22. oktober 2007

EM 2007/33
EM 2007/34

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler om transfer pricing, tynd kapitalisering og CFC-beskatning)
(EM 2007/33)

og

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.
(Ophævet sambeskatning for ægtefæller og fortrykt selvangivelse)
(EM 2007/34)


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut (formand)
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne
Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut (suppleant)


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har på baggrund af forslagenes 1. behandling under FM 2007 foretaget en gennemgang af forslagene samt lovbemærkningerne og høringsmaterialet.

Høringsrunden.

Begge forslag har været udsendt i fælles høring i perioden 30. april 2007 til 4. juni 2007, og Skatte- og Afgiftsudvalget har modtaget kopi af høringssvarene på det originale sprog. Høringssvarene er af Landsstyret kommenteret i de almindelige lovbemærkninger.

Forslagenes 1. behandling i Landstinget.

Forslag til ændring af indkomstskatteloven (EM 2007/33) fik under Landstingets 1. behandling uforbeholden støtte af partierne Siumut og Atassut, mens de øvrige partier meddelte forskellige spørgsmål eller tvivl.

Forslag til ændring af skatteforvaltningsloven (EM 2007/34) fik under Landstingets 1. behandling uforbeholden støtte af partierne Siumut, Inuit Ataqatigiit og Demokraterne, men blev indstillet til forkastelse af Kattusseqatigiit Partiiat. Partiet Atassut har fremført en række spørgsmål og tvivl.

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender har med brev af 12. oktober 2007 fremsendt en uddybende besvarelse af de spørgsmål, der har været rejst under forslagenes 1. behandling. Landsstyremedlemmets brev vedlægges som bilag 1 til denne betænkning.

Skatte- og Afgiftsudvalget har anmodet revisionsfirmaet Deloitte om en mundtlig uddybning af deres høringssvar af 4. juni 2007. Udvalgets ønske blev imødekommet under et høringsmøde den 20. oktober 2007. Deloittes oprindelige høringssvar samt et notat om høringsmødet vedlægges som bilag 5 og 6 til denne betænkning.

Skatte- og Afgiftsudvalgets overvejelser.

Vedrørende ophævelse af ægtefællernes sambeskatning bemærker Skatte- og Afgiftsudvalget, at Landsstyret hermed efterkommer et ønske, som udvalget har fremsat i 2006 på baggrund af en henvendelse fra Ligestillingsrådet. Ligestillingsrådets henvendelse, Skatte- og Afgiftsudvalgets efterfølgende spørgsmål til Landsstyret samt svarbrevet fra Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender vedlægges som bilag 2, 3 og 4 til denne betænkning.

Det er korrekt, som påpeget under Landstingets 1. behandling, at en ophævelse af ægtefællernes sambeskatning alt andet lige medfører en lille administrativ merbelastning for såvel borgerne som det offentlige. Udvalget er imidlertid vidende om, at mange kvinder forståeligt nok føler sig krænket af en lovgivning, der behandler dem som et økonomisk umyndigt vedhæng til deres ægtefælle. Da kvinder i dag ikke sjældent bærer en betydelig del af familiens forsørgerbyrde, er tiden løbet fra en lovgivning, der afspejler og fastholder fortidens kvindesyn.

Det er endvidere korrekt, at lovændringen kræver en skatteretlig opdeling af indkomster og bestemte formuegoder, som fremover skal henregnes til henholdsvis hustruen eller ægtemanden. Det kan ikke afvises, at denne opdeling, som er en engangsforeteelse, i nogle tilfælde kan afføde konflikter ægtefællerne imellem, hvilket ligeledes blev påpeget under Landstingets forhandling. Årsagen vil i så fald typisk være, at manden modsætter sig en erkendelse af, at kvinden råder over egen formue og indtægt. Selv om det ville være stærkt beklageligt, om lovændringen på denne måde bliver årsag til ufred ægtefællerne imellem, understreger dette argument dog blot vigtigheden af den foreslåede lovændring. Indkomstskatteloven må således ikke blive ved med at nære den misforståelse, at kvinder i vores samfund står i et retligt eller økonomisk afhængighedsforhold til deres ægtefælle.

Hvad angår risikoen for, at borgerne kan opleve negative økonomiske konsekvenser ved ophævelsen af sambeskatningen, har Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender i sit brev varslet et ændringsforslag, der vil sikre herimod.

Skatte- og Afgiftsudvalget hilser herefter den foreslåede ophævelse af ægtefællernes sambeskatning velkommen og håber, at den kan bidrage til en positiv dialog om ligestilling, både i familierne og i samfundet som helhed. Udvalget erklærer sig desuden tilfreds med, at lovforslaget skaber mulighed for at indføre fortrykte selvangivelser, og at denne forenkling vil kompensere for et øget antal selvangivelser.

For så vidt angår reglerne om transfer pricing, CFC-indkomst og tynd kapitalisering noterer Skatte- og Afgiftsudvalget sig med tilfredshed, at Grønland formår at følge den internationale udvikling på dette komplicerede retsområde.

Den globale udvikling har gennem de senere år medført, at virksomheder og kapital kan flytte hurtigt på tværs af landegrænser. Historisk lave renteniveauer har verden over ført til, at der hurtigt kan rejses enorme summer til erhvervsaktiviteter af spekulativ karakter, ofte under yderst målrettet udnyttelse af forskellene i de enkelte landes skattelovgivninger. Denne udvikling har i voksende grad belastet alverdens nationale økonomier og offentlige kasser med uønskede effekter, og tendensen kan alene imødegås ved en koordineret international lovgivningsindsats.

Med vedtagelsen af de nye regler vil Grønland indtage en ligeværdig plads i dette samarbejde.

Samtidigt må det erkendes, at de forskellige landes skattelovgivninger udgør et konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække internationale investeringer. Såfremt de grønlandske beskatningsregler på afgørende punkter opfattes som skrappe af de internationale selskaber, modvirker det hjemmestyrets ønske om at profilere vores land som et attraktivt investeringsområde. Dette ville risikere at hæmme etableringen af kapitalkrævende storprojekter inden for bl.a. råstofudvinding og energiintensive industrier.

Det er i den forbindelse udvalgets indtryk, at reglerne om tynd kapitalisering (EM 2007/33) i international sammenligning kan fremstå som strenge, da en belåningsgrad på mere end 2:1 i forhold til egenkapitalen udløser negative skattemæssige konsekvenser. I andre lande er den tilladte belåningsgrad mere lempelig, f.eks. 3:1 eller 4:1, hvilket giver virksomhederne en større finansiel bevægelsesfrihed.

Skatte- og Afgiftsudvalget vælger på det foreliggende grundlag at tilslutte sig Landsstyrets forslag om en belåningsgrad på 2:1, men opfordrer Landsstyret til at foretage en grundig og løbende benchmarking af denne regel i forhold til de tilsvarende udenlandske regler. Udvalget opfordrer endvidere Landsstyret til at arbejde

målrettet på at finde relevante løsninger, der kan mindske de i bilag 6 omtalte samspilsproblemer. Skatte- og Afgiftsudvalget ønsker på et passende tidspunkt at høre nærmere om Landsstyrets overvejelser desangående.

Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling.

Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller med de foranstående bemærkninger, at Landstinget under sin 2. behandling vedtager det fremsatte forslag med de ændringer, der fremgår af det af Landsstyret varslede ændringsforslag.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive forslaget til Landstingets 2. behandling.

Kristian Jeremiassen
Formand

 

Ole Thorleifsen

 

Ruth Heilmann

 

Juliane Henningsen

 

Lene Knüppel

 


Bilag 1 - 6