Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2007 om Konkurrencenævnet

I medfør af § 4, stk. 4, i landstingslov nr. 28 af 30. oktober 1992 om konkurrence fastsættes:

 

Kapitel 1
Konkurrencenævnet

§ 1. Konkurrencenævnet har ansvaret for administrationen af landstingsloven om konkurrence og regler udstedt i medfør af denne.

§ 2. Konkurrencenævnet består af 1 formand og 6 medlemmer. Formanden udpeges af Landsstyret uden tidsbegrænsning. De øvrige medlemmer udpeges af Landsstyret for en periode af 4 år, jf. § 4, stk. 2, i landstingslov om konkurrence.
Stk. 2. Konkurrencenævnet skal omfatte et alsidigt kendskab til erhvervsforhold, herunder juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Formanden og 3 af Konkurrencenævnets medlemmer skal være uafhængige af erhvervsinteresser, jf. § 4, stk. 2, i landstingslov om konkurrence.
Stk. 3. Såfremt et medlem, som ved udnævnelsen er uafhængig af erhvervsinteresser, i funktionsperioden måtte få en sådan tilknytning til erhvervsvirksomheder eller erhvervsorganisationer, at uafhængighedskravet ikke længere må anses for opfyldt, skal medlemmet udtræde af Konkurrencenævnet. Landsstyret udpeger herefter et nyt medlem for resten af det oprindelige medlems funktionsperiode, jf. stk. 1, 3. pkt.

 

Kapitel 2
Kompetence

§ 3. Konkurrencenævnet træffer selv afgørelse om, hvilke sager, der skal behandles, uanset om der foreligger klager eller andre henvendelser vedrørende de af loven omfattede forhold, jf. § 4, stk. 1, i landstingslov om konkurrence.
Stk. 2. Konkurrencenævnet træffer afgørelse om henvendelse til en offentlig myndighed med henblik på at påpege skadelige virkninger for konkurrencen, jf. § 16 i landstingslov om konkurrence.

§ 4. Konkurrencenævnet kan beslutte at udsætte behandlingen af en sag, hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, ligesom Konkurrencenævnet kan anmode sagkyndige om at deltage i Konkurrencenævnets behandling. De sagkyndige må ikke have interesse i eller være knyttet til de virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder, hvis forhold er umiddelbart berørt af den sag, som de deltager i behandlingen af.

§ 5. Konkurrencenævnet fastsætter, i medfør af § 5, stk. 4, i landstingslov om konkurrence , nærmere regler for anmeldelse af aftaler og vedtagelser, hvorved der udøves eller vil kunne udøves dominerende indflydelse på et markedsområde, jf. § 5, stk. 1, i landstingslov om konkurrence. Reglerne offentliggøres i pressen og på Konkurrencenævnets hjemmeside (www.unammineq.gl).

§ 6. Konkurrencenævnets afgørelser kan offentliggøres jf. § 8 i landstingslov om konkurrence. Konkurrencenævnets henvendelser til offentlige myndigheder i henhold til § 16 i landstingslov om konkurrence skal dog altid offentliggøres.

§ 7. Konkurrencenævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Landsstyret. Beretningen skal være Landsstyret i hænde senest 1. juli året efter det kalenderår, beretningen omhandler.

§ 8. Konkurrencenævnet kan inden for rammerne af landstingslov om konkurrence og denne bekendtgørelse selv fastsætte forretningsorden for Konkurrencenævnets sagsbehandling, herunder regler for sekretariatets sagsforberedelse, deltagelse i sagsbehandlingen og efterfølgende sagsbehandling.

§ 9. Konkurrencenævnet kan i forbindelse med sagsbehandlingen beslutte, at der skal rettes henvendelse til anklagemyndigheden med henblik på, at der rejses tiltale for overtrædelse af landstingslov om konkurrence, jf. § 19 i landstingslov om konkurrence.

§ 10. Konkurrencenævnet kan beslutte, at der i de tilfælde, som er nævnt i § 18 i landstingslov om konkurrence, skal pålægges virksomheder daglige eller ugentlige tvangsbøder.

 

Kapitel 3
Konkurrencenævnets møder

§ 11. Konkurrencenævnets formand fastsætter tidspunkt for mødernes afholdelse og kan i den forbindelse fastsætte og foretage ændringer i dagsordenen for et møde. Formanden kan endvidere i forbindelse med mødeafholdelse opstille afstemningstemaer og konkludere på Konkurrencenævnets forhandlinger.
Stk. 2. I sager af uopsættelig karakter, der således ikke kan afvente møde i Konkurrencenævnet, kan formanden, efter samråd med nævnets øvrige medlemmer, træffe afgørelse alene.
Stk. 3. Formanden kan bestemme, at skriftligt materiale først må omdeles på et Konkurrencenævnsmøde, og at udleveret materiale skal tilbageleveres ved mødets slutning.

 

Kapitel 4
Afstemningsregler

§ 12. Konkurrencenævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Konkurrencenævnet træffer afgørelse med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Er formanden undtagelsesvis forhindret, og der ikke ved afstemning blandt de fremmødte Konkurrencenævnsmedlemmer kan opnås et flertal, udsættes sagens afgørelse til nyt møde.

 

Kapitel 5
Inhabilitet

§ 13. Et medlem af Konkurrencenævnet må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er upartisk eller inhabil. Ved afgørelse af, om vedkommende er inhabil, anvendes reglerne herom i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om, hvorvidt vedkommende er upartisk eller inhabil, skal snarest underrette sekretariatet herom.

 

Kapitel 6
Tavshedspligt

§ 14. Konkurrencenævnets medlemmer samt de i § 4, nævnte sagkyndige er underlagt tavshedspligt efter reglerne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som den pågældende får kendskab til i forbindelse med sit virke for Konkurrencenævnet, herunder oplysninger om for eksempel virksomheders økonomiske og forretningsmæssige forhold, samt øvrige oplysninger af betydning for den pågældende virksomhed.

 

Kapitel 7
Sekretariatsbetjening

§ 15. Til Konkurrencenævnet er der knyttet et sekretariat.
Stk. 2. Konkurrencenævnets sekretariatsopgaver kan varetages af Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd.
Stk. 3. Sekretariatet er i forbindelse med arbejde for Konkurrencenævnet undergivet Konkurrencenævnets instruktionsbeføjelser, jf. § 8.

 

Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 16. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. februar 2007
Siverth K. Heilmann

/

Peter Hansen