfor ikke støtte ændringsforslaget med dets nuværende udformning.


Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalgets indstilling

Et flertal i Udvalget bestående af Siumut, Atassut og Demokraterne indstiller på baggrund af ovenstående forslaget til vedtagelse. Et mindretal i Udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget til forkastelse.

Med disse bemærkninger skal Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget overgive forslaget til Landstingets 2. behandling

 

Jonathan Motzfeldt
Formand


Augusta Salling

Per Rosing-Petersen

Ane Hansen

Jens B. Frederiksen