Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 8. marts 2007 om Kompetenceudviklingsrådet

I medfør af § 7, stk. 2, og § 49, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, fastsættes:

 

Rådets formål og opgaver

§ 1. Landsstyret nedsætter et Kompetenceudviklingsråd til at rådgive Landsstyret i anliggender vedrørende kompetenceudvikling på erhvervsuddannelsesområdet, og til at styrke samordningen af initiativer på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2. Rådet behandler og afgiver indstilling i sager, der bliver forelagt af Landsstyret. Rådet kan af egen drift behandle sager, som rådet finder relevante.
Stk. 3. Rådet kan i sine indstillinger pege på behov for iværksættelse af analyser og dokumentation til belysning af aktuelle problemstillinger, herunder både lokale og regionale problemstillinger.
Stk. 4. Rådet afgiver senest 1. maj en årlig beretning til Landsstyret om sin indsats og om udviklingen på området.

§ 2. Rådet skal i sit virke:
1) Bidrage til at sikre samordning og kobling mellem arbejdsmarkedets parter omkring indsatsen på erhvervsfremme-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet.
2) Tilstræbe at skabe forudsætningerne for at etablere et mere dynamisk erhvervsliv gennem udvikling af et fleksibelt arbejdsmarked, samt arbejde for at etablere et erhvervsuddannelsessystem, der kan sikre kompetenceudvikling på såvel specialiseret som generelt plan.
3) Tilstræbe, at såvel de nuværende kortsigtede behov som de mere langsigtede kompetenceudviklingsbehov på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet dækkes.
4) Fremkomme med forslag til initiativer og indretning af lovgivning på en måde, så både arbejdsmarkedets parter og det offentlige har incitament til at investere i kompetenceudvikling, hvor der er behov herfor.
5) Gennem rådgivning tilstræbe, at det bliver muligt at give begrebet livslang læring konkret indhold gennem relevante initiativer.
6) Følge erhvervsudviklingen, erhvervsuddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen i landet og angive veje til at smidiggøre strukturer på arbejdsmarkedet og i erhvervsuddannelsessystemet, samt medvirke til at sikre kompetenceudvikling i arbejdsstyrken.
7) Følge udviklingen i de erhvervsmæssige uddannelser og afgive anbefalinger om uddannelsernes kvalitet og udvikling, omstillingsevne og sammenhæng mellem uddannelsernes enkelte dele.
8) Rådgive om og bidrage til en løbende strukturovervågning af indsatsen omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling.
9) Inddrage spørgsmål, der kan medvirke til at styrke innovation og iværksætterfremme, specielt gennem initiativer inden for uddannelsessystemet.
10) I dialog med relevante lokale og regionale aktører fremkomme med forslag til strukturering af den lokale og regionale indsats på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet og søge at afstemme den lokale og regionale indsats med den landsdækkende indsats.

 

Rådets sammensætning og konstituering

§ 3. Rådet består af 1 formand udpeget af Landsstyret og en repræsentant og en suppleant udpeget af hver af følgende organisationer og myndigheder:
1) Grønlands Arbejdsgiverforening (GA).
2) Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat (SIK).
3) KANUKOKA.
4) Brancheudvalgene blandt udvalgenes formænd.
5) Brancheskolerne blandt forstanderne ved brancheskolerne.
6) ILIK
7) NUSUKA
Stk. 2. Herudover udpeger Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Katuffiat (IMAK), Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit, Perorsaaaut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiap (P.I.P.), Atorfillit Kattuffiat (AK) Tusagassiortut Peqatigiffiaat (TP) og Ilinniagartuut Kattuffiat (ASG) i fællesskab 2 repræsentanter og 2 suppleanter til rådet.
Stk. 3. Rådet udpeges for en 4 års periode.
Stk. 4. Rådet vælger en næstformand af sin midte. Næstformanden leder rådets møder ved formandens forfald.
Stk. 5. Rådet har en fast tilforordnet fra hver af de følgende myndigheder:
1) Familiedirektoratet.
2) Erhvervsdirektoratet.
3) Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.
4) Grønlands Statistik.
Stk. 6. Rådet kan ud over de i stk. 5 nævnte tilforordne personer med særlig viden og indblik i de emneområder, som behandles på møderne.

 

Møder

§ 4. Rådet afholder minimum 2 ordinære møder om året.
Stk. 2. Rådet afholder ekstraordinært møde, såfremt:
1) Landsstyret begærer det,
2) Rådets formand finder anledning dertil, eller
3) et flertal af Rådets medlemmer begærer det.

 

Forretningsorden

§ 5. Landsstyret fastsætter rådets forretningsorden.

 

Sekretariatsfunktion

§ 6. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser varetager sekretariatsfunktionen for Rådet.
Stk. 2. Sekretariatets opgaver koordineres med Erhvervsdirektoratet og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

 

Finansiering

§ 7. Medlemskab af rådet er ulønnet. Udgifter til rådets aktiviteter, herunder rejse- og opholdsudgifter, afholdes af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. marts 2004 om Kompetenceudviklingsrådet og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 22. marts 2004 om nævn vedrørende arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB-nævn).
Grønlands Hjemmestyre,
den 8. marts 2007Siverth K. Heilmann

/

Palle Frederiksen