Landstingslov nr. 16 af 12. november 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

 

Kapitel 1.
Vederlag m.v. til Landstingets medlemmer

§ 1. Til medlemmerne af Landstinget ydes der årligt et vederlag svarende til lønramme 36 incl. generelt tillæg med et særligt tillæg på kr. 49.340 i årligt grundbeløb. Vederlaget beregnes med udgangspunkt i den på AS - G området pr. 1. april 2002 gældende aftale.
Stk. 2. Til dækning af udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af Landstinget ydes der et ikke- pensionsgivende omkostningstillæg, som ikke omfattes af den skattepligtige indkomst. Tillægget udgør årligt for de medlemmer, der bor i Nuuk kr. 96.000, og for andre medlemmer kr. 126.000.
Stk. 3. Til medlemmerne af Finansudvalget ydes der årligt et særskilt vederlag på kr. 60.000. Til medlemmerne af udvalget til revision af Landskassens regnskaber og til Landstingets næstformænd ydes der årligt et vederlag på kr. 36.000.
Stk. 4. De i stk. 1 - 3 nævnte vederlag og tillæg udbetales månedsvis forud. Regulering af de i stk. 1 og 3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen indenfor AS - G forhandlingsområdet. Tillægget efter stk. 2 reguleres een gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal. Regulering af tillægget efter stk. 2 finder sted første gang i 2003.
Stk. 5. For landstingsmedlemmer, der ønsker at tage fast bopæl i Nuuk, stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger
Stk. 6. Boliger, der er stillet til rådighed for landstingsmedlemmer, skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet som landstingsmedlem.
Stk. 7. I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør.

§ 2. Et landstingsmedlem oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra den 1. i den måned, hvor godkendelse af vedkommendes valg finder sted. Hvis medlemmet er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Landstinget, oppebæres vederlag fra den 1. i den måned, hvor dødsfaldet eller den endelige udtræden finder sted. Vederlaget og omkostningstillægget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskab af Landstinget ophører.
Stk. 2. Vederlag efter § 1, stk. 3 oppebæres fra den 1. i den måned, hvor Landstinget har valgt vedkommende som medlem af udvalget og ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskab af udvalget ophører.
Stk. 3. Et medlem af Landstinget, der efter reglerne i Forretningsorden for Grønlands Landsting er bevilget orlov af Landstingets Formandskab, oppebærer ikke vederlag og omkostningstillæg i orlovsperioden. Landstingets Formandskab udarbejder retningslinier for bevilling af orlov. I særlige tilfælde kan bevilling af orlov gøres betinget af afholdelse af de omkostninger, der påløber ved indkaldelse af suppleant.
Stk. 4. Har Landstingets Formandskab bevilget orlov til et medlem af Landstinget, optjener vedkommende ikke pensionsanciennitet i orlovsperioden.
Stk. 5. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald.
Stk. 6. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses som lovligt forfald.

 

Dækning af udgifter

§ 3. Tillægget i § 1, stk. 2 dækker alle udgifter, som et medlem af Landstinget måtte have i forbindelse med hvervet som medlem af Landstinget.
Stk. 2. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der fri rejse og logi til Landstingets samlinger.
Stk. 3. Efter ansøgning kan Landstingets Formandskab eller Landstingets formand beslutte, at der ydes et medlem fri rejse og logi til deltagelse i udvalgsmøder eller udvalgsrejser.
Stk. 4. Landstingsmedlemmer har ret til een gang i hvert kalenderår at foretage orienteringsrejser i Grønland indenfor en beløbsramme på kr. 30.000. Landstingets Formandskab udarbejder retningslinier for udbetaling af forskud på grundlag af en rejseplan samt regler for afregning indenfor nævnte beløbsramme. Uforbrugte midler indenfor den for et landstingsmedlem til rådighed stående beløbsramme i et kalenderår bortfalder ved årets udgang.
Stk.5. I perioden mellem et landstingsvalgs udskrivelse og valgets godkendelse, kan landstingsmedlemmernes rejse ikke betales af Landskassen, medmindre der er tale om rejser til uopsættelige udvalgsmøder.

§ 4. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der een gang i hvert kalenderår til et landstingsmedlems ægtefælle fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en landstingssamling.
Stk. 2. Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse.
Stk. 3. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der een gang i hvert kalenderår til et landstingsmedlems hjemmeboende børn under 18 år fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en landstingssamling.
Stk. 4. Hvis landstingsmedlemmet samtidig er medlem af Landsstyret, ydes der ikke fri rejse og logi til ægtefælle eller børn i forbindelse med ledsagelse til en landstingssamling.

 

Suppleanter

§ 5. Landstingsmedlemmers suppleanter oppebærer for hver dag, hvor de træder i landstingsmedlemmets sted, 1/365 af vederlaget i § 1, stk. 1. Endvidere oppebærer suppleanten 1/365 af omkostningstillægget i § 1, stk. 2 afhængig af, hvor suppleanten bor.
Stk. 2. Der ydes endvidere suppleanten fri rejse og logi efter reglen i § 3, stk. 2.
Stk.3 Efter ansøgning til Landstingets Formandskab kan der ydes suppleantens ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år, som suppleanten har forældremyndighed over, fri rejse og logi i forbindelse med den landstingssamling, hvor suppleanten indtræder i et landstingsmedlems sted for en periode af mere end 3 ugers varighed. § 4, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 2.
Vederlag m.v. til Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne

§ 6. Til Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne ydes der udover vederlaget i § 1, stk. 1 et årligt vederlag svarende til lønramme 39, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes med udgangspunkt i den på AS - G området pr. 1. april 2002 gældende aftale.
Stk. 2. Til Landstingets formand og Landsstyreformanden ydes der et særligt tillæg på kr. 120.930.
Stk. 3. Til landsstyremedlemmer, der ikke er medlemmer af Landstinget, ydes et tillæg svarende til vederlaget for landstingsmedlemmer efter § 1, stk. 1.
Stk. 4. Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvis forud. Regulering af de stk. 1 -3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen indenfor AS - G forhandlingsområdet.
Stk. 5. Landstingets formand og Landsstyreformanden har fri bolig. For de øvrige landsstyremedlemmer stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger.
Stk. 6. Landstingets formand og Landsstyreformanden skal fraflytte den fri bolig i forbindelse med ophør af hvervet som henholdsvis Landstingets formand og Landsstyreformand. Boliger, der er stillet til rådighed for de øvrige landsstyremedlemmer skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet som landsstyremedlem.
Stk. 7. I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør.

§ 7. Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne er berettiget til at afholde repræsentationsudgifter for Landskassens regning.

§ 8. Landstingets formands, Landsstyreformandens og landsstyremedlemmernes rejser i egenskab af Landstingets formand, Landsstyreformand og landsstyremedlemmer betales af Landskassen.
Stk. 2. Kost og logi dækkes efter regning med efterfølgende afregning med Landskassen.
Stk. 3. Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne kan under særlige omstændigheder medtage ægtefællen på rejser, som indgår i hvervet som Landstingets formand, Landsstyreformand og landsstyremedlem. § 4, stk. 2 og § 8, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Der ydes fri rejse til Nuuk til et landsstyremedlems ægtefælle, som vælger at bo i hjembyen udenfor Nuuk, to gange i hvert kalenderår. § 4, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Der ydes endvidere fri rejse til Nuuk til et landsstyremedlems hjemmeboende børn under 18 år med bopæl udenfor Nuuk to gange i hvert kalenderår.

 

Kapitel 3.
Landstingets formands, Landsstyreformandens og landsstyremedlemmernes besiddelse af andre hverv

§ 9. Besidder Landstingets formand, Landsstyreformanden eller et landsstyremedlem ved sin tiltræden andre hverv, skal disse fratrædes.
Stk. 2. Ønsker Landstingets formand, Landsstyreformanden eller et landsstyremedlem at bevare nogle af disse hverv, skal vedkommende straks give Udvalget til valgs prøvelse meddelelse herom. Udvalget kan inden 3 uger efter meddelelsens modtagelse nægte pågældende at bevare sådanne hverv.
Stk. 3. Landstingets formand meddeler efter udløbet af fristen i stk. 2 Landstinget, hvilke hverv formanden har tilladelse til at varetage. Landsstyreformanden meddeler Landstingets formand, hvilke hverv Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne har tilladelse til varetage.
Stk. 4. Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne må ikke, mens de varetager disse hverv, påtage sig nye hverv, medmindre Udvalget til valgs prøvelse giver tilladelse hertil.

 

Kapitel 4.
Eftervederlag

§ 10. Ved fratræden af hvervet som landstings- eller landsstyremedlem ydes eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes månedsindtægt efter § 1, stk. 1 samt § 6, stk 1 - 3.
Stk. 2. Eftervederlag ydes 1½ måned for hvert påbegyndt funktionsår, den pågældende sammenlagt har haft.
Stk. 3. Ved fratræden som landsstyremedlem ydes eftervederlaget for funktionsperioden som landsstyremedlem.
Stk. 4. Ved fratræden fra hvervet som landstingsmedlem ydes eftervederlag for funktionsperioden som landstingsmedlem.
Stk. 5. Eftervederlag ydes for mindst tre måneder og højst tolv måneder og udbetales månedsvis forud.
Stk. 6. Når eftervederlag har været udbetalt, afkortes eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv. Hvis der er udbetalt maksimalt eftervederlag, nulstilles eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv.
Stk. 7. Landstingets formand oppebærer eftervederlag efter samme regler som landsstyremedlemmer. Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag og vederlag for hvervene som formand for Landstinget og landsstyremedlem, og der kan kun udbetales ét eftervederlag for de to hverv. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene.

 

Kapitel 5.
Vederlag og eftervederlag til ægtefæller og børn

§ 11. Ægtefællen efter Landstingets formand, Landsstyreformanden, et landsstyremedlem eller et landstingsmedlem, der ved sin død fungerede som sådan, er berettiget til at modtage tre måneders vederlag. Det månedlige vederlag svarer til Landstingets formands, Landsstyreformandens, landsstyremedlemmets eller landstingsmedlemmets månedsindtægt efter § 1, stk. 1 samt § 6, stk. 1 - 3.
Stk. 2. Hvis vedkommende oppebar eftervederlag, er ægtefællen berettiget til at modtage eftervederlaget i den resterende del af eftervederlagsperioden. Ægtefællen er dog højst berettiget til at modtage eftervederlaget i tre måneder.
Stk. 3. Hvis Landstingets formand, Landsstyreformanden, et landsstyremedlem eller et lands-tingsmedlem ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte ægtefælle dør inden udløbet af de tre måneder, i hvilke den pågældende er berettiget til at oppebære vederlag eller eftervederlag, indtræder efterladte børn under atten år i retten til vederlag eller eftervederlag, forudsat disse ved den vederlagsberettigedes eller eftervederlagsberettigedes død var undergivet pågældendes forældremyndighed.

 

Kapitel 6.
Pension

§ 12. Til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget og Landsstyret samt til disses ægtefæller ydes pension efter reglerne i denne landstingslovs §§ 13 - 16.

§ 13. Pensionsretten er betinget af, at den pågældende har bestridt hvervet som landsstyremedlem i en eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst 1 år, eller at den pågældende har bestridt hvervet som landstingsmedlem i en eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst 1 år.
Stk. 2. Pensionen ydes fra udløbet af den måned for hvilken, der er udbetalt vederlag eller eftervederlag for hvervet, såfremt den pågældende er blevet 60 år, og ellers fra den 1. dag i måneden efter at denne alder opnås.
Stk. 3. Et pensioneret medlem, som påny indtræder i det hverv, fra hvilket pågældende oppebærer pension, oppebærer ikke pension i den periode for hvilken, der udbetales vederlag eller eftervederlag.

§ 14. Pensionen for landstingsmedlemmer udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension, som opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 31, skalatrin 44. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

§ 15. Pensionen for Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension, som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 39, skalatrin 52, excl. generelt tillæg. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

§ 16. Ægtefælle- og børnepension ydes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.
Stk. 2. Pensionen efter §§ 14, 15 og 16 stk. 1 reguleres efter de regler, der gælder for tjenestemænd.
Stk. 3. Såfremt en person er fratrådt et af de i denne lov nævnte hverv inden den 1. november 2001, og er berettiget til opsat pension eller oppebærer pension for et eller flere af disse hverv, kan den samlede pensionsudbetaling højst udgøre den højest mulige pension efter § 15, stk. 1.
Stk. 4. Såfremt en person, der oppebærer pension fra et eller flere af de i denne lov nævnte hverv, og som er fratrådt hvervet inden den 1. november 2001, også er berettiget til vederlag, løn eller pension fra anden offentlig stilling, reduceres pensionen efter denne landstingslov, således at vederlag, løn og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb svarende til den højest mulige pension efter § 15, stk. 1.
Stk. 5. Såfremt et tidligere medlem af Landstinget eller Landsstyret er fratrådt hvervet som medlem af Landstinget eller Landsstyret inden den 1. november 2001, og senere bliver valgt til Landstinget eller Landsstyret, finder stk. 3 og 4 ikke anvendelse.

§ 17. For medlemmer af landstinget og landsstyremedlemmer ved denne landstingslovs ikrafttræden opsættes, med skæringsdato den 31. oktober 2001, pensionsordninger ifølge landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v.
Stk. 2. Med virkning fra denne landstingslovs ikrafttræden oprettes i PFA Soraarneq en privat pensionsordning med løbende udbetaling for medlemmerne af Landstinget og Landsstyret. Pensionsordningen skal omfatte alderspension, ægtefælle- og børnepension.
Stk. 3. Grønlands Hjemmestyre yder et løbende bidrag til den i stk. 2 nævnte pensionsordning på 15 % af det udbetalte vederlag til medlemmer af Landsting og Landsstyre.

 

Kapitel 7.
Ikke-landstingsmedlemmers deltagelse i udvalg, nævn og repræsentationer og lignende

§ 18. Til ikke-landstingsmedlemmer, der udøver hverv i udvalg, nævn og repræsentationer på hjemmestyrets vegne ydes for hver dag vederlag svarende til 1/365 af det i § 1, stk. 1 nævnte vederlag.
Stk. 2. Ved deltagelse i møder og lignende udenfor hjemstedet ydes der tillige for hver dag et omkostningstillæg svarende til 1/365 af det i § 1, stk. 2 nævnte omkostningstillæg for medlemmer uden for Nuuk samt fri rejse og logi. § 1, stk. 4, om regulering finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte et tillæg til ikke-landstingsmedlemmer, der varetager et særligt byrdefuldt formandshverv i de i stk. 1 nævnte udvalg, nævn og repræsentationer. Udbetalingen af tillægget sker månedsvist forud og ophører med udgangen af den måned, hvor formandshvervet ophører, eller hvis Landsstyret beslutter, at det skal bortfalde.

 

Kapitel 8.
Bemyndigelse

§ 19. Landstingets Formandskab kan efter forhandling med Landsstyret fastsætte nærmere regler efter denne lov.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. november 2001. § 3, stk. 4 træder dog først i kraft med virkning fra 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v.
Stk. 3. Aktuelle ydelser og eksisterende rettigheder efter landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting ("Hædersgaveloven") og landstingslov nr. 7 af 14. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af Landsstyret m.v. udbetales dog i samme omfang og efter samme regler som hidtil, indtil rettigheder efter disse bestemmelser ophører.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller

 


Bemærkninger

Betænkning

Svarnotat