17. november 2003

EM2003/155

 

 

BETÆNKNING


Afgivet af Landstingets Fiskeri-Fangst og Landbrugsudvalg


vedrørende


Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri.


Afgivet til Lovforslagets 2. behandling

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Aqqalukasik, Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit, (formand)
Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut, (næstformand)
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Finn, Karlsen, Atassut
Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst -og Landbrugsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2003 gennemgået forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri med bemærkninger.

 

Høringssvar
Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Udvalget har konstateret at følgende organisationer, myndigheder og virksomheder er blevet hørt: KNAPK, Grønlands Arbejdsgiverforening, Skattedirektoratet, Royal Greenland A/S, De Grønlandske kommuners Landsforening, Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (GFLK), Grønlands Naturinstitut samt Konkurrencenævnet.

Indledningsvis vil Landstingets Fiskeri,-Fangst og Landbrugsudvalg hilse forslaget til landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri velkommen. Udvalget finder det, henset til erhvervslivets generelle rammebetingelser, positivt, at Landsstyret har fundet anledning til at justerer loven.

Udvalget finder det ligeledes vigtigt, at lovgivningen løbende tilpasses, såfremt der opstår behov for en regulering af hensyn til den generelle udvikling i erhvervslivet og samfundet. Landsstyret har med lovforslaget til hensigt at smidiggøre ansøgningsprocessen i forbindelse med oprettelse af nye, eller omstillinger af bestående, produktions -og indhandlingsanlæg.

Med affattelsen af § 22a stk. 1.vil det forsat være muligt for Landsstyret, at regulere oprettelsen eller omstillingen af indhandlings- og produktionsanlæg. Dermed tilsikres, det at der ikke uden Landsstyrets forudgående kendskab og accept foretages omstillinger eller oprettes produktions faciliteter, som efterfølgende kræver samfundsmæssige investeringer enten i form af infrastruktur eller eventuelle støtteordninger.

Udvalget finder, at den foreslåede lempelse af § 22a stk.1. er velbegrundet. Behovet for godkendelse af en omstilling af produktions- og indhandlingsanlæg, er alene tilstede, såfremt en producent eller investor agter at oprette en produktion, der direkte eller indirekte belaster det offentlige budget og de af samfundet tilvejebragte ydelser i form af energiforsyning og infrastruktur.

I sin tidligere affattelse bevirkede loven, at produktionsvirksomheder indenfor fiskeindustrien ikke uden tilladelse fra Landsstyret kunne omlægge deres produktioner. Den daværende bestemmelse kunne fortolkes som en begrænsning af de pågældende virksomheders forretningsmæssige kompetence, og deres ret til foretage de almindelige justeringer af deres produktionsapparat og kapacitet, efter forholdene på markedet og de generelle vilkår i fiskeriet. Udvalget påskønner derfor den i forslaget foreslåede ændring.

Udvalget finder det berettiget, at Landsstyret fortsat opretholder en anmeldelsespligt for producenter og investorer, i forhold til omstillinger af produktionsanlæg, der ikke kræver samfundsmæssige investeringer. Udvalget anser det ligesom Landsstyret for væsentligt, at der via en anmeldelsepligt til stadighed tilflyder landsstyreområdet information, der underbygger Landsstyrets muligheder for en velovervejet afvejning mellem den til enhver tid aktuelle produktionskapacitet på landanlæggene og behovet for indsættelse af ekstrakapacitet i form af indhandlingsskibe.

Udvalget har vedrørende § 22.a stk. 3 noterer sig, at formuleringen "alle relevante parter" i forslaget er blevet erstattet med formuleringen " relevante parter" som en følge af, at Konkurrencenævnet i sit høringssvar, selv anbefaler, at det udtages fra listen af høringsparter. Konkurrencenævnet begrunder selv ønsket med følgende bemærkning i sit høringssvar:

" At Konkurrencenævnet foreslås udtaget fra listen over høringsparet synes- særligt i lyset af Konkurrencenævnets mulighed for selv at tage sager op jf. konkurrencelovens § 4- ikke at medføre en sådan forringelse af den konkurrenceretlige kontrol på området, at den ikke opvejes af rent praktiske administrative hensyn" Udvalget har derfor ingen bemærkninger til ændringen i stk 3.

Hvad angår de øvrige høringssvar, har Udvalget bemærket, at tilkendegivelserne i disse overvejende er positive, eller at høringsparterne ikke finder anledning til at kommenterer lovforslaget. Udvalget noterer sig ligeledes, at flertallet af høringsparternes kommentarer i et væsentligt omfang er blevet indarbejdet i lovforslaget eller bemærkningerne til dette. Royal Greenland A/S har dog i sit høringssvar følgende kommentarer:

"Generelt er vi af den opfattelse, at paragraffen er uhensigtsmæssig, jf. vort høringssvar den 12. .februar 2002(kopi vedlagt), og at den derfor bør ophæves helt. Samtidig finder vi, at hensynet til eventuelle offentlige investeringer er tilgodeset via øvrige dele af embedsværket, eksempelvis via godkendelse fra Nukissiorfiit." Koncernen bemærker dog endvidere: " Næstbedst finder, vi den foreslåede ændring af § 22a er et skridt i den rigtige retning" (Citat slut). Udvalget finder dog, at den nuværende affattelse af § 22.a i et væsentligt omfang imødekommer Royal Greenlands A/S kritik.

 

Forslagets indhold
Afslutningsvis skal Landstingets Fiskeriudvalg bemærke følgende om lovforslaget: Udvalget vurderer, at forslaget i sin foreliggende form indeholder en passende afvejning imellem en offentlig myndigheds behov for at regulere og styre de offentlige investeringer og erhvervslivets behov for fleksibilitet og handlefrihed. Det er i offentlighedens og almenvellets interesse, at administrationen er i besiddelse af den behørige information til at kunne varetage denne opgave på betryggende vis.

Det er vigtigt, at det offentliges styringsbehov løbende vægtes og vurderes mod erhvervslivets grundlæggende behov for frihed til at kunne tilrettelægge og optimere driften i forhold til de krav markedet og konkurrencen stiller. Det er udvalgets holdning, at Landsstyret med denne revidering af loven, har opnået en balance mellem disse to grundlæggende og ligeværdige samfundsmæssige behov.

Et enigt udvalg indstiller Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri til vedtagelse i den foreliggende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Fiskeri- ,Fangst -og Landbrugsudvalg overgive Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri til Landstingets 2. behandling.

 

Aqqlukasik Kanuthsen
Formand

 

Ole Dorph


Ruth Heilmann
 

Palle Christiansen


Finn Karlsen