10. oktober 2008

EM 2008/128

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning:

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at personer med fast bopæl i Grønland, med vidtgående handicap, med behov for specielle ydelser, og under den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage alderspension efter landstingsforordningen om alderspension, kan få hjælp efter reglerne i denne forordning.

Efter gældende landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, er kun personer under 63 år omfattet af denne forordning.

Efter gældende landstingsforordning om alderspension, er aldersgrænsen for at modtage alderspension 65 år; der er dog i landstingsforordningen om alderspension indsat en overgangsbestemmelse om, at aldersgrænsen er 63 år i 2008, 64 år i 2009 og 65 år fra 1. januar 2010. Den vidtgående handicappede, som er omfattet af landstingsforordningen om alderspension, vil kunne modtage hjælp efter reglerne om personlige tillæg i landstingsforordning om alderspension.

Uden dette forslag vil personer med vidtgående handicap, som i 2009 fylder 63 år, hverken være omfattet af reglerne i landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap eller reglerne om personlige tillæg i landstingsforordningen om alderspension.


2. Økonomiske og administrative konsekvenser:

Det forventes, at ændringen vil medføre en øget udgift på ca. 1,96 mio. kr. i 2009 og 3,92 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år.

Den øgede udgift er beregnet på grundlag af, at der på nuværende tidspunkt er 14 personer årgang 1946 og 15 personer årgang 1947, som modtager hjælp efter handicapforordningen.

Det forventes, at de øgede udgifter i forbindelse med ændringen af aldersgrænsen kan holdes inden for rammerne af bevillingen på FFL 2009.

Det forventes, at der vil være meget beskedne administrative konsekvenser for kommunerne og Departementet for Familie og Sundhed som følge af ændringsforslaget.


3. Høring af myndigheder og organisationer mv.:

Ændringsforslaget har været i høring i Økonomistyrelsen.

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Bestemmelsen præciserer, at personer med fast bopæl i Grønland, med vidtgående handicap, med behov for specielle ydelser, og under den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage alderspension efter landstingsforordningen om alderspension, kan få hjælp efter reglerne i dette forslag.

Aldersgrænsen for at modtage alderspension er 64 år i 2009 og 65 år fra den 1. januar 2010. Den vidtgående handicappede vil derefter modtage hjælp efter reglerne om personlige tillæg i landstingsforordning om alderspension.


Til § 2

Det foreslås, at landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.