11. maj 2006

  FM2006/5
VM2006/14

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg


vedrørende


Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx 200x om ændring af landstingsforordning om revalidering
(Udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender, og revalideringsperioden nedsættes til 2 år).


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Erhvervsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut, formand
Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Thomas Kristensen, Atassut
Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne

Landstingets Erhvervsudvalg har efter 1. behandlingen den 8. marts 2006 gennemgået ovennævnte forordningsforslag.


Indledning

Forslaget til ændring af landstingsforordning om revalidering har relation til følgende lovgivning:

Landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, landstingsforordning om offentlig pension, landstingsforordning om aktivering af ledige samt den kommende landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse.

Forordningen hænger sammen med ovennævnte lovgivning, og det er ud fra ønsket om at skabe mulighed for at flest mulige personer i den erhvervsaktive alder forbliver eller genindtræder på arbejdsmarkedet, at der fremsættes forslag til ændring af landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.


Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar.

Forud for fremlæggelsen af forslaget været til høring i Familiedirektoratet, Skattedirektoratet, Økonomidirektoratet (ØD), Sundhedsdirektoratet, KIIIP, KANUKOKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), ILIK og NUSUKA.

Udvalget bemærker, at nogle kommuner har meddelt, at der ikke har været tid nok til at forelægge materialet til udvalgsbehandling i kommunerne. Forslaget har været sendt i høring i ferietiden og høringsfristen burde have været de normale 5 uger, når KANUKOKA er med på høringslisten.


Udvalgets behandling

Udvalget skal for en ordens skyld påpege, at Inuit Ataqatigiits ordfører har gjort opmærksom på en fejl i den grønlandske version af forordningsforslaget. § 1, pkt. 7. skal indledes med "§ 16-imi" og ikke med "§ 4-imi".

Udvalget støtter Landsstyrets redegørelse i bemærkningerne til forslaget i forslagets følgende hovedpunkter:


Udvalget har noteret sig Landsstyrets bemærkning om, at "Der vil ikke længere være et krav om, at der skal foreligge særlige forhold, som begrunder virksomhedsrevalidering med løntilskud. Det vil tilsvarende ikke længere være en betingelse, at revalidenden tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.

Den gældende bestemmelse udelukker personer, der ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, eller ikke har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn, fra at få tilbud om virksomhedsrevalidering."

Der var dog et punkt, som et mindretal i Udvalget ikke kunne støtte. Dette giver anledning til følgende bemærkninger fra flertallet og mindretallet i Udvalget.


Et mindretal i udvalget
bestående af Demokraterne skal om forslaget bemærke:

Efter Demokraternes mening skal revalideringsordningen, som GA også anbefaler i deres høringssvar, vurderes årligt – uden at der fastsættes en egentlig tidsgrænse. Her vil man under handlingsplanen kunne fastsætte årlige mål – alt efter den impliceredes situation.

Grunden til den holdning er, at Demokraterne er bekymrede for, at de personer, som har brug for en dispensation til mere end to år i revalidering, vil rammes af sparekniven i de mange pengesvage kommuner – efter at den 2-årige revalideringsforløb er afsluttet.

Demokraterne har, til trods for deres fulde støtte til de udvidede revalideringsmuligheder, henvist forslaget til erhvervsudvalget med henblik på et ændringsforslag vedr. ophævelsen af tidsgrænsen.

Ligeledes mener Demokraterne, at det desværre forholder sig så uhensigtsmæssigt m.h.t. manglende arbejdspladser for revalidenderne, at man, i forbindelse med kommunesammenlægningen, bør overveje oprettelse af centrale revalideringssteder.


Et enigt flertal i udvalget
bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut skal om forslaget bemærke:

Flertallet bakker fuldt op omkring nærværende forslag og tilslutter sig forslaget i sin nuværende form. Ikke nok med at dette vil give besparelser inden for sociale ydelser, vil det medføre at flere vil blive animeret til efteruddannelsestiltag.

Som der står i bemærkningerne, giver bestemmelsen mulighed for, at 2-års perioden kan forlænges, såfremt særlige forhold gør sig gældende. For nogle revalidender kan vedkommendes situation være af en sådan karakter, at det må forventes, at det tager længere tid end 2 år at gennemføre en revalidering, som gør disse egnede til at komme ind på arbejdsmarkedet eller ind i et uddannelsesforløb. Det vil være op til kommunen, efter samtaler med bl.a. revalidenden, at afgøre, hvorvidt sådanne særlige forhold gør sig gældende, herunder om specielle personlige, helbredsmæssige eller sociale forhold nødvendiggør en forlængelse ud over de 2 år.

Med hensyn til de manglende arbejdspladser anfører Landsstyret følgende i bemærkningerne:

"Flere kommuner fra yderdistrikterne har givet udtryk for, at revalideringsordningen kan være svær at få til at virke i praksis, fordi der er mangel på arbejdspladser i disse kommuner. Denne problemstilling kan i nogen grad måske afhjælpes gennem forskellige konkrete tiltag."

Landsstyret anfører også, at "Dette vil dels kunne ske ved, at kommunerne imellem udveksler erfaringer, herunder "bedste praksis", oprettelse af idébanker eller andre former for netværksdannelse."

Flertallet i udvalget stiller sig således tilfreds med disse bemærkninger vedrørende revalideringsperioden og problematikken omkring arbejdspladserne.


Et enigt flertal i udvalget
bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller på denne baggrund forslaget til Landstingets vedtagelse i sin foreliggende form.

Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne skal på denne baggrund fremsætte vedhæftede ændringsforslag.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Erhvervsudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Ruth Heilmann, Siumut,
formand


Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, næstformand


Isak Davidsen,
Siumut


Thomas Kristensen,
Atassut


Marie Fleischer,
Demokraterne

  


 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.
(Udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender, og revalideringsperioden nedsættes til 2 år. Administrativ forenkling af revalideringsforordningen)


Fremsat af et mindretal i Landstingets Erhvervsudvalg bestående af Demokraterne.

 

Til forslagets undertitel.

1. Forslagets undertitel affattes således:
"(Udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender og ophævelse af revalideringsperiodens tidsgrænse. Administrativ forenkling af revalideringsforordningen)".

 

Til § 1.

2. § 1, nr. 5 affattes således:
"5. § 10 affattes således:
"§ 10. Kommunen skal tilrettelægge en revalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt. Revalideringsperioden fastsættes i revalideringsplanen.".".

3. § 1, nr. 6, affattes således:
"6. I § 11 tilføjes som nyt stk. 4:
"Stk. 4. Revalideringsplaner skal undergives en fornyet vurdering mindst en gang årligt.".".

 

Bemærkninger

Ændringen ophæver den generelle tidsgrænse for revalideringsperioden i forordningens § 10. Tidsgrænsen, som kan fraviges i særlige situationer, er efter de hidtil gældende regler fastsat til 5 år og foreslås af Landsstyret nedsat til 2 år.

Ifølge nærværende ændringsforslag fastsættes revalideringsperioden konkret i de individuelle revalideringsplaner uden at lovgivningen foreskriver en øverste tidsgrænse. Hvis revalideringsplanen senere revideres, kan revalideringsperioden fastsættes på ny efter behov til såvel en kortere eller længere periode.

Det vil herefter være forordningens udgangspunkt, at kommunerne uden tidsbegrænsning fortsætter deres revalideringsindsats indtil den har succes eller indtil alle til rådighed stående muligheder må anses for at være udtømte.

I et nyt § 11, stk. 4, foreslås kommunerne forpligtet til en årlig revurdering af de iværksatte revalideringsplaner. Hvis indsatsen forløber utilfredsstillende, vil dette give anledning til en ændring af revalideringsplanen eller anden form for opfølgning.

Revalidendens klageadgang i § 20, stk. 1, over kommunens afgørelse efter § 10 foreslås opretholdt. Borgeren bevarer dermed muligheden for at klage over, at kommunen ikke har tilrettelagt en revalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt

Ændringsforslaget sigter mod en realisering af et forslag, som Grønlands Arbejdsgiverforening fremkom med i deres høringssvar. Der henvises i øvrigt til betænkningen fra Landstingets Erhvervsudvalg.