Landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 om ændring af Landstingslov om fiskeri.

(Nedsættelse af kravet til bruttoindkomst fra erhvervsfiskeri, forøgelse af den maksimale kvoteandel i den kystnære flådekomponent, kvoteårsfleksibilitet og regler om offentliggørelse af oplysninger om kvoter, fangster m.m.)

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 3, nr. 4, affattes således:
" 4) alle nævnte personer skal i de forudgående to kalenderår have været beskæftiget med erhvervsfiskeri, og mindst 50 % af deres samlede bruttoindkomst med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud skal i de forudgående to kalenderår stamme fra erhvervsfiskeri. Med virksomhed som erhvervsfisker sidestilles virksomhed som fanger, fåreholder, renavler og lignende."

2. § 15, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. Ingen selskaber eller enkeltpersoner må gennem køb af kvoteandele opnå en kvoteandel, i reguleringsområdet for den kystnære flådekomponent, der overstiger 10 %."

3. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Landsstyret kan udstede regler, hvorefter et rederi, der har opfisket sin årskvote, kan fortsætte fiskeriet mod at de mængder, som opfiskes udover årskvotens mængder fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år. Endvidere kan Landsstyret udstede regler, hvorefter et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, kan få forøget sin årskvote for det kommende år med en mængde svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år."

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 25 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Landsstyret kan offentliggøre oplysninger om udstedte licenser og om licensindehavernes kvoter og fangster ved licensbetinget fiskeri, herunder oplysninger om kvoteforbrug ved fiskeri hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde. Endvidere kan Landsstyret offentliggøre oplysninger om udstedte omladningstilladelser, tilladelser til indchartring af fartøjer og andre tilladelser udstedt i medfør af denne landstingslov eller administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af loven."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Hans Enoksen


Bemærkninger

Betænkning