1. august 2007

EM 2007/34

 

Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger


1. Lovforslagets baggrund

Det er Landsstyrets opfattelse, at tiden nu er inde til at ophæve sambeskatningen af samlevende ægtefæller. Forslagets § 1, nr. 1, (ændring af landstingslovens § 10) er en direkte følge heraf. Forslaget skal ses i sammenhæng med de forslag til ændringer vedrørende ophævelsen af sambeskatning af samlevende ægtefæller som fremgår af forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat, som også er fremsat på efterårssamlingen 2007 (EM 2007/xx).

Under behandlingen på Landstingets efterårssamling i 2006 af forslag til landstingslov om forvaltning af skatter (EM 2006/29) tilkendegav Landsstyret at ville undersøge mulighederne for at fritage visse skatteydere for at indsende selvangivelser, og i stedet lade skatteforvaltningen udsende skatteansættelser til de pågældende. Flere af Landstingets partier udtrykte sympati for disse overvejelser.

Undersøgelserne har resulteret i ændringerne foreslået i § 1, nr. 2-7.

2. Lovforslagets hovedpunkter

Forslaget er ikke helt så vidtgående, som det blev tilkendegivet under EM 2006/29, idet alle fortsat vil modtage både en selvangivelse og en skatteansættelse.

Til forskel fra i dag vil selvangivelserne være fortrykt med de oplysninger om lønindkomster med videre, som skatteforvaltningen er i besiddelse af. Herved vil mange især lønmodtagere kunne nøjes med at kontrollere, om de fortrykte oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Er dette tilfældet, behøver skatteyderne ikke foretage sig yderligere og vil senere modtage en skatteansættelse.

Er oplysningerne forkerte, eller mangler der oplysninger, skal skatteyderne udfylde selvangivelsen med de korrekte eller de manglende oplysninger og underrette skatteforvaltningen herom senest den 1. maj for det pågældende år.

Fordelene ved fortrykte selvangivelser bliver større, jo flere korrekte oplysninger skatteforvaltningen er i stand til at anføre på selvangivelserne. Landsstyret forslås derfor bemyndiget til at fastsætte regler om, at arbejdsgivere, kommuner, Grønlands Hjemmestyre, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, banker med videre årligt skal indberette en række forskellige oplysninger til skatteforvaltningen. Der er i alle tilfælde tale om oplysninger, som med fordel kan fremgå af en fortrykt selvangivelse.

For visse oplysningers vedkommende foreslås, at indberetningspligten alene skal omfatte kommunerne og Grønlands Hjemmestyre, jf. eksempelvis forslaget til § 33 a, stk. 1. Dette skyldes hensynet til, at for dele af erhvervslivet vil en pligt til at indberette de pågældende oplysninger medføre byrder, der overstiger fordelene ved at oplysningerne bliver indberettet. Kommunernes og Grønlands Hjemmestyres regnskabssystemer må i denne sammenhæng anses for så udbyggede, at en indberetningspligt ikke vil stå i et misforhold til fordelene. Selv om erhvervslivet ikke pålægges indberetningspligt vedrørende disse oplysninger, vil skatteforvaltningen i konkrete tilfælde kunne afkræve virksomhederne de pågældende oplysninger til brug for ligningen i medfør af reglerne i landstingslovens kapitel 14 om adgang til oplysninger m.v.

Landsstyret påregner at sætte disse indberetningspligter i kraft, efterhånden som de indberetningspligtiges edb-systemer med videre må antages at kunne håndtere indberetningsrutinerne. Landsstyret forventer, at dette vil ske senest ved udgangen af 2008, hvorfor selvangivelsen for 2008 forventes at omfatte alle de oplysninger, som er indeholdt i forslaget, mens omfanget af de fortrykte oplysninger på selvangivelsen for 2007 vil være færre.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

De nye indberetningspligter skønnes at medføre øgede udgifter i størrelsesordenen 300.000 kr. til tilpasning af kommunernes og Grønlands Hjemmestyres edb-systemer. For så vidt angår tilpasningen af Grønlands Hjemmestyres edb-systemer, forudsættes disse afholdt inden for de eksisterende bevillinger.

Stigningen i antallet af indberettede oplysninger vil frigøre en del af de ressourcer, som i dag anvendes i forbindelse med ligningen af ikke mindst lønmodtagere. Disse ressourcer forventes i stedet anvendt til kontrol af arbejdsgivere og andre indberetningspligtige med henblik på at sikre, at de foretagne indberetninger er korrekte og fyldestgørende.

Samlet set forventes ændringen at resultere i en højere kvalitet i ligningsarbejdet.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget skønnes at medføre øgede udgifter for erhvervslivet i størrelsesordenen 200.000 kr. til edb-systemer og administration af de nye indberetningspligter.

5. De miljø- og naturmæssige konsekvenser

Forslaget skønnes ikke at have konsekvenser for naturen eller miljøet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget vil medføre lettelser for især lønmodtagere, som fremover kan nøjes med at kontrollere, om de fortrykte oplysninger på selvangivelsen er korrekte og fyldestgørende.

7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre

Forslaget har ikke direkte rigsfællesskab- eller selvstyreaspekter.

Forslaget har dog til formål at rationalisere, effektivisere og kvalificere den offentlige forvaltning af skatteområdet og herigennem styrke grundlaget for udviklingen af selvstyre.

8. Høring af myndigheder og organisationer

Forslaget har været til høring hos samtlige direktorater, KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), ILIK, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), Atorfillit Kattuffiat (AK), KNAPK, Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiisut (SPS), Deloitte og Grønlands Revisionskontor.

Der er modtaget høringssvar fra SIK, KANUKOKA, ILIK, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, AK, NUSUKA, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Sundhed, Råstofdirektoratet, Familiedirektoratet og KIIP.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Modtagne høringssvar er tilstillet Skatte- og Afgiftsudvalget.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til § 1

Til nr. 1

Ændringsforslaget medfører, at der fremover skal udarbejdes 2 selvangivelser for ægtefæller i stedet for blot én.

Skatteforvaltningen kan efter henvendelse fra en nuværende eller forhenværende ægtefælle udlevere oplysninger om den skattepligtiges egen og ægtefællens selvangivelser og ansættelse af indkomst for indkomstår, hvori de var ægtefæller og samlevende. Udtrykket "ægtefælle" omfatter i denne sammenhæng også en registreret partner.

Mange ægtefæller har i større eller mindre grad en fælles økonomi, eksempelvis i form af optagelse af et boliglån, hvor begge ægtefæller hæfter og derfor skal fordele rentefradraget mellem hinanden. Med henblik på at sikre korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst kan det derfor være nødvendigt for den ene ægtefælle at indhente oplysninger om indholdet af den anden ægtefælles selvangivelse og indkomst.

Adgangen til oplysninger omfatter alle oplysninger, der fremgår af selvangivelsen og skatteansættelsen, uanset om ægtefællerne har særeje eller lignende. Med bestemmelsen præciseres, at det ikke udgør et brud på tavshedspligten, når skatteforvaltningen i disse tilfælde videregiver oplysninger.

Til nr. 2

Fristen for indgivelse af selvangivelse foreslås, som følge af at skatteforvaltningen overgår til at udsende fortrykte selvangivelser, ændret fra den 1. marts til den 1. maj.

Udskydelsen af selvangivelsesfristen er en følge af, at det forventes, at skatteforvaltningen udsender de fortrykte selvangivelser i marts måned. Dette skyldes, at skatteforvaltningen skal have mulighed for at sikre, at arbejdsgivere med videre foretager korrekte indberetninger inden selvangivelserne udsendes. Væsentlige dele af kontrolarbejdet foretages således inden selvangivelserne udsendes, hvorfor forkortelsen af ligningsperioden (1. maj til 31. august) ikke medfører fald i ligningskvaliteten.

Til nr. 3

Det foreslås, at selvangivelsespligtige fysiske personer, som modtager en fortrykt selvangivelse, kan undlade at indsende selvangivelsen, såfremt de oplysninger, som fremgår af den fortrykte selvangivelse, er korrekte og fyldestgørende.

Er oplysningerne på den fortrykte selvangivelse ikke korrekte eller fyldestgørende, skal den selvangivelsespligtige udfylde selvangivelsen og indsende den senest den 1. maj. Undlader den selvangivelsespligtige at udfylde selvangivelsen med korrekte eller fyldestgørende oplysninger, kan indkomstskatten forhøjes efter reglen i landtingslovens § 19, stk. 1.

Til nr. 4

Forslaget medfører, at enhver, der har udbetalt indkomst af den art, der er nævnt i § 75, stk. 1 og 2, i landstingslov om indkomstskat (A-indkomst), efter Landsstyrets nærmere bestemmelser skal angive værdien af helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil, båd og telefon.

Den indeholdelsespligtige skal således opgøre og indberette værdien af de goder, som helt eller delvist er stillet frit til rådighed for indkomstmodtagerne.

I forhold til fri kost, fri bolig, fri båd med videre vil værdiansættelsen kunne tage udgangspunkt i de vejledende anvisninger, som Landsstyret udsteder i medfør af landstingslovens § 21, stk. 3. For så vidt angår fri bil anvendes de i § 19 i landstingslov om indkomstskat fastsatte satser.

Til nr. 5

Landsstyret forslås bemyndiget til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om, at arbejdsgivere, kommuner, Grønlands Hjemmestyre, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, banker med videre årligt skal indberette forskellige oplysninger til skatteforvaltningen.

Landsstyret kan i reglerne fastlægge rammerne for indberetningerne, herunder afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes, fastsætte frister, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives, identifikation af den der indberetter og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.


Til § 33 a

Efter stk. 1 kan Landsstyret ved bekendtgørelse pålægge kommunerne og Grønlands Hjemmestyre hvert år at indberette deres indhandling af produkter fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl, kunst og husflid, når indhandlingen udgør en B-indkomst for erhververen, eller om afholdte udgifter til leje af båd, slæde eller andet transportmiddel, herunder eksempelvis snescootere, når lejeaftalen ikke er indgået med et selskab, en forening eller lignende selvstændig skattepligtig juridisk person. Landsstyret kan ved bekendtgørelsen fastlægge hvilke oplysninger af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal indberettes til skatteforvaltningen, tidspunktet for afgivelsen af indberetningen og lignende forhold af betydning for udarbejdelse af fortrykte selvangivelser.

Indhandling til produktionssteder i Grønland anses efter § 7, nr. 10, i bekendtgørelsen om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift (nr. 28 af 1. december 2006) for A-indkomst. Grønlands Hjemmestyres og kommunernes indkøb hos fiskere, fangere, kunstnere med videre til eksempelvis alderdomshjem, gaveformål med videre udgør derimod ikke en A-indkomst.

De samme hensyn, som førte til at indhandling til produktionssteder skulle anses for A-indkomst, taler for at indføre indberetningspligt for kommunernes og Grønlands Hjemmestyres indhandling, når indhandlingen udgør en B-indkomst for fiskeren, fangeren, kunstneren med videre. Traditionelt er der tale om erhvervsdrivende, hvoraf nogle kun har begrænset indsigt i regnskabsmæssige forhold.

Praksis har desuden vist, at i nogle tilfælde undlader udlejerne at medtage indkomster fra udleje af både, slæder med videre i deres selvangivelser. Da udgifterne er registreret i kommunernes og Grønlands Hjemmestyres regnskaber, vil det være forholdsvis let for myndighederne at indberette disse oplysninger til skatteforvaltningen, der herefter kan påføre oplysningerne på de fortrykte selvangivelser.

Landsstyrets pålæg kan omfatte direktorater, forvaltninger, institutioner med videres indhandling af de pågældende produkter.

Da der i et vist omfang allerede i dag videregives sådanne oplysninger til skatteforvaltningen, forventes reglerne udstedt med virkning for selvangivelsen for 2007.

Det følger af stk. 2, at Landsstyret ved bekendtgørelse kan pålægge den, der udbetaler vederlag til translatører, oversættere, tolke og lignende, eksempelvis versionister og korrespondenter, at indberette dette til skatteforvaltningen, når der ikke indeholdes A-skat i forbindelse med udbetalingen. Landsstyret kan ved bekendtgørelsen fastlægge hvilke oplysninger af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal indberettes til skatteforvaltningen, tidspunktet for afgivelsen af indberetningen og lignende forhold af betydning for udarbejdelse af fortrykte selvangivelser.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at som udgangspunkt anses udbetalinger af vederlag for oversættelsesarbejder for A-indkomst. Under visse forudsætninger kan vederlaget dog udgøre en B-indkomst for modtageren. I de konkrete tilfælde kan det være vanskeligt for udbetaleren og modtageren at vurdere, om forudsætningerne for at anse vederlaget for en B-indkomst er opfyldt. Der er således risiko for, at en større andel af vederlagene anses for B-indkomst, end der er grundlag for, og at modtageren undlader at medtage vederlaget ved opgørelsen af sin indkomst. Indføres indberetningspligt for disse udbetalinger, forbedres muligheden for at imødegå skatteunddragelser.

Landsstyret kan pålægge erhvervsdrivende, kommuner, Grønlands Hjemmestyre med videre, herunder eksempelvis foreninger, der foretager udbetaling af sådanne vederlag at foretage årlige indberetninger til skatteforvaltningen.

Idet mange virksomheder, myndigheder med videre berøres af en indberetningspligt, forventes reglerne først at få virkning for selvangivelsen for 2008.

Efter stk. 3 kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at ydede tilskud til frirejser til hjemstedet skal indberettes til skatteforvaltningen, selv om der ikke foreligger et ansættelsesforhold mellem tilskudsgiver og tilskudsmodtager. Landsstyret kan ved bekendtgørelsen fastlægge hvilke oplysninger af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal indberettes til skatteforvaltningen, tidspunktet for afgivelsen af indberetningen og lignende forhold af betydning for udarbejdelse af fortrykte selvangivelser.

Landsstyret vil eksempelvis kunne pålægge de forskellige feriefonde at foretage indberetning af de tilskud, de udbetaler til deres medlemmer. Herved forbedres skatteforvaltningens mulighed for at kontrollere, om tilskuddet med videre er skattefrit efter reglerne i § 34, nr. 15, i landstingslov om indkomstskat. Arbejdsgivernes og andre indeholdelsespligtiges pligt til at foretage indberetninger af frirejser følger fortsat af landstingslovens § 30, stk. 1, nr. 4.

Der forventes udstedt regler med virkning for selvangivelsen for 2007.

I medfør af stk. 4 kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde de identifikationsoplysninger, som Landsstyret skønner nødvendige for ligningen og skatteberegningen. Landsstyret vil blandt andet kunne bestemme, at de indberetningspligtige skal angive GER nummer, CPR nummer eller lignende sikker identifikation, eksempelvis SE eller CVR nummer.

Herudover kan Landsstyret bestemme, at erhververen, udlejeren, translatøren og lignende, tilskudsmodtageren med videre er forpligtet til at godtgøre rigtigheden af de identifikationsoplysninger, som vedkommende skal afgive til den indberetningspligtige. I tvivlstilfælde kan rigtigheden eksempelvis godtgøres ved fremlæggelse af dokumentation for GER nummer eller lignende.


Til § 33 b

I henhold til bestemmelsen kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommuner og Grønlands Hjemmestyre skal indberette oplysninger om underholdsbidrag, der opkræves på vegne af den bidragsberettigede.

Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes, herunder om størrelsen af bidragene skal oplyses, og om bidragene er betalt eller registreret som restance. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.

Indberetningspligten kan omfatte alle de tilfælde, hvor det offentlige i medfør af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag til børn m.v. samt adoptionstilskud indtræder i retten til at kræve bidraget betalt af den bidragspligtige.

Der forventes udstedt regler med virkning for selvangivelsen for 2007.


Til § 33 c

Med stk. 1 foreslås, at Landsstyret ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om, at faglige foreninger skal indberette modtagne indbetalinger fra deres medlemmer til skatteforvaltningen.

Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.

Udtrykket faglige foreninger omfatter arbejdsmarkedssammenslutninger. Hertil regnes arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, der har til hovedformål at indgå, faktisk indgår eller medvirker til at indgå såvel kollektive som enkeltstående aftaler om løn- og arbejdsvilkår.

Indberetningspligten efter stk. 1 skal ses i sammenhæng med, at ikke mindst for lønmodtagerne udgør fagforeningskontingentet en væsentlig fradragsberettiget udgift. Udgiften bør derfor fremgå af den fortrykte selvangivelse.

Af hensyn til foreningernes mulighed for at indrette deres edb-systemer til at kunne foretage disse indberetninger, forventes reglerne først at få virkning for selvangivelsen for 2008.

I henhold til stk. 2 foreslås Landsstyret bemyndiget til at fastsætte regler om, at andre foreninger og institutioner inden for arbejdsmarkedsområdet end de i stk. 1 nævnte skal indberette modtagne indbetalinger fra deres medlemmer, andre indskydere og lignende bidragsydere.

Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.

Udtrykket andre foreninger og institutioner inden for arbejdsmarkedsområdet omfatter foreninger og faglige sammenslutninger, såfremt de besidder kapital bestemt til ydelse af understøttelse ved faglig konflikt, selvom foreningerne ikke forhandler eller medvirker til eller koordinerer ved forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår. Endvidere omfattes andre foreninger, der varetager medlemmernes faglige, økonomiske interesser, men som hverken forhandler overenskomster eller besidder konfliktfonde. Der er tale om brancheforeninger, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, handelsforeninger og landboforeninger med videre.

Indberetningspligten efter stk. 2 skal ses i sammenhæng med, at ikke mindst for lønmodtagerne udgør fagforeningskontingentet en væsentlig fradragsberettiget udgift. Udgiften bør derfor fremgå af den fortrykte selvangivelse.

Af hensyn til foreningernes mulighed for at indrette deres edb-systemer til at kunne foretage disse indberetninger, forventes reglerne først at få virkning for selvangivelsen for 2008.

I henhold til stk. 3 kan Landsstyret fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte faglige foreninger skal underrette medlemmet om foretagne indberetninger. Landsstyret kan herved bestemme om, der skal ske underretning af de enkelte medlemmer og i givet fald i hvilket omfang. Der er herved henset til, at nogle faglige foreninger ikke er hjemmehørende her i landet, og foreningerne vil derfor ikke kunne undergives samme krav til indberetning af oplysninger som faglige foreninger hjemmehørende her i landet.


Til § 33 d

Det foreslås, at Landsstyret ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om, at Grønlands Hjemmestyre hvert år skal indberette oplysning om den i det foregående kalenderår udbetalte uddannelsesstøtte i form af stipendier til skatteforvaltningen.

Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.

Indberetningspligten omfatter ikke uddannelsesstøtte, som ydes til arbejdsgivere som tilskud til lønudgifter, børnetillæg eller særydelser.

Uddannelsesstøtten udgør for de fleste uddannelsessøgende en væsentlig del af deres indkomst, hvorfor støtten bør fremgå af den fortrykte selvangivelse med virkning fra 2007.

I henhold til stk. 2 kan Landsstyret fastsætte regler om Grønlands Hjemmestyres pligt til at underrette de uddannelsessøgende om de foretagne indberetninger. Landsstyret kan herved bestemme om, der skal ske underretning af de enkelte uddannelsessøgende og i givet fald på hvilken måde. Landsstyret vil eksempelvis kunne undlade indføre pligt til at underrette de uddannelsessøgende, hvis den uddannelsessøgende via en hjemmeside har adgang til de samme oplysninger.

Til nr. 6 og 7

Det foreslås, at Landsstyret ved bekendtgørelser kan pålægge pengeinstitutter, realkreditinstitutioner, finansieringsselskaber, offentlige kasser, værdipapircentraler, investeringsforeninger, vekselerere og andre, eksempelvis advokater, hvert år at indberette beholdninger, renter, udbytter med videre til skatteforvaltningen.

Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes, fastsætte frister, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.

Bestemmelsen bygger på de gældende §§ 35 og 38 i landstinglov om forvaltning af skatter, idet der dog samtidig under hensyn til udviklingen inden for det finansielle område er sket en vis udbygning af bestemmelsen. Der er således blandt andet sket en præcisering af, at også investeringsforeninger med videre omfattes af indberetningspligten, ligesom det er tydeliggjort, hvilke værdipapirer der skal foretages indberetning om.

Indberetningspligten gælder for alle, som modtager aktier, anparter, obligationer, pantebreve, investeringsbeviser, terminskontrakter eller andre værdipapirer, eksempelvis andre finansielle kontrakter, i depot eller til forvaltning, eller som formidler eller driver omsætning med disse.

Dele af bestemmelsen er udmøntet ved §§ 4 og 8-11 i bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 2006 om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.

En række af de oplysninger, som indberettes i henhold til denne bestemmelse, vil ikke fremgå af den fortrykte selvangivelse, idet nogle af oplysningerne kun vedrører den skattepligtiges formueforhold. Andre oplysninger, eksempelvis vedrørende renteforhold, vil blive medtaget på den fortrykte selvangivelse med virkning fra 2007.

I medfør af stk. 2 kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde de identifikationsoplysninger, som Landsstyret skønner nødvendige for ligningen og skatteberegningen. Landsstyret vil blandt andet kunne bestemme, at de indberetningspligtige skal angive GER nummer, CPR nummer eller lignende sikker identifikation.

Herudover kan Landsstyret bestemme, at ejeren, sælgeren, låntager, långiver med videre er forpligtet til at godtgøre rigtigheden af de identifikationsoplysninger, de pågældende afgiver til de indberetningspligtige. I tvivlstilfælde kan rigtigheden eksempelvis godtgøres ved fremlæggelse af dokumentation for GER nummer eller lignende.

Da landstingslovens § 38 bliver overflødig foreslås bestemmelsen ophævet.

 

Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven skal træde i kraft den 1. december 2007, idet forslagets § 1, nr. 1, dog først skal træde i kraft den 1. januar 2008, det vil sige samtidig med ophævelsen af sambeskatningen i landstingslov om indkomstskat.