23. oktober 2007

EM 2007/34

 

Ændringsforslag

til

Forslag til: Landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

 

Til § 1

1. Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer:
"01. § 40, stk. 9, affattes således:
"Stk. 9. Tab som følge af manglende betaling af de i stk. 1-8 nævnte skatter samt renter af og tillæg til disse bæres af landskassen.""


Til § 2

2. Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:
"Stk. 3. Landstingslovens § 1, nr. 8, har virkning for tab vedrørende fordringer, der forfalder til betaling efter den 31. december 2007."

 

Bemærkninger til forslaget


Almindelige bemærkninger

Forslaget har til formål at begrænse de store administrative byrder, der er forbundet med den nuværende ordning, hvor tab på skatter fordeles mellem Hjemmestyret og kommunerne.

Forslaget indebærer, at landskassen med virkning for fordringer der forfalder til betaling den 1. januar 2008 eller senere bærer de tab på skatter som opstår, når det konstateres, at borgere eller virksomheder ikke kan betale deres skyldige skatter. Virkningen heraf vil umiddelbart være, at kommunerne opnår en økonomisk fordel, mens Hjemmestyret lider et økonomisk tab i samme størrelse. Kommunernes økonomiske fordel forsøges derfor udlignet via en reduktion af kommunernes bloktilskud. Reduktionen indgår i den bloktilskudsaftale, der i øjeblikket forhandles med KANUKOKA vedrørende sammenlægning af inkassoopgaven. Samtidig drøftes rammerne for Hjemmestyrets overtagelse af kommunernes skatterestancer, det vil sige skatterestancer opstået før 1. januar 2007.

Foruden at begrænse de administrative byrder medfører forslaget, at kommunerne får større sikkerhed omkring deres skatteindtægter. Med den nuværende ordning kan en kommune risikere at skulle foretage store afskrivninger, hvis en af kommunens mere betydende virksomheder går konkurs. I nogle kommuner kan en sådan afskrivning resultere i et underskud på regnskaberne. Denne risiko overføres med forslaget til landskassen, der har nemmere ved at bære sådanne udsving.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til nr. 1

Det foreslås, at tab vedrørende indkomstskatter, renter af og tillæg til disse skal bæres af landskassen.

Forslaget omfatter alle de i § 40, stk. 1-8, nævnte skatter, herunder tab vedrørende landsskat, kommuneskat, fælleskommunal skat, udbytteskat, selskabsskat med videre.


Til nr. 2

Den ændrede tabsfordeling foreslås at få virkning for tab vedrørende fordringer, der forfalder til betaling efter den 31. december 2007.

Fordringer, som forfalder til betaling inden 1. januar 2008, vil således som udgangspunkt fortsat blive fordelt efter de hidtidige regler.