Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 3, og § 5, stk. 5, i landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. og § 14, stk. 3, i landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige, fastsættes:

 

Indberetningens indhold

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal for hver arbejds- eller uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Piareersarfiit indberette følgende oplysninger til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser:>
1) Den arbejds- eller uddannelsessøgendes CPR-nummer.
2) Den arbejds- eller uddannelsessøgendes aktuelle og historiske folkeregisteradresser.
3) Oplysninger om antal egne hjemmeboende børn under 18 år hos den arbejds- eller uddannelsessøgende.
4) Oplysninger om den arbejds- eller uddannelsessøgendes skolegang, uddannelsesbaggrund og erhvervsmæssige kompetencer.
5) Oplysninger om, hvorvidt den arbejds- eller uddannelsessøgende er eller har været udelukket fra modtagelse af sociale ydelser og i givet fald en tidsmæssig angivelse af udelukkelsesperioden.
6) Oplysninger om, hvorvidt den arbejds- eller uddannelsessøgende modtager sociale ydelser, samt hvilke typer af sociale ydelser, der i bekræftende fald ydes, og i givet fald en tidsmæssig angivelse af ydelsesperioden.
7) Oplysninger om de fremtidige uddannelses- og arbejdsmæssige behov hos den arbejds- eller uddannelsessøgende.
8) Oplysninger om, hvorvidt den arbejds- eller uddannelsessøgende har fået anvist arbejde.
9) Iværksatte aktiviteter for den arbejds- eller uddannelsessøgende med angivelse af dato for påbegyndelse og afslutning af aktiviteten.
10) Dato for påbegyndelse og afslutning af den arbejds- eller uddannelsessøgendes ledighedsperiode.
11) Om kommunalbestyrelsen yder vejledning til den arbejds- eller uddannelsessøgende.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette følgende oplysninger til Direktoratet for Arbejdsmarked og erhvervsuddannelser:
1) hvilke aktiviteter, herunder kurser og uddannelser, kommunalbestyrelsen har behov for at udbyde,
2) datoer for begyndelse og afslutning af aktiviteter, jf. nr. 1, opkvalificeringsforløb og resultat af disse,
3) antal tilladelser og afslag til ansættelse af udefra kommende arbejdskraft fordelt på brancher og
4) antallet af kommunalt ansatte fordelt på stillingsbetegnelser.


Indberetning af oplysninger

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de i §§ 1 og 2, nævnte oplysninger ajourføres løbende.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal foretage ajourført indberetning af de i §§ 1 og 2, nævnte ajourførte oplysninger inden for den 1. uge af hvert kvartal.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal indberette de i §§ 1 og 2, nævnte oplysninger elektronisk.
Stk. 2. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser udarbejder elektronisk indberetningsformat, som stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser opbevarer de indberettede oplysninger i arbejdsmarkedsdatabasen Suliaq.
Stk. 4. Personer, der autoriseres hertil af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervs-uddannelser, oparbejder afledte variabler ud fra de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skal indberette i medfør af §§ 1 og 2, hvorved oplysningerne gøres ikke-personrelaterede.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal foretage fornøden kontrol til sikring af, at der ikke indberettes urigtige eller vildledende oplysninger. Kommunalbestyrelsens skal straks fremsende korrektioner i forhold til oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende med henblik på sletning eller berigelse af oplysningerne.


Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 2007
Siverth K. Heilmann

/

Palle Frederiksen