28. november 2003

EM2003/161 & 162

 

BETÆNKNING


Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg


vedrørende


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (EM2003/161)

&

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (EM2003/162)


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut, formand
Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingssuppleant Godmand Rasmussen, Atassut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


I perioden fra den 31/10-25/11-03 Landstingssuppleant Kista Lynge Høegh, Inuit Ataqatigiit
I perioden fra den 05/11-18/11-03 Suppleant Marie Fleischer, Demokraterne

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen under EM2003 gennemgået ovennævnte forslag med bemærkninger.

Høringssvar
Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Forslaget har været til høring hos de relevante parter i perioden 20. juni til 18. juli. Henset til, at Landsstyret har valgt at gennemføre høringen i sommerferieperioden, havde udvalget gerne set, at Landsstyret havde anvendt en længere høringsfrist, ikke mindst af hensyn til de uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer, som høringen har omfattet.

Udvalget har konstateret at KANUKOKA´s bemærkninger er blevet drøftet på et møde mellem Landsstyret, KANUKOKA og Grønlands Arbejdsgiverforening samt at Administrationsdirektoratet har fået besvaret de spørgsmål, som de har rettet til Landsstyret ifm. høringen.

Deputationer
En deputation fra KIK har haft foretræde for udvalget. Organisationen har udtrykt utilfredshed med, at kontingentet til deres forening i det nye forslag ikke længere trækkes direkte fra uddannelsesstøtten hos medlemmer af KIK.

Forslagenes indhold:

- Forslagene er stillet på baggrund af "Redegørelse om erhvervsuddannelsesreform"
- Forslag EM03/161 er en konsekvensændring af forslag EM03/162
- Formålet med forslag EM03/162 er i overensstemmelse med redegørelsen, at etablere "en ordning, hvor den del af elevernes praktikløn, som finansieres over AEB-midlerne, udbetales af arbejdsgiverne."
- Hensigten er således at bibringe arbejdsgiverne en større forståelse af, at de har et væsentligt medansvar for lærlingens samlede uddannelsesforløb
- Den ny ordning vil endvidere regulere anvendelsen af bidraget inden for socialhjælper- og sundhedshjælperuddannelsen
- Ordningen skal samtidig være let at administrere
- Ordningen skal være udgiftsneutral for alle parter
- Lærlingen skal desuden sikres en stabil indkomst gennem hele uddannelsesforløbet

Udvalgets kommentarer til forslagene:
Et enigt udvalg støtter forslag 162 samt konsekvensændringen i forslag 161 med ikrafttrædelse den 1. januar 2004. Udvalget finder det dog hensigtsmæssigt, at landsstyret igangsætter informationsvirksomhed for de uddannelsessøgende omkring de nye regler.

Et enigt Kultur- og Uddannelsesudvalg indstiller på denne baggrund begge forslag til Landstingets vedtagelse i de foreliggende former.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive "Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser" samt "Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag" til 2. behandling.

 

 

Doris Jakobsen, Formand
 

Georg Olsen

 

Ruth Heilmann

 

Godmand Rasmussen

 

Astrid Fleischer Rex