Almindelige bemærkninger

Formålet med § 22a er at sikre, at der tages de nødvendige økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn ved oprettelse eller omstilling af indhandlings- og produktionsanlæg. Hermed søges det mest optimale samfundsøkonomiske udbytte af ændringer i indhandlings- og produktionskapacitet.

Hensigten med ændringsforslaget er at afhjælpe problemer, der har vist sig i forbindelse med godkendelse af omstilling af anlæg. Formålet med de nye regler er at smidiggøre ansøgningsprocessen, således at denne kan imødekomme kravene fra erhvervet om en hurtigere, enklere sagsbehandling, uden at det offentliges interesser sættes over styr.

Ændringsforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige; men bidrager til en enklere, hurtigere sagsbehandling, specielt i forbindelse med omstilling af indhandling eller produktion på bestående anlæg.

Ændringsforslaget er udarbejdet i dialog mellem Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Direktoratet for Erhverv, idet sidstnævnte har varetaget administrationen af § 22a.

Ændringsforslaget har været i høring hos Økonomidirektoratet, Landsstyrets Sekretariat, Skattedirektoratet, Havfiskernes organisation APK, K.N.A.P.K., De grønlandske kommuners Landsforening KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening, S.I.K., Grønlands Erhvervsråd, Konkurrencenævnets sekretariat, Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S, Nuka A/S samt har været i høring hos Fiskerirådets medlemmer.

Grønlands Naturinstitut, Grønlands Fiskerilicens Kontrol og Skattedirektoratet har meddelt, at de ikke har bemærkninger.

K.N.A.P.K. har bemærket, at forslaget er et skridt i den rigtige retning og har desuden nogle kommentarer til resten af fiskeriloven – disse viderebehandles i Direktoratet for Fiskeri og Fangst.

De grønlandske Kommuners Landsforening KANUKOKA er enige i forslaget, men lidt bange for virkningerne samtidig med en ændring af landstingsloven om kommunernes muligheder for at bidrage til erhverudviklingen. Landsforeningen har opfordret til, at kommunerne inddrages som høringspart, hvilket er indarbejdet i bemærkningerne.

Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd har ønsket Konkurrencenævnet udtaget af listen over høringsparter, hvilket er sket.

Royal Greenland A/S har den opfattelse, at paragraffen er uhensigtsmæssig, men dog et skridt i den rigtige retning. Videre ønskes loven sat i kraft straks, hvilket dog ikke er vurderet hensigtsmæssigt.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Til affattelsen af § 22a, stk. 1

Vedrørende omstilling af bestående anlæg til indhandling eller produktion af andre arter kræves kun Landsstyrets tilladelse, såfremt omstillingen kræver offentlige investeringer i eksempelvis udvidelse af vand- eller elkapacitet eller andre infrastrukturinvesteringer som vej-, kajbyggeri eller lignende.

For at Landsstyret skal kunne styre de offentlige investeringer på en forsvarlig måde, samt kunne træffe samfundsmæssigt økonomisk velfunderede beslutninger vedrørende indsættelse af eventuelle indhandlingsskibe i perioder med kapacitetsproblemer, er det dog nødvendigt at kunne vurdere den samfundsmæssige investering over for den samfundsmæssige gevinst ved et indhandlings- eller produktionsanlægs omstilling.

Hvor omstilling af produktion kan ske uden, at dette kræver offentlige investeringer, støtte- eller tilskudsordninger kan disse frit foretages af selskaberne som led i deres økonomiske optimering af driften. Det skal være muligt for ejere af indhandlings- og produktionsanlæg løbende at foretage en omstilling af produktionsanlæg ud fra driftsøkonomiske og arbejdskraftsmæssige betragtninger.

Kravet om Landsstyrets forudgående godkendelse i forbindelse med oprettelse af nye indhandlings- og produktionsanlæg opretholdes uændret, da oprettelse af nye anlæg oftest forårsager ændringer af virksomhedernes træk på de af samfundet tilvejebragte ydelser og ofte medfører behov for infrastrukturinvesteringer og –kapacitetsændringer.

Til affattelsen af § 22a, stk. 2

Bestemmelsens to første led er uændrede. Disse blev indsat i forbindelse med Landstingets behandling af ændringsforslag til fiskeriloven på FM 2002 i forbindelse med 3. behandlingen på foranledning af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg.

Bestemmelsen foreslås udvidet med regel om, at omstillinger, der ikke kræver tilladelse, skal anmeldes til Landsstyret, for at det samlet vil være muligt at forvalte fiskeriområdet på en hensigtsmæssig måde, og for, at den aktuelle indhandlings- og produktionskapacitet på et givet tidspunkt kan indgå i eventuelle overvejelser om indsættelse af ekstrakapacitet i form af eksempelvis indhandlingsskibe.

Til affattelsen af § 22a, stk. 3.

I forhold til den eksisterende bestemmelse er "alle relevante parter" ændret til "relevante parter". En forsinkelse af sagsbehandlingen, for at afvente at alle relevante parter har udtalt sig, forinden Landsstyret træffer afgørelse, kan i praksis have så forsinkende virkning med store økonomiske konsekvenser til følge, at en obligatorisk høring af alle parter i praksis har vist sig uhensigtsmæssig.

Det foreslås derfor, at kun relevante parter inddrages. I forarbejderne til den eksisterende bestemmelse var tænkt på lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer samt Konkurrencenævnet. Sidstnævnte har i praksis vist sig uegnet som høringspart, idet en forudgående høring af Konkurrencenævnet dels vil være tidsmæssig langsommelig på grund af nævnets mødefrekvens, dels vil kunne udelukke nævnet fra at behandle eventuel senere klage i samme sag. På denne baggrund udtages Konkurrencenævnet af listen over mulige høringsparter. Dette ændrer ikke ved at eventuelle konkurrencebegrænsende aftaler stadig efter konkurrencelovgivningen kan være anmeldelsespligtige, ligesom dette ikke indskrænker Konkurrencenævnets mulighed for at behandle efterfølgende klagesager eller tage sager op af egen drift.

Endelig forudsættes berørte kommuner naturligt inddraget i høringer i relevant omfang.

Høring i forbindelse med oprettelse af nye indhandlings- eller produktionsanlæg forventes dog at inddrage en bredere kreds i høringsprocessen, hvorimod en høring forud for en omstilling bør kunne foregå i en snæver kreds af hensyn til muligheden for hurtigt at kunne tilpasse kapaciteten til de aktuelle ændringer i fiskeri eller fiskerimønsteret.

 

Til § 2

Fra og med ikraftsættelsen pr. 1. januar 2004 forventes en smidigere administration i forhold til den indtil da gældende lovgivning. Der administreres indtil ændringen sættes i kraft efter de hidtil gældende regler.