4. november 2008

EM 2008 /155

 

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Forslaget drejer sig om at åbne mulighed for, at der afstås årskvoter fra det havgående til det kystnære rejefiskeri. Der er ifølge forslaget ikke tale om nogen generel bestemmelse, men derimod om en særordning, der kun forudses anvendt, dersom dette sker med henblik med henblik på at sikre råvareforsyningen til de landbaserede industrianlæg.

I indeværende år er situationen medio oktober den, at flere af de kystnære rederier allerede har opfisket deres kvoter og derfor må indstille fiskeriet. Flere nærmer sig hastigt denne situation, og det må forudses, at der hurtigt vil ske lukning af en eller flere af landets i alt fem rejefabrikker, dersom der ikke skrides ind over for situationen.

Samtidig kan det konstateres, at nogle af de havgående rederier endnu ikke har opfisket deres kvoter og heller ikke vil kunne nå dette i indeværende år. Baggrunden er altså til stede for, at der kan overføres kvoter fra de havgående trawlere til de kystnære kuttere, uden at dette kompromitterer den af landsstyret fastsatte største tilladelige fangstmængde.

Det har vist sig umuligt at afhjælpe situationen inden for rammerne af den normale kvoteomsættelighed, idet de kystnære rederier, der stadig har kvoter tilbage, ikke ønsker at afstå disse til deres kolleger, som mangler. Dette begrundes dels med ønsket om at have fiskerimuligheder i julemåneden og dels med frygten for, at der næste år sker endnu en nedsættelse af rejekvoten, hvilket animerer til at søge kvoter overført fra indeværende til næste år inden for rammerne af den gældende lovs bestemmelser om kvotefleksibilitet.


Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Forslaget forventes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser. Forslaget forventes heller ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Dog forventes det, at man med en vedtagelse af forslaget vil kunne undgå, at det kystnære rejsefiskeri indstilles, og at fabriksanlæggene må lukke for resten af året. Indirekte vil forslaget således kunne have positive økonomiske konsekvenser for det offentlige, idet en vedtagelse vil begrænse behovet for sociale ydelser i forbindelse med arbejdsløshed.


Høring af myndigheder og organisationer
:

Forslaget har ikke været i høring.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Denne bestemmelse finder anvendelse i situationer, hvor det kystnære fiskeri er tæt på at have opfisket hele denne flådekomponents årskvote, og hvor der stadig er restkvote i det havgående rejefiskeri. I sådanne situationer bemyndiges landsstyret til at tillade, at der kan overføres årskvoter fra det havgående til det kystnære rejefiskeri.


Til § 2

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft straks ved kundgørelse og dermed får virkning fra det tidspunkt, hvor loven bliver endeligt vedtaget.