17. marts 2006

FM 2006/21

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

 

Almindelige bemærkninger

 1. Baggrunden for forordningsforslaget

Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1. januar 2005, er den første samlede revision af radio- og tv-lovgivningen siden 1990 og består af et så omfattende og kompliceret regelsæt, at der efterfølgende er fundet behov for at foretage mindre tilrettelser i landstingsforordningen på baggrund af konstaterede uhensigtsmæssigheder. Det blev i forbindelse med udarbejdelse af den gældende bekendtgørelse om regler for sendetilladelser konstateret, at landstingsforordningens § 9, stk. 2 og 3, ikke udgør et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for at fastsætte nærmere regler om koncessionsafgifter, idet de pågældende bestemmelser ikke rummer den fornødne præcision i forhold til grundlovens § 43. Det er med andre ord ikke muligt på grundlag af de nuværende bestemmelser i forordningens § 9, stk. 2 og 3, at fastsætte regler om opkrævning af koncessionsafgifter i bekendtgørelsesform, hvorfor bestemmelsen som omhandler bemyndigelse til at fastsætte regler om betaling af koncessionsafgift, reelt må anses for uanvendelig. Det fremgår af landstingsforordningens bemærkninger, at et krav om betaling af koncessionsafgift kan være begrundet i ønsket om at kompensere KNR og de lokale- radio- og tv-stationer for et indtægtstab forårsaget af øget konkurrence om reklamemarkedet.

Ifølge grundlovens § 43 kan ingen skat pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Udtrykket "skat" omfatter såvel den direkte som den indirekte beskatning. De indirekte skatter, også kaldet afgifter, er kendetegnet ved, at skattekravet opgøres og opkræves hos andre skattesubjekter end dem, der endeligt skal bære beskatningen, hvorimod hjemmelskravet i § 43 ikke omfatter opkrævning af gebyr og vederlag, som modsvares af en konkret modydelse. Det er på den baggrund konkluderet, at de i landstingsforordningen nævnte koncessionsafgifter er fiskale afgifter, idet hovedhensynet bag opkrævningen er, at der skal ske en omfordeling af landskassens penge, og at afgiften vil overstige Landsstyrets modsvarende udgift, hvorfor det er nødvendig med en udtrykkelig hjemmel til at opkræve en afgift, typisk således at afgiftens størrelse skal være fastsat i selve forordningen eller loven.. Den gældende landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed opfylder ikke dette krav.

Landsstyret har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at ophæve de gældende bestemmelser om koncessionsafgifter i landstingsforordningen om radio- og tv-virksomhed, og i stedet lade spørgsmålet om koncessionsafgift regulere gennem den almindelige afgiftslovgivning.

Derudover har forslaget til formål at rette konstaterede uhensigtsmæssigheder i forhold til ikke unødigt at opstille begrænsninger i at kunne drage nytte af særligt kvalificerede kandidaters færdigheder i KNR´s bestyrelse og Radio- og tv-nævnet alene ud fra et bopælskriterium. Endelig har Landsstyret fundet det hensigtsmæssigt at præcisere, at information om lokale nyheder i forhold til lokale radio- og tv-stationers public service-virksomhed skal forstås som produktion af lokale nyhedsprogrammer, som stationen selv har bearbejdet redaktionelt, således at stationen selvstændigt producerer egentlige nyhedsprogrammer.


2. Hovedpunkter i forordningsforslaget

a) Gældende ret

Af § 9, stk. 2, i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed fremgår det, at Landsstyret i forbindelse med udstedelse af en landsdækkende sendetilladelse kan fastsætte vilkår for sendetilladelsen, herunder om betaling af koncessionsafgift, ligesom Landsstyret ifølge landstingsforordningens § 9, stk. 3, kan fastsætte nærmere regler om betingelser og vilkår for landsdækkende sendetilladelser, herunder om betaling af koncessionsafgift.

Det fremgår endvidere af landstingsforordningens § 31, stk. 2, og § 43, stk. 2, 2. pkt., at udpegelse af medlemmer til henholdsvis KNR´s bestyrelse og Radio- og tv-nævnet er begrænset til personer med bopæl i Grønland.

Endelig fremgår det af landstingsforordningens § 38, stk. 1, nr. 4, at det er en betingelse for at opnå grundtilskud for lokale radio- og tv-stationer, at stationen informerer befolkningen om lokale nyheder. Den gældende bestemmelse præciserer ikke nærmere hvad der forstås ved "at informere om lokale nyheder".

b) Forslaget

Med forslaget ophæves de koncessionsregler i landstingsforordningen, der, som nævnt, ikke kan anvendes som grundlag for opkrævning af koncessionsafgifter i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelser.

Endvidere foreslås det at lempe på kravene med hensyn til udpegelse af medlemmer til henholdsvis KNR´s bestyrelse og Radio- og tv-nævnet for ikke at opstille unødige begrænsninger alene ud fra bopælskriteriet. Der tænkes på personer, der må anses for at kunne blive en uomtvistelig gevinst for grønlandsk radio- og tv-virksomhed, men som alene på grund af bopælskriteriet er udelukket fra at komme i betragtning til de pågældende hverv. Det skal imidlertid understreges, at det ved besættelsen af de pågældende poster fortsat vil være relevant at tage hensyn til, om kandidaten gennem sin bopæl er aktuelt tilknyttet det grønlandske samfund.

Det foreslås endvidere at præcisere, at information om lokale nyheder i landstingsforordningens § 38, stk. 1, nr. 4, skal forstås som produktion af egentlige nyhedsprogrammer, som er blevet behandlet redaktionelt inden udsendelse, hvilket efter en konkret vurdering må antages at forudsætte et minimum af journalistisk bearbejdning, idet der i modsat fald vil være tale om en såkaldt info-kanal. Herudenfor falder ligeledes programmer, som stationen har modtaget fra andre stationer eller gennem samarbejdsaftaler med andre aktører på markedet, f.eks. en lokal forvaltning i form af f.eks. udsendelser som "kommune-nyt" og lignende, som er bestilt og betalt af lokalforvaltningen. Kravet om udsendelse af egentlige selvstændige nyhedsprogrammer vedrørende lokale begivenheder af aktuel karakter begrundes tillige i vurderingen af den lokale selvstændige nyhedsformidling som en væsentlig forudsætning for demokratiet i lokalsamfundene. Endelig er det også hensigten, at indslag fra programmerne kan sælges til KNR som led i institutionens forpligtelse til at udsende programmer, som er produceret af lokale grønlandske radio- og tv-stationer med henblik på at øge antallet af grønlandske udsendelser i KNR.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Forordningsforslaget vurderes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forordningsforslaget forventes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Forordningsforslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet og naturen.


6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forordningsforslaget forventes ikke at indebære administrative konsekvenser for borgerne.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre

Forordningsforslaget antages ikke at have nogen virkninger i forhold til Rigsfællesskabet eller den fortsatte udvikling mod selvstyre.


8. Høring af myndigheder og organisationer

Forordningsforslaget har været til høring hos:

KNR
STTK
Radio- og tv-nævnet
Økonomidirektoratet
Skattedirektoratet
Kulturministeriet

Der er ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter: Skattedirektoratet,  Økonomidirektoratet, Nuuk TV, KNR og Radio- og tv-nævnet, der ikke havde bemærkninger til forslaget. Sidstnævnte anførte imidlertid, at der var fornuftige argumenter for forslagets enkelte dele og at man var helt på linie med forslaget, ligesom KNR i sit høringssvar tilføjede, at forslaget harmonerede med institutionens ønsker. Endelig blev der modtaget telefonisk høringssvar fra Kulturministeriet, der ingen bemærkninger havde, bortset fra enkelte lovtekniske, som er indarbejdet, hvilket ligeledes er tilfældet med Lovkontorets og Landstingets Lovtekniske Funktions bemærkninger.

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser


Til § 1

Til nr. 1

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at spørgsmålet om koncessionsafgift fremover skal reguleres gennem den almindelige afgiftslovgivning.


Til nr. 2

Den foreslåede ændring begrundes i, at bestemmelsen i sin hidtidige form ikke kan danne grundlag for opkrævning af koncessionsafgifter i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelser.

Der henvises til de almindelige bemærkninger.


Til nr. 3

Den foreslåede ændring begrundes i, at bestemmelsen ikke kan danne grundlag for opkrævning af koncessionsafgifter i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelser.

Der henvises til de almindelige bemærkninger.


Til nr. 4

Den foreslåede ændring medfører, at de udpegende parter ikke på forhånd er afskåret fra at udpege særligt kvalificerede medlemmer til KNR´s bestyrelse begrundet i bopælsforhold alene. Bestemmelsen forudsættes anvendt i tilfælde, hvor der kan drages fordel af at supplere bestyrelsen med en person med uomtvistelige kompetencer inden for radio- og tv-området, selv om den pågældende ikke har bopæl her i landet. Det skal i den forbindelse understreges, at det fortsat vil være relevant at tage hensyn til, om kandidaten gennem sin bopæl er tilknyttet det grønlandske samfund. Forslaget tilsigter i øvrigt ingen ændringer vedrørende selve udpegelsesproceduren.


Til nr. 5

Det foreslås præciseret, at kravet om at informere lokalbefolkningen om lokale nyheder i relation til lokale radio- og tv-stationer, der ansøger om tilskud, skal forstås som produktion af egentlige nyhedsprogrammer, som forudsætter et minimum af selvstændig research og redaktionel bearbejdning. Udsendelse af f.eks. vejrudsigter, borgmestertaler, eller formidling af oplysninger fra de lokale myndigheder i form af udsendelser som eksempelvis "kommune-nyt", som er bestilt og helt eller delvis finansieret af lokalforvaltningen, anses i den sammenhæng ikke for egentlige nyhedsprogrammer, og falder derfor uden for bestemmelsen. Det centrale er, at der skal ske en selvstændig lokal nyhedsformidling om lokale forhold, således at stationen har det redaktionelle ansvar for udsendelse af programmerne. Det ligger ligeledes i bestemmelsen, at der er tale om formidling af aktuelle begivenheder. Hvis programmerne kun består af oplæsning uden et minimum af andre indslag i form af f.eks. reportager eller interview, vil dette tale imod at betragte programmet som et egentligt nyhedsprogram. Endelig indgår det som et moment i vurderingen af, om der er tale om nyhedsprogrammer, at programmerne indeholder en vis emnemæssig variation i forhold til de valgte indslag.


Til nr. 6

Den foreslåede ændring begrundes i hensynet til ikke unødigt at afskære sig fra at drage nytte af personer med ekstraordinære kompetencer inden for radio- og tv-området som medlemmer af Radio- og tv-nævnet, alene ud fra bopælskriteriet. Bestemmelsen forudsættes anvendt i tilfælde, hvor der kan drages fordel af at supplere nævnet med en person med uomtvistelige færdigheder inden for radio- og tv-området, selv om den pågældende ikke har bopæl her i landet. Det skal samtidig understreges, at det fortsat vil være relevant at tage hensyn til, om kandidaten gennem sin bopæl har tilknytning til det grønlandske samfund. Forslaget tilsigter i øvrigt ingen ændringer vedrørende selve udpegelsesproceduren.

 

Til § 2

Det foreslås, at landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2006.