Landstingslov nr. 16 af 10. november 2003 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2004

 

§ 1. Indtil landstingsfinansloven for finansåret 2004 er vedtaget, bemyndiges Landsstyret til at opkræve lovhjemlede skatter og oppebære Hjemmestyrets øvrige indtægter. Landsstyret bemyndiges til i samme tidsrum at afholde de udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre Landsstyrets, institutioners og virksomheders drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.

§ 2. Udskrivningsprocenten for landsskat fastsættes uændret til 11 %. Udskrivningsprocenten for særlig landsskat fastsættes uændret til 24 %. Ensfragtafgiften for skibstransport til Grønland fastsættes uændret til 0 %. Udskrivningsprocenten for arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag fastsættes uændret til 0,9 %.

§ 3. Landsstyret bemyndiges derudover til at afholde udgifter til:
1) Påbegyndelse af projekteringer af anlægsprojekter på op til 7,8 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
2) Påbegyndelse af projekteringer af renoveringsprojekter på op til 5,0 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
3) Merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 7,7 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
4) Merudgifter til igangværende renoveringsprojekter på op til 8,0 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
5) Efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg at fortsætte projektering af de opgaver, hvortil der i landstingsfinansloven for 2003 er optaget bevilling til projektering på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer og hovedkonto 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af renoveringsprojekter.
6) At give tilsagn om støtte til andelsboligbyggeri, 10/40/50 byggeri, støttet kommunalt udlejningsbyggeri og boligstøtteudlån på op til 118,5 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. november 2003
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag