4. august 2006

EM 2006/32

 

Bemærkninger til lovforslaget

 

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund
Lovforslaget følger op på de ændringer af lovgivningen, som er en følge af det samtidig fremsatte forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.

Lovforslaget indeholder således en række konsekvensændringer af den gældende afgifts- og inddrivelseslovgivning.

Desuden indeholder forslaget en præcisering af bestemmelserne om ind- og udførselskontrol for skibe og fly.


2. Lovforslagets indhold
Forslaget til landstingslov om forvaltning af skatter indeholder flere bestemmelser, der regulerer forvaltningen af såvel indkomstskatter som afgifter. Blandt andet fastsættes fælles regler om kontrol af regnskaber, om påklage af afgørelser og lignende. Flere afgiftslove indeholder tilsvarende bestemmelser. Disse bestemmelser bliver som følge af de nye fælles regler overflødige og foreslås derfor ophævet.

I indførselsafgiftslovgivningen er der fastsat særlige regler om kontrol af skibe og fly samt fysisk kontrol af personer. Disse bestemmelser foreslås som udgangspunkt opretholdt i deres nuværende form, idet de tager sigte på den kontrol, som udføres i henhold til indførselsafgiftslovgivningen. Idet Datatilsynet har rejst tvivl om, hvorvidt Grønlands Hjemmestyre kan kræve online adgang til oplysninger, der foreligger elektronisk, for eksempel adgang til oplysninger om passagerer og ladninger, foreslås det præciseret, at skatteforvaltningen kan stille krav om online adgang til relevante oplysninger. Datatilsynet har udtalt sig på baggrund af den i Grønland gældende registerlovgivning, men har ikke taget stilling til kontrolbestemmelserne i landstingslov om ind- og udførsel af varer. En online adgang sikrer, at kontrolmyndigheden fortsat har adgang til opdaterede oplysninger og dermed har mulighed for at foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kontrolopgaverne i forhold til indførsel af blandt andet euforiserende stoffer. Der er i realiteten tale om en præcisering af grundlaget for den nuværende praksis på området.

I medfør af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige kan andre kommuner og Grønlands Hjemmestyre indtræde i en skatteyders tilgodehavende vedrørende overskydende skat. I bestemmelsens nuværende udformning forudsættes, at den overskydende skat udbetales af skattekommunen.

Da tilbagebetalinger af for meget indbetalte skatter, herunder såvel indkomstskatter som afgifter, fremover vil blive udbetalt af skatteforvaltningen, foreslås bestemmelsen ændret i overensstemmelse hermed. Forslaget indebærer, at kommunerne ved tilbagebetaling af for meget indbetalt skat kan indtræde for et beløb, der svarer til den berettigedes ubetalte, forfaldne gæld vedrørende skatter, hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag og kommunernes lån til erhvervsmæssig virksomhed.

Efter den gældende regel prioriteres skattekommunens modregning og andre kommuners og Grønlands Hjemmestyres ret til indtræden på grundlag af tidsforholdet. Dette ændres ikke med den foreslåede regel. Da både meddelelse af modregning og meddelelse om indtræden fremover varetages af skatteforvaltningen, vil det således i praksis være skatteforvaltningen, som skal foretage en prioritering af, om en kommune skal meddeles indtræden, eller om der skal ske modregning til fordel for Grønlands Hjemmestyre. Landsstyret vil i forbindelse med behandlingen af disse sager lægge vægt på, at prioriteringen sker under hensyn til den berettigedes samlede restancesituation.

Forslaget medfører, at der fremover også kan ske indtræden ved udbetaling af for meget indbetalt afgift. Ændringen forventes kun at få en mindre effekt for nedbringelsen af de omhandlede restancer, idet omfanget af tilbagebetalinger af afgifter er ret begrænset.

Endeligt foreslås udtrykket "Skattedirektoratet" erstattet af udtrykket "skatteforvaltningen" i en række love.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:

Forslaget skønnes ikke at have administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:

Forslaget skønnes ikke at have administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser.


6. Administrative konsekvenser for borgerne:

Forslaget indebærer at en række regler om påklage af skatteforvaltningens afgørelser, tidsfrister for påklage, kontrol af regnskaber og lignende ophæves. I stedet vil disse forhold blive reguleret af bestemmelserne i landstingslov om forvaltning af skatter.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet eller selvstyre:

Forslaget har ikke rigsfællesskabs- eller selvstyreaspekter.


8. Høring af myndigheder og organisationer:

Forslaget har været til høring hos samtlige direktorater, KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), ILIK, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA), Sulinermik Inuusutisarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), KNAPK, Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiisut (SPS), Atorfillit Kattuffiat (AK) og Ilinniagartuut Kattuffiat/Akademikernes Sammenslutning I Grønland (ASG).

Høringssvarene er tilstillet Skatte- og Afgiftsudvalget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget.

 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser


Til § 1

Til nr. 1
Det foreslås, at udtrykket "Skattedirektoratet" overalt i loven erstattes med udtrykket "skatteforvaltningen".

Til nr. 2 og 6
Følgende bestemmelser ophæves: § 24 vedrørende skønsmæssig ansættelse, § 33 vedrørende kontrol af afgiftspligtige virksomheder, § 34 vedrørende offentlige myndigheders med videres pligt til at videregive oplysninger til skatteforvaltningen, § 36 vedrørende påklage af afgørelser og § 43 vedrørende tavshedspligt.

De omhandlede forhold reguleres herefter af reglerne i landstingslov om forvaltning af skatter.

Til nr. 3
Bestemmelsen bygger på § 29, stk. 1, i landstingslov om ind- og udførsel af varer.

Pligten til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning, foreslås udvidet til også at gælde for virksomheder, der driver transportvirksomhed med fly og skibe. Ved transportvirksomhed med fly og skib forstås eksempelvis gods- og passagerbefordring, befordring af post, virksomhed som slæbebåd, sandpumpe, ambulanceflyvning og lignende. Pligten til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse omfatter også militære transporter, medmindre disse er undtaget i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland eller lignende internationale forpligtelser.

Desuden foreslås det præciseret, at skatteforvaltningen kan forlange påvisning, åbning eller afdækning af adgange til last, rum og gemmer uden retskendelse og kan inspicere disse.

Til nr. 4
Bestemmelsen, der er ny, giver skatteforvaltningen ret til at anvise, hvordan oplysningerne skal stilles til rådighed for skatteforvaltningen, og i den forbindelse blandt andet kræve online adgang til elektroniske oplysninger.

Uagtet bestemmelsen er ny, er der tale om en præcisering. Der henvises herved til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 5
Det foreslås, at der kan idømmes bøde for overtrædelse af den nye § 29, stk. 2. Endvidere forslås bestemmelsen konsekvensændret, eftersom den hidtidige § 29, stk. 3, herefter bliver § 29, stk. 4, og §§ 33 og 34 ophæves. Desuden foreslås bestemmelsen om idømmelse af bøde for overtrædelse af § 2, stk. 2, om benyttelse af skatteforvaltningens blanketter og § 32, stk. 1, om skatteforvaltningens adgang til at færdes uhindret overalt langs kyster, i havne med videre ophævet. Endelig foreslås det præciseret, at det som kan sanktioneres ved overtrædelse af § 29, stk. 5, er en tilsidesættelse af et af skatteforvaltningen meddelt pålæg om at gå til en af skatteforvaltningen anvist havn.


Til § 2

Til nr. 1
Udtrykket "Skattedirektoratet" erstattes overalt i loven af udtrykket "skatteforvaltningen".

Til nr. 2
I henhold til den gældende § 1, stk. 1, nr. 21, litra e, skal en varebil afgiftsberigtiges som en personbil, når betingelserne for afgiftsberigtigelsen som varebil ikke længere er til stede. I disse tilfælde forrentes afgiften med 2 procent per måned fra indførselstidspunktet til betalingstidspunktet.

Efter § 1, stk. 1, nr. 26, litra e, skal den berostillede afgift for hyrevogne også forrentes med 2 procent, når betingelserne for afgiftshenstand ikke længere er tilstede og indtil betaling sker.

Det foreslås, at rentesatsen for begge bestemmelsers vedkommende nedsættes til 1 procent, således den kommer på samme niveau som øvrige rentesatser på skatteområdet.


Til § 3

Til nr. 1
Udtrykket "Skattedirektoratet" erstattes overalt i loven af udtrykket "skatteforvaltningen".

Til nr. 2
Følgende bestemmelser ophæves: § 22a vedrørende offentlige myndigheders med videres pligt til at videregive oplysninger til Skattedirektoratet og § 23, stk. 3 og 4, vedrørende påklage af Skattedirektoratets og Landsstyrets afgørelser.

De omhandlede forhold reguleres herefter af reglerne i landstingslov om forvaltning af skatter.


Til § 4

Til nr. 1

I § 3, stk. 1 og 2, erstattes udtrykket "Skattedirektoratet" med udtrykket "skatteforvaltningen".

Til nr. 2

§ 3, stk. 5, som vedrører rentetillæg ved for sen betaling, ophæves.

Forholdet reguleres herefter af reglerne i landstingslov om forvaltning af skatter.


Til § 5

Til nr. 1
Udtrykket "Skattedirektoratet" erstattes overalt i loven af udtrykket "skatteforvaltningen".

Til nr. 2
Følgende bestemmelser ophæves: § 7 vedrørende rente ved for sen betaling, § 8 vedrørende påklage af Skattedirektoratets og Landsstyrets afgørelser og § 9 vedrørende offentlige myndigheder med videres pligt til at videregive oplysninger til Skattedirektoratet.

De omhandlede forhold reguleres herefter af reglerne i landstingslov om forvaltning af skatter.


Til § 6

Til nr. 1
I § 6, stk. 1-3, erstattes udtrykket "Skattedirektoratet" med udtrykket "skatteforvaltningen".


Til § 7

Til nr. 1
I § 14, stk. 2, erstattes udtrykket "Skattedirektoratet" med udtrykket "skatteforvaltningen".


Til § 8

Til nr. 1
Udtrykket "Skattedirektoratet" erstattes overalt i loven af udtrykket "skatteforvaltningen".

Til nr. 2
Ordene ", incl. eventuelle morarenter efter § 8, stk. 2," udgår af § 10, stk. 1. Dette er en følge af, at § 8, stk. 2, ophæves, jf. nedenfor vedrørende nr. 3.

Til nr. 3 og 5
Følgende bestemmelser ophæves: § 8, stk. 2, vedrørende renter ved for sen betaling, § 10, stk. 2, vedrørende renter ved tilbagebetaling af for meget erlagt afgift, § 10, stk. 3, vedrørende skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret, § 10, stk. 4, vedrørende renter ved for sen betaling, § 11 vedrørende påklage af Skattedirektoratets og afgiftsnævnets afgørelser samt forrentning af tilbagebetalingskrav, § 12 vedrørende eftersyn i virksomheder, § 13 vedrørende offentlige myndigheders pligt til at videregive oplysninger til Skattedirektoratet, § 16 vedrørende afgiftsnævnet for rejeafgift, og § 17 vedrørende tavshedspligt for medlemmerne af afgiftsnævnet.

De omhandlede forhold reguleres herefter af reglerne i landstingslov om forvaltning af skatter. Dette indebærer blandt andet, at klager over skatteforvaltningens afgørelser vedrørende rejeafgift fremover behandles af Skatterådet og at nævnet for rejeafgift nedlægges.

For så vidt angår nævnet for rejeafgift kan det oplyses, at nævnet ikke har været indkaldt i flere år som følge af, at der ikke har været indbragt sager for nævnet.

Til nr. 4
I § 15, stk. 1, udgår ordene "samt helt eller delvist eftergive skyldig afgift, når ganske særlige omstændigheder taler derfor".

Hermed overgår kompetencen til at eftergive rejeafgift fra Landsstyret til Skatterådet, idet Skatterådet i medfør af forslaget til landstingslov om forvaltning af skatter får kompetence til at træffe afgørelse i sager om eftergivelse af indkomstskatter og afgifter.


Til § 9

Til nr. 1
Udtrykket "Skattedirektoratet" erstattes overalt i loven af udtrykket "skatteforvaltningen".


Til § 10

Til nr. 1
Den ændrede affattelse af § 5 er en følge af skatteområdets centralisering.

Med baggrund i bestemmelsen kan kommunerne ved tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter, herunder såvel indkomstskatter som afgifter, indtræde for et beløb, der svarer til den berettigedes ubetalte, forfaldne gæld vedrørende skatter, hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag og kommunernes lån til erhvervsmæssig virksomhed.

Med bestemmelsen kan en kommune succedere i den berettigedes krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, såfremt den berettigede er i restance med betaling af hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag eller kommunernes lån til erhvervsmæssig virksomhed.

Indtrædelsen finder sted på det tidspunkt, hvor den berettigede modtager meddelelse herom.

Ved indtrædelse succederes i den berettigedes retsstilling på det pågældende tidspunkt, hvilket bevirker, at den, der indtræder, får samme retsstilling, som den berettigede ville have haft i forhold til kravet på tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter.

Indtrædelsesrettens prioritetsstilling overfor modregning, transport og udlæg afgøres på grundlag af tidsforholdet.

Har skatteforvaltningen eksempelvis krav, der kan bringes i modregning i forbindelse med tilbagebetalingen, går denne modregning forud for den intrædendes krav, såfremt modregningen finder sted før det tidspunkt, hvor den berettigede har modtaget meddelelse om, at der er sket indtrædelse.

På samme måde gælder, at har den berettigede givet transport i kravet på tilbagebetaling til tredjemand, forinden der er foretaget indtrædelse eller har fogedmyndigheden foretaget udlæg forinden indtrædelse, må den indtrædende respektere disse og nøjes med et eventuelt resterende beløb. Finder disse handlinger sted, efter der er sket indtrædelse, må transporthaveren eller udlægshaveren respektere den indtrædendes rettigheder.

Hvorvidt en udnyttet indtrædelsesret kan opretholdes i forbindelse med skyldnerens konkurs må afgøres på grundlag af de almindelige omstødelsesregler i konkurslovgivningen.

Foretages der, efter at en tilbagebetaling har været anvendt til hel eller delvis fyldestgørelse af den indtrædendes krav, korrektioner af den berettigedes skatte- og afgiftsforhold, kan eventuelle skattekrav ikke rettes mod den indtrædende, men alene mod den berettigede.

I stk. 2 foreslås, at skatteforvaltningen skal meddele skatteyderen den skete indtrædelse. Dette indebærer, at den kommune, som ønsker at gøre brug af adgangen til at indtræde, skal rette henvendelse til skatteforvaltningen, der herefter i forbindelse med et krav på tilbagebetaling kan meddele den berettigede, at der er sket indtrædelse. Kommunens henvendelse til skatteforvaltningen kan ske på ethvert tidspunkt i løbet af året.

I praksis forventes meddelelsen om indtrædelse som hovedregel fremsendt sammen med en slutopgørelse eller afgivet i forbindelse med meddelelse af en afgørelse vedrørende en anmodning om tilbagebetaling.

Til nr. 2
Det foreslås, at udtrykket "Skattedirektoratets" ændres til "skatteforvaltningens" i landstingslovens § 9.


Til § 11

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.