Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 28. november 2003 om fritidsjagtbeviser.

I medfør af § 6, § 12, § 13, stk. 1 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 11 af 12. november 2001 fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter fritidsfangst og -jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

 

Tilladelse til fritidsfangst og -jagt

§ 2. Fritidsfangst og -jagt må kun drives af personer med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et fritidsjagtbevis.

§ 3. Tilladelse til fritidsfangst og fritidsjagt kan gives til danske statsborgere og andre landes statsborgere som er tilmeldt et folkeregister i Grønland.
Stk. 2. Direktoratet for Fiskeri og Fangst kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, når det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland og når ansøgeren midlertidigt har opholdt sig udenfor Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende.
Stk. 3. Personer under 12 år kan ikke løse fritidsjagtbevis.

§ 4. Fritidsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om fritidsjagtbevis

§ 5. Ansøgning om fritidsjagtbevis sendes til bopælskommunen på det af Direktoratet for Fiskeri og Fangst udformede ansøgningsskema.
Stk. 2. Ansøgningen attesteres af folkeregisteret i bopælskommunen, som påser, at betingelserne i § 3 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen finder, at ansøgeren ikke opfylder kravene i § 3, og bopælskommunen derfor ikke attesterer ansøgningen, skal bopælskommunen skriftligt meddele ansøgeren dette med kopi til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.

 

Gyldighed af fritidsjagtbevis

§ 6. Fritidsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af Direktoratet for Fiskeri og Fangst udstedt giro-indbetalingskort.
Stk. 2. For udstedelse af fritidsjagtbeviset opkræves 50 kr. i gebyr.
Stk. 3. Fritidsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som fritidsjagtbeviset vedrører. Kvitteringen består af et stempel fra bank eller posthus på giro-indbetalingskortet eller anden form for entydig og sikker registrering, som dokumentation for at giro-indbetalingskortets gebyr på 50 kr. er betalt.
Stk. 4. Direktoratet for Fiskeri og Fangst kan annullere udstedte fritidsjagtbeviser, hvis betingelserne for fritidsjagtbeviset ikke var til stede ved udstedelsen, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

§ 7. Fritidsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.
Stk. 2. Fritidsjagtbeviset skal medbringes sammen med gyldig legitimation under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

§ 8. Enhver indehaver af et fritidsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 2, opgøres på et fangstregistreringsskema udarbejdet af Direktoratet for Fiskeri og Fangst, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er fra og med 1. oktober til og med 30. september.
Stk. 3. Fornyelse af fritidsjagtbeviset forudsætter, at fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand.
Stk. 4. Ansøgninger om fritidsjagtbevis vil ikke blive imødekommet, såfremt fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode ikke er indsendt i udfyldt stand.

 

Dispensation

§ 9. Direktoratet for Fiskeri og Fangst kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

 

Foranstaltninger

§ 10. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, stk. 1 og § 7, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2, stk. 1 og § 7, stk. 1 og 2 konfiskeres til fordel for statskassen.

 

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2002 om fritidsjagtbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 2003.
Simon Olsen

/

Amalie Jessen