Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 2003 om handleplaner, løbende evaluering og dokumentation i folkeskolen.

I henhold til § 17, stk. 4 og § 18, stk. 1 og 2, i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, fastsættes:

 

Kapitel 1
Undervisningens tilrettelæggelse

§ 1. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmaterialer og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, formålene for de enkelte trin, formålene for de enkelte fag og fagområder og læreplanernes angivelser af læringsmål. Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. § 17, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.
Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at den rummer udfordringer for alle elever, jf. § 17, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.
Stk. 3. I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne, jf. § 17, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.

 

Kapitel 2
Handleplaner

§ 2. Klasselæreren sørger for, at eleven i samarbejde med sine lærere mindst 2 gange om året, forud for afholdelse af skole-hjemsamtaler, jf. § 13 stk. 2 og 3, udarbejder en handleplan.
Stk. 2. Handleplanen skal indeholde:
1) elevens mål i forhold til læringsmålene, og
2) på ældstetrinet tillige elevens uddannelsesønsker.
Stk. 3. Handleplanen skal udformes således:
1) at den støtter eleven i at nå sine mål, og
2) at eleven selv kan vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang målene opfyldes.

 

Kapitel 3
Løbende evaluering og dokumentation

§ 3. Som et led i undervisningen skal elevens lærere løbende foretage evaluering af elevens udbytte af undervisningen.

§ 4. Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering.
Stk. 2. Evalueringen har til formål:
1) at danne grundlag for undervisningens videre planlægning,
2) at danne grundlag for vejledning af eleven og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb, og
3) at danne grundlag for lærerens vurdering til brug for den i §§ 6-11 anførte dokumentation.

§ 5. Læreren skal til brug for den løbende evaluering og undervisningens tilrettelæggelse følge udviklingen i såvel den enkelte elevs som hele klassens eller holdets udbytte af undervisningen, herunder elevernes alsidige, personlige udvikling, der også omfatter sociale færdigheder som f.eks. samarbejde, selvstændighed og problemløsning. Med passende mellemrum drøftes udviklingen kollektivt og individuelt med eleverne.
Stk. 2. I forbindelse med de i undervisningen stillede opgaver, herunder hjemmearbejde, giver læreren en vurdering af elevernes arbejde og indsats i form af skriftlige og mundtlige kommentarer.

§ 6. Til dokumentation af elevens udbytte af undervisningen evaluerer elevens lærere den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til trinformålene og læringsmålene samt arbejdsindsats og holdning til arbejde, herunder selvstændighed, initiativ, ansvarlighed, interesse, samarbejde, præcision, punktlighed o.l.

§ 7. Til dokumentation anvendes følgende vurderingsformer:
1) Vidnesbyrd.
2) Standpunktskarakterer.
3) Supplerende bemærkninger.
4) Oplysninger om undervisningens gennemførelse.
Stk. 2. Vidnesbyrd, standpunktskarakterer, supplerende bemærkninger og oplysninger om undervisningens gennemførelse gives eleverne mindst 2 gange i løbet af skoleåret.
Stk. 3. Vidnesbyrd skal udtrykke lærerens vurdering af den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til trinformålene og læringsmålene og skal afgives på grundlag af den løbende evaluering.
Stk. 4. Standpunktskarakterer skal udtrykke lærerens vurdering af den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til trinformålene og læringsmålene og skal afgives efter følgende skala, 13-skalaen:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.
Stk. 5. Supplerende bemærkninger skal udtrykke lærernes vurdering af elevens skolearbejde, personlige og sociale udvikling samt deltagelse i klassens sociale liv.
Stk. 6. Oplysninger om undervisningens gennemførelse skal mindst indeholde:
1) antal planlagte undervisningstimer i perioden,
2) antal gennemførte undervisningstimer i perioden, og
3) oplysninger om elevens fremmøde, herunder lovlige henholdsvis ulovlige timeforsømmelser og anmærkninger om tidsoverholdelse og tilstedeværelse.
Stk. 7. Direktoratet for Uddannelse kan fastsætte retningslinier og vejledning om anvendelse af vidnesbyrd og karakterskalaen, jf. § 7 stk. 2 og 3, samt fastsætte rammer for meddelelser til hjemmet.
Stk. 8. Med henblik på pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejder kan Direktoratet for Uddannelse godkende afvigelser fra bestemmelserne i §§ 8-11.

 

Yngstetrinet

§ 8. På 1. klassetrin gives vidnesbyrd om elevens personlige, sociale, sproglige, begrebsmæssige og fysiske udvikling.

§ 9. På 2. og 3. klassetrin gives vidnesbyrd om elevens udbytte af undervisningen i samtlige fag og fagområder.

 

Mellemtrinet

§ 10. På mellemtrinet gives eleven ét vidnesbyrd for hvert af følgende fag og fagområder:
1) Grønlandsk.
2) Dansk.
3) Engelsk.
4) Samfundsfag.
5) Religion og filosofi.
6) Matematik.
7) Naturfag.
8) Personlig udvikling.
Stk. 2. I fagområdet lokale valg gives eleven ét vidnesbyrd i hvert af de i fagformålet nævnte fagområder:
1) Håndværk og design.
2) Kunst og arkitektur.
3) Idræt og udeliv.
4) Musik, sang, bevægelse og drama.
Stk. 3. Såfremt eleven ikke har modtaget undervisning i et fagområde, jf. stk. 2, anføres dette.

 

Ældstetrinet

§ 11. På ældstetrinet gives eleven ét vidnesbyrd samt én standpunktskarakter for mundtligt og én for skriftligt arbejde i hvert af fagene:
1) Grønlandsk.
2) Dansk.
3) Engelsk.
4) Matematik.
Stk. 2. Der gives ét vidnesbyrd samt én standpunktskarakter i hvert af fagene:
1) 3. fremmedsprog.
2) Samfundsfag.
3) Religion og filosofi.
4) Personlig udvikling.
Stk. 3. I naturfag gives ét vidnesbyrd og en særskilt standpunktskarakter i hver af fagdisciplinerne:
1) Fysik/kemi.
2) Biologi.
3) Naturgeografi.
Stk. 4. I fagområdet lokale valg gives ét vidnesbyrd og én standpunktskarakter i hvert af de i fagformålet nævnte fagområder:
1) Håndværk og design.
2) Kunst og arkitektur.
3) Idræt og udeliv.
4) Musik, sang, bevægelse og drama.
Stk. 5. Såfremt eleven ikke har modtaget undervisning i et fagområde, jf. stk. 4, anføres dette.

§ 12. På yngste- og mellemtrinet opbevares genpart af de udfærdigede vidnesbyrd og supplerende bemærkninger på skolen.
Stk. 2. På ældstetrinet oprettes en standpunktsprotokol for hver enkelt elev, i hvilken standpunktskarakterer indføres. Protokollen er skolens og elevens dokumentation for de opnåede standpunktskarakterer. Der anvendes standpunktsprotokoller godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Genpart af vidnesbyrd, standpunktskarakterer og supplerende bemærkninger opbevares på skolen.
Stk. 3. De sidste standpunktskarakterer, årskarakterer, indføres i protokollen umiddelbart inden sommerferien.
Stk. 4. Efter elevens udmeldelse af skolen opbevares standpunktsprotokollen på skolen efter nærmere af Direktoratet for Uddannelse fastsatte bestemmelser.

 

Kapitel 4
Kontakten mellem skolen og hjemmet

§ 13. Kontakten mellem skolen og hjemmet varetages ved:
1) Afholdelse af skole-hjemsamtaler.
2) Afholdelse af forældremøder.
3) Skriftlige meddelelser til hjemmet om vidnesbyrd, standpunktskarakterer, supplerende bemærkninger og oplysninger om undervisningens gennemførelse.
4) Besøg i hjemmet efter forældrenes anmodning eller samtykke.
Stk. 2. Skole-hjemsamtaler afholdes mindst 2 gange om året med deltagelse af eleven, dennes forældre og elevens lærere.
Stk. 3. Skole-hjemsamtalerne tager udgangspunkt i elevens handleplaner, og forældrene orienteres bl.a. om læringsmålene for fagene og om kriterierne for og resultaterne af den løbende evaluering. Nærmere aftale om samtalerne, herunder indhold, tid og sted, træffes med de enkelte forældre, der forud for mødet skal have mulighed for at fremkomme med ønsker om, hvad man særligt vil samtale om og med hvem.
Stk. 4. Der afholdes mindst et forældremøde for klassens forældre i løbet af skoleåret.
Stk. 5. Skolen skal give meddelelse til hjemmet, hvis den løbende evaluering giver anledning til bekymring for en elevs læring, arbejdsindsats m.v. samt udvikling i det hele taget, således at skole og hjem i fællesskab kan søge elevens forhold bedret.

 

Kapitel 5
Forskning og dokumentation

§ 14. Til varetagelse af pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed, jf. Landstingsforordning om folkeskolen § 31, stk. 1, nr. 6, kan Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indsamle data på individ- og skoleniveau samt kommunalt niveau.

 

Kapitel 6
Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003, jf. dog stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 6. juni 1994 om evaluering m.v. i folkeskolen.
Stk. 2. For elever, der begynder på 7. eller højere klassetrin i skoleåret 2003/2004, forbliver Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 6. juni 1994 om evaluering m.v. i folkeskolen i kraft, indtil de har færdiggjort deres skoleforløb.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juni 2003.
Arkalo Abelsen

/

Lise Lennert Olsen