27. december 2005

VM 2006/14

 

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 200x om ændring af landstingsforordning om revalidering
(Udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender, og revalideringsperioden nedsættes til 2 år).

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering foretages følgende ændringer:


1. § 4, stk. 1, affattes således:
"§ 4. Kommunen skal afklare ansøgerens erhvervsmæssige sigte gennem uddannelsesmodnende, erhvervsmodnende eller personligt udviklende aktiviteter.".

2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om afklaring forud for revalidering.".

3. § 6, stk. 1, nr. 4, affattes således:
"4) Uddannelse, herunder omskoling.".

4. § 7 affattes således:
"§ 7. Revalidender kan få tilbud om at blive optrænet eller uddannet hos private eller offentlige arbejdsgivere med løn.".

5. I § 10, stk. 1, ændres "5 år" til: "2 år, jf. dog stk. 2".

6. I § 10, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres "5 års" til "2 års".

7. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Kommunens bevilling af løntilskud ydes for maksimalt 1 år ad gangen. Dog kan løntilskudsperioden forlænges, når særlige forhold gør sig gældende".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 27.december 2005
Hans Enoksen

 

/

Siverth K. Heilmann