Landstingslov nr. 11 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde
(Frist for tilskudsmodtageres indsendelse af revideret regnskab)

 

§ 1

I Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde foretages følgende ændringer:

 

1. § 9, stk. 2, affattes således:
" Stk. 2. Modtagere af tilskud efter §§ 2 - 4 skal hvert år sammen med ansøgningen indsende en erklæring til Landstingets Formandskab om, at tilskudsbeløbet for det foregående kalenderår er anvendt til politisk arbejde, samt at dette agtes videreført. Endvidere skal der hvert år senest 30. juni indsendes revideret regnskab for det foregående år til Landstingets Formandskab. Halvdelen af tilskuddet udbetales efter Landstingets Formandskabs behandling af ansøgningen om tilskud. Den anden halvdel af tilskuddet udbetales efter indsendelse af revideret regnskab for det foregående år. Hvis den foreskrevne erklæring og revideret regnskab ikke indsendes, kan Landstingets Formandskab bestemme, at kommende udbetalinger af tilskud skal udsættes eller bortfalde."

 

§ 2

Ændringerne træder i kraft 31. december 2003.
Grønlands Hjemmestyre den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemækninger til forslag