11. maj 2006

FM 2006/21

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg


vedrørende


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut, næstformand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne

 

Udvalget har efter 1. behandlingen under FM 2006 gennemgået forordningsforslaget og har følgende bemærkninger:


Forslagets indhold

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har fremsat et forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

Den gældende landstingsforordning, som trådte i kraft den 1. januar i år, er den første samlede revision af radio- og tv-lovgivningen i 15 år. Den indeholder et så omfattende og kompliceret regelsæt, at der efterfølgende er konstateret enkelte uhensigtsmæssigheder, som nærværende forslag har til hensigt at rette op på. Forslaget tilsigter først og fremmest at skabe hjemmel til at opkræve koncessionsafgifter, for så vidt angår udstedelse af landsdækkende sendetilladelser. Derudover har Landsstyret fundet det hensigtsmæssigt at ændre på bopælskriteriet i forbindelse med udpegning af medlemmer til KNR´s bestyrelse og Radio- og tv-nævnet for ikke på forhånd at udelukke muligheden for at kunne drage nytte af særligt kvalificerede kandidaters kvaliteter alene ud fra bopælskriteriet. Endeligt foreslås det at præcisere, at forordningens krav til de lokale radio- og tv-stationer om at informere lokalbefolkningen om lokale nyheder skal forstås som selvstændig produktion af egentlige nyhedsprogrammer.


Høring

Udvalget bemærker, at forordningsforslaget har været fremsendt til høring hos: KNR, STTK, Radio- og tv-nævnet, Økonomidirektoratet, Skattedirektoratet, Kulturministeriet. Landsstyret oplyser, at de indkomne kommentarer er indarbejdet i forslaget.


Udvalgets behandling af forslaget

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg konstaterer, at samtlige partier samt Landsstyret som udgangspunkt støtter forslaget og har indstillet, at forslaget udvalgsbehandles.

Udvalget støtter fuldt ud de forslag til rettelser, der foreslås foretaget i forhold til den gældende landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed. Udvalget finder det hensigtsmæssigt, at lovgrundlaget i forbindelse med opkrævning af koncessionsafgifter tydeliggøres. Udvalget støtter tilvejebringelse af større nyheds- og informationsdækning i de lokale radio- og tv-stationer. Udvalget finder det væsentligt, at der lægges vægt på relevante kompetencer, når der udpeges medlemmer til KNR’s bestyrelse eller Radio- og tv-nævnet - uanset om den pågældende person er bosiddende i eller uden for Grønland. Udvalget ønsker dog at understrege vigtigheden af, at vedkommende har et godt kendskab til det grønlandske samfund, ikke mindst vort sprog og kultur. Udvalget er af den opfattelse, at ændringerne generelt vil medføre et mere smidigt regelsæt.

Udvalget finder det glædeligt, at KNR i de kommende år vil øge antallet af grønlandsk-sprogede udsendelser. Udvalget ser frem til at få tilsendt Landstyrets og KNR’s resultatkontrakt. Ligeledes ønsker udvalget, at KNR’s årsrapport fremsendes til udvalget, og udvalget bemærker med tilfredshed, at Landsstyremedlemmet vil arbejde på at disse oplysninger tydeliggøres over for offentligheden.


Et enigt udvalg
indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Juliane Henningsen,
formand


Kristian Jeremiassen, næstformand
Ruth Heilmann

Isak Davidsen

Astrid Fleischer Rex