19. maj 2006

FM 2006/5
VM 2006/14

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx xx 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering.
 

Fremsat af Landsstyret til forslagets tredje behandling.

 

Til § 1.

§ 1, pkt. 7, affattes således:
"7. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Kommunens bevilling af løntilskud ydes for maksimalt 1 år ad gangen. Dog kan løntilskudsperioden forlænges, når særlige forhold gør sig gældende.".".

 

Bemærkninger til ændringsforslaget

Der er ingen ændringer i den danske forordningstekst, men den grønlandske tekst er tilrettet, så den svarer til den danske.