Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 3. december 2003 om Det Grønlandske Erhvervsregister (GER)

I medfør af § 5, stk. 3, § 8, stk. 3 , 4 og 5, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3 og 4 og § 14, i landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister fastsættes:

 

§ 1. Det Grønlandske Erhvervsregister indeholder grunddata om juridiske enheder, jf. landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede driftsenheder jf. landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister § 4.

§ 2. For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Grønlandske Erhvervsregister:
1) Enhedens GER-nummer, samt D-numre for tilknyttede driftsenheder,
2) driftsform,
3) starttidspunkt,
4) ophørstidspunkt,
5) virksomhedsnavn,
6) virksomhedsadresse,
7) navn og CPR-nummer for ansvarlige deltagere,
8) hovedbranche og eventuelle bibrancher,
9) telefonnummer,
10) telefaxnummer, og
11) elektronisk postadresse.
Stk. 2. Endvidere kan oplysninger om enhedens hjemmesideadresse og eventuel konkurs optages som grunddata i Det Grønlandske Erhvervsregister.
Stk. 3. For driftsenheder optages følgende grunddata i Det Grønlandske Erhvervsregister:
1) Enhedens D-nummer,
2) GER-nummer for den juridiske enhed, hvortil driftsenheden hører,
3) starttidspunkt,
4) ophørstidspunkt,
5) navn/betegnelse,6
6) adresse,
7) telefonnummer,
8) telefaxnummer,
9) elektronisk postadresse,
10) hovedbranche og eventuelle bibrancher,
11) antal ansatte, og
12) markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

§ 3. Enhver kan fra Det Grønlandske Erhvervsregister få meddelt følgende oplysninger om de registrerede juridiske enheder:
1) Enhedens GER-nummer og D-nummer for tilknyttede driftsenheder,
2) driftsform,
3) starttidspunkt,
4) ophørstidspunkt,
5) virksomhedsnavn,
6) virksomhedsadresse,
7) branche,
8) telefonnummer,
9) telefaxnummer, og
10) elektronisk postadresse.
Stk. 2. Enhver kan fra Det Grønlandske Erhvervsregister få meddelt følgende oplysninger om de registrerede driftsenheder:
1) Enhedens D-nummer,
2) GER-nummer for den juridiske enhed, hvortil driftsenheden hører,
3) starttidspunkt,
4) ophørstidspunkt,
5) navn/betegnelse,
6) adresse,
7) telefonnummer,
8) telefaxnummer,
9) elektronisk postadresse,
10) branche,
11) størrelsesgruppe efter antal ansatte, og
12) markering af fritagelse for reklamehenvendelser.
Stk. 3. For juridiske enheder med ansvarlige deltagere kan ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger meddeles oplysninger om disse deltageres navne.
Stk. 4.
Oplysninger om antallet af ansatte må kun videregives til private i form af størrelsesgrupper. Følgende størrelsesgrupper anvendes;
0 ansatte
1-4 ansatte
5-19 ansatte
20-49 ansatte
50-99 ansatte
100-199 ansatte
200-499 ansatte
500 og derover.
Stk. 5. Oplysning om en ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammenfaldende med virksomhedsadressen, må kun videregives til private, der dokumenterer at have en retlig interesse heri.
Stk. 6. Den i stk. 5 nævnte oplysning må ikke videregives til private i forbindelse med udtræk af grupper af juridiske enheder eller driftsenheder.
Stk. 7. Offentlige myndigheder kan herudover få meddelt oplysninger om ansvarlige ejeres CPR-numre og antallet af ansatte. Offentlige myndigheder og institutioner skal overholde samme regler som Grønlands Statistik ved videregivelse af grunddata, der er modtaget fra Grønlands Statistik.

§ 4. Ved videregivelse af grunddata fra registret til private tilbageholdes grunddata om enheder, for hvem der er markering af fritagelse for reklamehenvendelser.
Stk. 2 Videregivelse kan dog ske, såfremt modtageren erklærer og sikrer, at markeringen af fritagelse for reklamehenvendelser respekteres og at grunddata om sådanne enheder ikke videregives til andre samlet eller gruppevis.

§ 5. For ethvert dataudtræk fra Det Grønlandske Erhvervsregister betales der en administrationspris på 650 kr.
Stk. 2. Udover administrationsprisen betales der kr. 1,25 pr. enhed, dog maksimalt 15.000 kr. pr. udtræk.
Stk. 3. Hvis køb af dataudtræk sker med videresalg for øje, skal køber desuden betale 5 pct. af hvert videresolgt medies salgspris.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for offentlige myndigheder som benytter oplysningerne til administrative formål.

§ 6. Ved opgaver der i kompleksitet går ud over de i § 5 anførte udtræk, kan Grønlands Statistik udarbejde pristilbud til rekvirenten ved skriftlig anmodning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. december 2003.
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist