Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder

I medfør af § 6 i landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på:
1) Grønlands Hjemmestyres bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer.
2) Bygge- og anlægsarbejder, til hvilke Grønlands Hjemmestyre yder tilskud, refusion, lån eller garantier, medmindre andet følger af anden lovgivning.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:
1) Andelsboliger, der opføres og finansieres af private bygherrer og som bagefter overdrages til en andelsboligforening.
2) Privat boligbyggeri med tilsagn om lån i henhold til tekstanmærkning i landstingsfinansloven.
3) Leverancer med så lang leveringstid, at de nødvendigvis må reserveres før en licitation.

 

Definitioner

§ 2. I leveranceforhold forstås arbejdet som leverancen og entreprenøren som sælgeren.

§ 3. Ved udbud med prækvalifikation forstås, at udbyderen på grundlag af et sæt udvælgelseskriterier udvælger de tilbudsgivere, fra hvem der ønskes tilbud på bygge- og anlægsarbejder.

 

Generelle principper for udbud

§ 4. Udbud skal ske på grundlag af "Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland" (AP) i de tilfælde, hvor AP er anvendelig.

§ 5. Bygge- og anlægsarbejdet skal udbydes offentligt, jf. dog §§ 7 og 8.
Stk. 2. Bygge- og anlægsarbejde i regning er ikke omfattet af stk. 1. Bygge- og anlægsarbejde i regning kan anvendes, når særlige grunde foreligger, eller hvis bygge- og anlægsarbejdet har en værdi på maksimalt 300.000 kroner.
Stk. 3. Som særlige grunde, jf. stk. 2, anses for eksempel restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd.

 

Offentligt udbud

§ 6. Offentligt udbud omfatter offentlig licitation og offentligt udbud i totalentreprise.
Stk. 2. Ved offentligt udbud skal alle have adgang til at byde.
Stk. 3. Offentligt udbud til en samlet værdi på minimum 5 millioner kroner skal bekendtgøres i landsdækkende aviser og elektroniske medier. Har bygge- og anlægsarbejdet en værdi på maksimalt 5 millioner kroner skal opfordringen til at byde som minimum bekendtgøres i lokalaviser eller ved opslag.

 

Begrænset udbud

§ 7. Begrænset udbud omfatter indbudt licitation og begrænset udbud i totalentreprise.
Stk. 2. Begrænset udbud kan anvendes, når kun bestemte entreprenører har den nødvendige kapacitet eller det nødvendige speciale til at udføre arbejdet, eller efter en forudgående, offentligt bekendtgjort prækvalifikation.

 

Underhåndsbud

§ 8. Underhåndsbud kan indhentes:
1) På bygge- og anlægsarbejder, hvis omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder.
2) På bygge- og anlægsarbejder til en samlet værdi på 500.000 kroner eller derunder.
3) Når kun én entreprenør har praktisk mulighed for at udføre bygge- og anlægsarbejdet.
4) Når andre særlige grunde taler for at vælge en bestemt entreprenør. Som særlige grunde anses bl.a. en umiddelbar fortsættelse af den entreprise, entreprenøren allerede er i gang med, og byggeri, hvori indgår forsøg eller produktudvikling i betydelig grad med det formål at fremme byggeriets udvikling eller lignende.

 

Tildelingskriterier

§ 9. Ved en offentlig licitation skal det laveste tilbud antages, idet udbyderen skal prissætte eventuelle forbehold fra de bydende for at afgøre hvilket tilbud, der er det laveste.
Stk. 2. Udbyderen er dog berettiget til ikke at antage det laveste tilbud, hvis denne finder det overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig måde og i rette tid. Udbyderens begrundelse for at forkaste tilbudet skal foreligge skriftligt.

§ 10. Ved en indbudt licitation må ikke bestemmes, at andet end laveste tilbud kan antages.

§ 11. Ved udbud i totalentreprise, skal det tilbud antages, som ud fra de i udbudsmaterialet givne kriterier for tildeling må anses for det økonomisk mest fordelagtige. Tildelingskriterierne skal være oplyst i udbudsmaterialet.

 

Krav til udbyder

§ 12. Ved bygge- og anlægsarbejder med en samlet værdi på minimum 3 millioner kroner skal udbyderen i udbudsmaterialet stille krav om, at der mindst skal ansættes:
1) 1 lærling, når værdien er minimum 3 millioner kroner, men under 6 millioner kroner.
2) 2 lærlinge, når værdien er minimum 6 millioner kroner, men under 9 millioner kroner.
3) 3 lærlinge, når værdien er minimum 9 millioner kroner.
Stk. 2. Kan det dokumenteres fra Piareersarfiit, at der ikke findes egnede lærlinge, kan entreprenøren ansætte færre lærlinge end krævet i stk. 1.
Stk. 3. Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under uddannelse fra en af byggefagenes brancheskoler i Grønland.

§ 13. Ved bygge- og anlægsarbejdets overdragelse skal entreprenøren i entrepriseaftalen kontraktligt forpligte sig til:
1) at tegne erhvervs- eller produktansvarsforsikring samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring (AES), og
2) at løn- og arbejdsvilkårene for de af entreprenørens ansatte, der udfører bygge- og anlægsarbejde omfattet af kollektive overenskomster, ikke vil være mindre gunstige end de overenskomstmæssige vilkår for de enkelte fag.

 

Tilsyn

§ 14. Det relevante fagdirektorat, der som støtteydende myndighed eller bygherre for det konkrete bygge- og anlægsarbejde, skal føre tilsyn med at arbejdets udbud og overdragelse sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

 

Sanktioner

§ 15. Overholder udbyderen ikke reglerne fastsat i § 5, stk. 1, § 12, stk. 1, og § 13 kan Landsstyret bestemme, at tilsagn om tilskud, refusioner, lån eller garantier, givet af Grønlands Hjemmestyre til bygge- og anlægsopgaver, bortfalder.

 

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007. Samtidig ophæves cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. juli 2007
Kim Kielsen

/

Ólafur P. Nielsen