Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 21. november 2003 om offentlig pension.

I medfør af § 13, stk. 2, § 20, stk. 4 og § 23, stk. 3 i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension fastsættes:

 

Børnetillæg

§ 1. Ydes der i henhold til forordningens § 12 en pensionist børnetillæg, udbetales tillægget med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på Landstingsfinansloven. Er begge forsørgere pensionister, udbetales der et børnetillæg pr. barn til hver pensionist.
Stk. 2. Tillægget udbetales månedligt, med mindre pensionisten forsørger barnet ved betaling af underholdsbidrag. Er pensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget halvårligt, med mindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. Betales underholdsbidrag for en kortere eller længere periode end halvårlig, udbetales tillægget for denne periode.
Stk.3. Bor barnet hos en anden end pensionisten og er pensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales beløbet til den der er berettiget til at modtage underholdsbidraget.

§ 2. Når betingelserne for bortfald af børnetillæg i henhold til § 13 i Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension ikke længere er til stede, skal udbetalingen af børnetillægget straks genoptages.

 

Indkomstregulering

§ 3. Når pensionen tilkendes sker beregningen af pensionens størrelse på baggrund af anden forventet skattepligtig indtægt end pension, herunder pension, der er udbetalt i henhold til Nordisk Konvention om social sikring efter overgangen til pension.
Stk. 2. Ved regulering af pensionen i løbet af et år, jf. § 22 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, sker beregningen på baggrund af pensionistens forventede skattepligtige indtægter efter ændringen.
Stk. 3. Indkomstreguleringen for ægtefæller eller samlevere, sker på baggrund af parrets samlede skattepligtige indkomst, jf. stk. 1 og stk. 2.

§ 4. Såfremt en pensionist ikke er fuldt ud skattepligtig i Grønland, medregnes hele pensionistens årsindkomst, bortset fra pension fra en offentlig myndighed, som biindkomst.
Stk. 2. En pensionist, der ikke er fuldt ud skattepligtig i Grønland, skal på begæring af den myndighed, der behandler pensionssagen, dokumentere sine indkomstforhold via den årlige slutopgørelse fra såvel udland som fra Grønland.

 

Pensionsudbetaling ved ophold på anden døgninstitution

§ 5. Bliver en pensionist anbragt på anden døgninstitution i Grønland end en social døgninstitution i henhold til § 23 i Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, indlagt på hospital i eller uden for Grønland, dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital, dømt til anbringelse i institution under kriminalforsorgen i Grønland eller Danmark eller ved retsvæsenets foranstaltning tilbageholdt fortsætter udbetalingen af pensionen uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned. Herefter udbetales pensionen med 20% af beløbet for alders- og førtidspension.
Stk. 2. Eventuel udbetaling af lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag fra en offentlig myndighed, modregnes i pensionen, dog skal pensionisten have et beløb tilbage, der mindst svarer til 20 % af pensionen.
Stk. 3. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret, ligesom pensionisten er berettiget til personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering, herunder til eventuelle udgifter til bevarelse af bolig i anbringelsesperioden.
Stk. 4. Pensionen udbetales efter indkomstregulering fra den første i den måned, hvor pensionisten udskrives til hjemmet eller løslades.

 

Klageadgang

§ 6. Afgørelser truffet med hjemmel i § 5 kan påklages til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Ikrafttræden

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2003.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 14. december 2001 om førtidspension og personlige tillæg m.v.
Grønlands Hjemmestyre den 21. november 2003
Asii Chemnitz Narup

/

Tabithe Kristensen