2. november 2006

EM 2006/18

 

Ændringsforslag

til

Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.xx 2006 om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret

Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

 

Til § 1

§ 1, nr. 1 affattes således:

"1. Efter § 16 indsættes:
"§ 16 a. Finansudvalget kan til brug for udvalgets behandling af forslag eller ansøgning om kapitalindskud i, garantistillelse for, eller anden økonomisk begunstigelse af væsentlig betydning til, helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber pålægge Landsstyret at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra det pågældende selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Landsstyret stiller uden ophold de oplysninger, som Landsstyret på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget.
Stk. 2. Udvalget kan berostille udvalgets behandling af forslag eller ansøgninger som nævnt i stk. 1, indtil de oplysninger, som udvalget skønner fornødne, foreligger.
Stk. 3. I udvalget er medlemmerne og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget i medfør af stk. 1, i det omfang oplysninger er givet i fortrolighed. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse.""

 

Almindelige bemærkninger

Et enigt Landstingets Lovudvalg har i betænkning af 25. oktober 2006 afgivet til 2. behandlingen af forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret (FM 2006/98 og EM 2006/18) opfordret Landsstyret til at fremsætte et ændringsforslag, som udvider anvendelsesområdet for § 16a til også at omfatte bevillingsforslag eller -ansøgning, om anden økonomisk begunstigelse af væsentlig betydning for økonomien i et helt eller delvist hjemmestyreejet aktieselskab.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til nr. 1

§16a, stk. 1. – nuværende affattelse § 16a, stk. 1 – ændret affattelse
Finansudvalget kan til brug for udvalgets behandling af forslag eller ansøgning om kapitalindskud i, eller garantistillelse for, helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber pålægge Landsstyret at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra det pågældende selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Landsstyret stiller uden ophold de oplysninger, som Landsstyret på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget. Finansudvalget kan til brug for udvalgets behandling af forslag eller ansøgning om kapitalindskud i, garantistillelse for, eller anden økonomisk begunstigelse af væsentlig betydning til, helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber pålægge Landsstyret at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra det pågældende selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Landsstyret stiller uden ophold de oplysninger, som Landsstyret på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget.

Det er indføjet i forslaget, at det også omfatter "... anden økonomisk begunstigelse af væsentlig betydning..." til helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber.

Ændringsforslaget tager højde for, at de hensyn, der taler for at indhente oplysninger om de helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber i forbindelse med ansøgninger om kapitalindskud og garantistillelser, tilsvarende kan gøre sig gældende i andre bevillingssager, der forelægges Finansudvalget.