24. september 2003

EM 2003/162

 

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag. (Praktikstøtte m.v.)

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag som ændret ved Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 affattes således:
"Arbejdsgivernes bidrag skal anvendes til finansiering af tilskud til de lønudgifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af:
1) Lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser i henhold til Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
2) Lærlinge, der har praktik i Grønland og skoleophold i Danmark."

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Arbejdsgivernes bidrag skal anvendes til finansiering af Hjemmestyrets udgifter til stipendium til førsteårselever inden for socialhjælperuddannelsen og sundhedshjælperuddan-nelsen."
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. § 8 affattes således:
"§ 8. Landsstyret kan fastsætte regler om:
1) Formålet med, administration af, betingelser for samt omfang og udbetaling af tilskud i henhold til § 2 stk. 1.
2) Formålet med efter- og videreuddannelseskurser, administration af, betingelser for samt omfang og udbetaling af tilskud i henhold til § 2, stk. 3.
3) Administration og opkrævning af bidraget."

 

§ 2.

Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1 for elever under socialhjælperuddannelsen og sundhedshjælperuddannelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den xx.xxxx 2003
.
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen