18. maj 2001 FM 2001/93

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

 

Forslag til landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vand-eksportloven)

 

Fremsat af Landstingets Markedsudvalg.

 

Til § 3

1) I § 3, stk. 2, ændres "5" til "3".

 

Til §5

2) § 5, stk. 3, affattes således:
" Stk. 3. En tilladelse efter § 4 kan ikke omfatte et område, hvis udnyttelsespotentiale væsent
ligt overstiger rettighedshaverens behov."

 

Til § 7

3) § 7, stk. l, affattes således:
" En tilladelse efter § 4 kan meddeles for en periode på højst 20 år."

 

Til § 8

4) Som § 8, stk. 3 indsættes:
" Stk. 3. Planen skal endvidere omfatte de i § 11 nævnte oplysninger."

 

Til § 10

5) I § 10. stk. 2, ændres: "3" til: "2".

 

Til § 11

6) § 11 affattes således:
"§ 11. I forbindelse med ansøgning om godkendelse af en plan for den samlede virksomhed
efter § 8, skal ansøgeren tilvejebringe de oplysninger, som Landsstyret anser for relevante,
herunder oplysninger om virksomhedens økonomiske soliditet og mulighed for en rentabel
drift samt en vurdering af de miljø- og beskæftigelsesmæssige aspekter af den påtænkte virk-
somhed.

 

Til § 12

7) I §12, stk. 1, udgår "kan".

 

Til § 13

8) I § 13, stk. l, udgår "kan".

9) § 13, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. I en tilladelse efter § 4 fastsættes vilkår om rettighedshaverens forpligtelse til ved
virksomheden ophør at foretage oprydning i de berørte områder, samt fjerne anlæg, der er
etableret i henhold til tilladelsen, i overensstemmelse med den i § 9 angivne ophørsplan."

10) Som § 13, stk. 3, indsættes:
"Stk. 3. I en tilladelse efter § 4 fastsættes endvidere vilkår til sikring af opfyldelsen af rettighedshaverens forpligtelser efter stk. 2, herunder vilkår om hel eller delvis sikkerhedsstillelse."

 

Til §15

11) § 15 affattes således:
" I en tilladelse efter §§ 3-4 fastsættes, under hvilke omstændigheder tilladelsen kan tilbagekal-
des af Landsstyret, og i hvilket omfang rettighedshaverens forpligtelser består efter tilladelsens
ophør."

 

Til § 18

12) § 18, stk. 2, affattes således:
" Stk. 2. Rettighedshavere skal hvert år fremsende rapportering om den udførte virksomhed og
dennes resultater, herunder om virksomhedens miljøpåvirkning. Vilkår om rapportering fastsæt-
tes i tilladelserne."

 

Til § 22

13) § 22 affattes således:
" § 22. Der kan indgås aftale mellem hjemmestyret og rettighedshaver om, at et af hjemmestyret
ejet selskab indtræder i den af tilladelsen omfattede virksomhed.
Stk. 2. Landsstyret træffer beslutning om hvilket selskab, der skal varetage aktiviteter vedrøren-
de hjemmestyrets deltagelse i henhold til stk. 1. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for
selskabets varetagelse af sådanne aktiviteter, herunder om aktiviteternes udskillelse i et særligt
selskab."

 

Til kapitel l0

14) Overskriften til kapitel 10 affattes således:
"Afgifter og gebyrer "

 

Til § 26

15) § 26, stk.1, 2. pkt. affattes således:
"Der kan herunder fastsættes vilkår om betaling af en afgift beregnet på grundlag af produktio-
nens størrelse og værdi."

16) §26, stk. 2, udgår.

 

Til § 29

17) § 29, stk. 2, nr. l, affattes således:
"1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på i henhold til landstingsloven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af landstingsloven."

 

Til § 30

18) I § 30, stk. l, ændres "januar" til "juli".

 

 

Bemærkninger

 

Til nr. l

Ændringsforslaget reducerer den maksimale periode for hvilken tilladelse til forundersøgelser kan meddeles fra 5 til 3 år. Det vurderes, at der næppe vil være behov for en længere forundersøgelsesperiode end maksimalt 3 år.

 

Til nr. 2

Med ændringsforslaget fjernes det oprindelige lovforslags § 5, stk. 3, hvorefter de skattebetingede krav om hjemsted i Grønland m.v. samt kravet om besiddelse af fornøden sagkundskab og økonomisk baggrund kan fraviges i en nærmere fastsat periode. Dette er en konsekvens af den foreslåede ændring af lovforslagets §11.

I stedet indsættes en bestemmelse, hvorefter en koncession ikke kan omfatte et område, hvis udnyttelsespotentiale væsentligt overstiger rettighedshaverens behov.

Bestemmelsen skal sikre, at der er et rimeligt forhold mellem koncessionens omfang (areal og udvindingspotentiale) og den mængde vand, den pågældende investor må antages at kunne afsætte. Hermed sikres Hjemmestyrets økonomiske interesse i en maksimal udnyttelse af de tilgængelige udvindingsområder.

Man bør således undgå, at investorer, som i kraft af stærk markedspræsens og et udbygget distributionsnet er i stand til at afsætte betydelige mængder vand, afskæres fra at opnå koncession, som følge af at de tilgængelige udvindingsområder er tildelt ansøgere, som kun er i stand til at afsætte beskedne mængder.

Dette betyder ikke, at der kun skal gives koncession til veletablerede virksomheder. Også nye nye og mindre virksomheder skal have adgang. Blot skal de ikke tildeles et større udvindingsområde end de har realistisk mulighed for at udnytte.

Med "rettighedshaverens behov" sigtes ikke til rettighedshaverens aktuelle behov i snæver forstand, men til de behov, som rettighedshaveren kan sandsynliggøre at ville få i løbet af koncessionsperioden.

 

Til nr. 3

Henset til den hastige samfunds- og markedsudvikling må en koncessionsperiode på op til 30 år anses for mindre hensigtsmæssig.

Ændringsforslaget reducerer den maksimale periode for hvilken tilladelse til udnyttelse af is og vand kan meddeles fra 30 til 20 år. Tilladelsen kan i henhold til § 7, stk. 2, forlænges.

 

Til nr. 4

Der henvises til bemærkningerne til nr. 6.

 

Til nr. 5

Ændringsforslaget sikrer den fornødne sammenhæng mellem § 10, stk. l, 2. pkt., og § 10, stk. 2.

Rettighedshaver kan i henhold til § 10, stk. l opnå tilladelse til at indstille udvindingsvirksomheden. Godkendelse kan meddeles for op til 2 år ad gangen.

I medfør af det oprindelige lovforslags § 10, stk. 2, kan Landsstyret, når udvindingsvirksomheden har været indstillet i 3 år, påbyde rettighedshaveren at sætte den udarbejdede ophørsplan i værk. Ved at ændre fristen til to år sikres det, at et sådant ophørs-påbud ikke meddeles midt i den periode, for hvilken rettighedshaver er givet tilladelse til midlertidig indstilling af udvindingsvirksomheden.

 

Til nr. 6

Ændringsforslaget har til formål at give Hjemmestyret mulighed for sikre, at etablering af anlæg og opstart af udvinding ikke kan påbegyndes førend det pågældende selskab formår at løfte opgaven på en måde, som er i det grønlandske samfunds interesse. Dette gælder såvel i forhold til afsætning (og dermed omfanget af afgifter til Landskassen) som i forhold til beskæftigelses og miljømæssige hensyn.

Bestemmelsen indebærer, at Landsstyret kan stille krav om de oplysninger, Landsstyret anser for relevante i forbindelse med behandlingen af virksomhedsplanen. Som minimum kræves oplysninger om virksomhedens økonomiske soliditet og muligheder for en rentabel drift samt en vurdering af de miljø- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Virksomhedsplanen bør herunder indeholde:

- en beskrivelse af is- og vandforekomsten 
- en beskrivelse af faciliteterne til indvinding og oparbejdning 
- en beskrivelse af afsætningsforhold
- en beskrivelse af is- og vandkvalitetsundersøgelser
- en beskrivelse af omkostningsmæssige forhold vedr. indvinding
- en beskrivelse af forholdene vedr. transport, produktion, tapperi og logistik 
- en samlet vurdering af grundlaget for at iværksætte en kommerciel indvinding
- en tidsplan for etablering af indvindingsvirksomhed

 

Til nr. 7

Med ændringsforslaget gøres fastsættelse af nærmere vilkår vedr. tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige, ressourcemæssige og kvalitetsmæssige forhold obligatorisk.

 

Til nr. 8

Med ændringsforslaget gøres fastsættelse af vilkår om rettighedshaverens forpligtelse til løbende at foretage oprydning og lignende i de berørte områder obligatorisk.

 

Til nr. 9

Med ændringsforslaget gøres fastsættelse af vilkår om rettighedshaverens forpligtelse til ved virksomhedens ophør at fjerne etablerede anlæg obligatorisk.

Den foreslåede bestemmelse er ikke til hinder for, at der kan fastsættes vilkår, hvorefter rettighedshaver kan undlade at fjerne anlæg, som efter aftale overdrages til Hjemmestyret, en kommune eller en ny rettighedshaver.

Der skal endvidere fastsættes vilkår om rettighedshaverens forpligtelse til ved virksomhedens ophør at foretage oprydning i de berørte områder.

Selv om rettighedshaveren har en forpligtelse til løbende at foretage oprydning, vil retablering
af det berørte område normalt kræve, at der i tillæg til fjernelse af etablerede anlæg, foretages
yderligere oprydning.

 

Til nr. 10

Efter ændringsforslaget skal der i en koncessionstilladelse fastsættes vilkår til sikring af rettighedshavers forpligtelser til ved virksomhedens ophør at fjerne etablerede anlæg og foretage oprydning. Der skal herunder fastsættes vilkår om hel eller delvis sikkerhedsstillelse. Bestemmelsen giver f.eks Landsstyret mulighed for at fastsætte vilkår om bankgaranti eller om årlig hensættelse af en del af selskabets overskud til en retableringsfond eller lignende.

 

Til nr. 11

Med ændringsforslaget gøres fastsættelse af, under hvilke omstændigheder en tilladelse kan tilbagekaldes, til en obligatorisk del af tilladelsen.

 

Til nr. 12

Med ændringsforslaget vil rapportering om den udførte virksomhed og dennes resultater skulle ske årligt. Der er tale om et minimumskrav. Landsstyret vil således som vilkår i tilladelsen kunne fastsætte krav om hyppigere rapportering. Ændringsforslaget indebærer endvidere et krav om, at der som led i rapporteringen redegøres for virksomhedens miljøpåvirkning.

 

Til nr. 13

Landsstyret vil med ændringsforslaget ikke kunne fastsætte vilkår om option på deltagelse i den af koncessionen omfattede virksomhed. Deltagelse vil imidlertid kunne ske efter aftale mellem Hjemmestyret og rettighedshaver.

 

Til nr. 14

Ændringsforslaget er fremsat med henblik på at bringe den grønlandske overskrift i overensstemmelse med den danske.

 

Til nr. 15

Med ændringsforslaget vil afgift alene kunne beregnes på grundlag af produktionens størrelse og værdi. Det tildelte areal vil således ikke efter ændringsforslaget kunne indgå i beregningen.

 

Til nr. 16

Det foreslås, at § 26, stk. 2, udgår, som konsekvens af ændringsforslagets nr. 12. Bestemmelsen omhandler hjemmestyrets deltagelse i is- og vandudvindings virksomhed, og hører ikke naturligt hjemme i lovforslagets kapitel 10 om afgifter og gebyrer.

 

Til nr. 17

Ændringsforslaget indebærer, at der kan idømmes bøde for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger og for fortielse af oplysninger, som en myndighed har krav på i henhold til landstingsloven eller forskrifter udstedt i medfør af landstingsloven. Herefter vil pligten til at afgivesandfærdige og fyldestgørende oplysninger være sanktioneret, ikke blot for så vidt angår oplysninger til brug for godkendelse af virksomheds- og ophørsplaner efter §§ 8-9, men også for så vidt angår oplysninger omfattet af § 18.

 

Til nr. 18

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft 1. juli 2001.