25. januar 2007

FM 2007/29

 

Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund:
På Landstingets efterårssamling 2006 blev forslag til landstingslov nr. 14 af 2. november 2006 om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v. vedtaget. Loven fulgte op på den samtidig vedtagne landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter og indeholder således en række konsekvensændringer af afgifts- og inddrivelseslovene.

Ved en beklagelig fejl er konsekvensændringerne i landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, ikke medtaget i ovennævnte lovforslag.


2. Lovforslagets indhold:
Det foreslås, at konsekvenserne af landstingslov om forvaltning af skatter indarbejdes i landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, på samme måde, som det er sket i andre afgiftslove.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:
Forslaget ses ikke at medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:
Forslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser.


6. Administrative konsekvenser for borgerne:
Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet eller selvstyre:
Forslaget har ikke rigsfællesskabs- eller selvstyreaspekter.


8. Høring af myndigheder og organisationer:
Forslaget har ikke været i høring, da der alene er tale om at indarbejde konsekvenserne af landstingslov om forvaltning af skatter i landstingsloven.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til § 1

Til nr. 1
Det foreslås, at "Skattedirektoratet" overalt i loven ændres til: "skatteforvaltningen".


Til nr. 2
Henvisningen i lovens § 4, stk. 2, til § 14, stk. 1, foreslås erstattet af en henvisning til § 58, stk. 4, i landstingslov om forvaltning af skatter, idet § 14, stk. 1, ophæves, jf. forslagets nr. 6.


Til nr. 3
§ 8, stk. 3, og § 9, stk. 3, foreslås ophævet, eftersom de heri indeholdte reguleringer omfattes af henholdsvis § 59, stk. 1, og § 68 i landstingslov om forvaltning af skatter.


Til nr. 4
I skatte- og afgiftslovgivningen fastsættes almindeligvis en forfaldsdato og en betalingsfrist for sidste rettidige betaling af skatter og afgifter, jf. eksempelvis § 24, stk. 3, i landstingslov om forvaltning af skatter og § 5 i landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Det foreslås i overensstemmelse hermed, at afgifter efter landstingslov om afgift af ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, får forfald den 1. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. Sidste frist for rettidig betaling af afgifterne foreslås uændret videreført.

Forslaget medfører, at forældelsesfristen regnes fra den 1. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, hvor fristen efter gældende regler regnes fra den 15. i pågældende måned.


Til nr. 5
§ 43, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter regulerer rentesatsen på skatte- og afgiftsområdet. På den baggrund foreslås rentebestemmelsen i § 10, stk. 2, i landstingslov om afgift af ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, ophævet.


Til nr. 6
Lovens § 13, stk. 2 og 3, § 14 og § 15 vedrører blandt andet kontrol af regnskaber, skønsmæssige ansættelser og indhentelse af oplysninger hos offentlige myndigheder. Reguleringen af disse forhold fremgår nu af afsnit 5 i landstingslov om forvaltning af skatter, hvorfor nævnte bestemmelser foreslås ophævet.


Til nr. 7
Det foreslås, at Landsstyret bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om kontrolforanstaltninger. Reglerne kan eksempelvis vedrøre hvilket måleudstyr, der skal anvendes, og hvor i fremstillingsprocessen udstyret skal monteres. Der kan også fastsættes regler om lokalers indretning herunder om adskillelse mellem afgiftsbelagte og ikke-afgiftsbelagte varer. Landsstyret vil endvidere kunne fastsætte regler om andre lignende kontrolforanstaltninger, herunder for eksempel udtagning og kontrol af prøver, når disse foranstaltninger har til formål at sikre en korrekt opgørelse af afgiften.


Til nr. 8
Lovens § 17 og § 18 foreslås ophævet og afløst af reguleringen i landstingslov om forvaltning af skatter, særligt dennes §§ 70-76.

§ 17 indeholder dels en adgang til, at Landsstyret kan bemyndige Skattedirektoratet til at træffe afgørelse i henhold til loven, dels en bemyndigelse til, at Landsstyret kan fastsætte regler om klage over afgørelser. I § 18 fastsættes hvilke typer af afgørelser, der kan påklages til Skatterådet, og en frist for indbringelse af Skatterådets afgørelser for Grønlands Landsret.

Efter udvidelse af Skatterådets kompetence til at træffe afgørelser i sager vedrørende afgifter, ses der ikke at være grundlag for at videreføre særlige regler om påklage af afgørelser truffet i henhold til landstingslov om afgifter af ethanolholdige drikke, der er fremstilet i Grønland.


Til nr. 9
Forslaget er en følge af at § 14 ophæves, jf. forslagets nr. 6.

 

Til § 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2007.