Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. juni 2003 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2004.

I henhold til § 82, stk. 2, § 83 og § 85 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 5 af 23. oktober 1991, fastsættes følgende:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat pr. indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2004 følgende tilskud:

Nanortalik kr. 28.217.000
Qaqortoq kr. 16.273.000
Narsaq kr. 10.567.000
Paamiut kr. 15.665.000
Maniitsoq kr. 20.770.000
Sisimiut kr. 24.011.000
Kangaatsiaq kr. 20.120.000
Aasiaat kr. 22.833.000
Qasigiannguit kr.   9.859.000
Ilulissat kr. 22.385.000
Qeqertarsuaq kr.   6.816.000
Uummannaq kr. 25.979.000
Upernavik kr. 34.996.000
Qaanaaq kr.   9.281.000
Ammassalik kr. 32.663.000
Ittoqqortoormiit kr.  5.205.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Nedennævnte kommuner yder i 2004 følgende bidrag:

Ivittuut kr.   6.289.000
Nuuk kr. 65.871.000

Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.

§ 3. I 2004 fordeles som fælleskommunal skat kr. 199.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 1999, begge år incl. kr. -919.000, for 2000 kr. 292.000, for 2001 kr. 10.590.000 og for 2002 kr. 24.517.000 i alt kr. 233.480.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 2003.
Augusta Salling

/

Kaare Hagemann