Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 18. marts 2003 om varmeregnskab.

I medfør af § 21, stk. 3 i landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger fastsættes:

 

§ 1. Varmeregnskabet skal udformes således, at det fremgår, hvor stor en del af den enkelte lejers samlede udgift der vedrører varme og varmt vand.
Stk. 2. Udlejer kan opkræve et acontobidrag til dækning af udgifterne til varme og varmt vand, som opkræves med lige store beløb i forbindelse med opkrævning af lejebetalinger.
Stk. 3. Af varmeregnskabet for den enkelte lejer skal det tydeligt fremgå, hvorvidt eventuelle betalte acontobidrag er større eller mindre end det beløb, som endeligt skal betales.

§ 2. Udgiftssiden skal specificeres. Det skal tydeligt fremgå, hvor stor en del af den samlede udgift, der er anvendt til olieindkøb og olietransport, elvarme og varmeleverancer fra varmeværk.
Stk. 2. Andre udgifter, der er relateret til produktion af varme eller det varme vand, kan tillige medtages, eksempelvis driftsudgifter til el, vand, vedligeholdelse, henlæggelser, tilsyn m.v.

§ 3. For hver varmecentral, undercentral eller boligafdeling fordeles udgifterne efter udlejers bestemmelse forholdsmæssigt mellem lejerne på grundlag af:
1) Den enkelte boligs boligareal.
2) Varmeinstallationer.
3) Varmefordelingsmålere, såvel fordampnings- som elektroniske fordelingsmålere.
4) Varmeenergimålere.
5) En kombination af de i nr. 1 til 4 nævnte metoder.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2003.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 59 af 29. december 1994 om varmeregnskaber.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. marts 2003
Mikael Petersen

/

Jens K. Lyberth