Landstingslov nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

(Forbrugerrådets samarbejde med bygdebestyrelserne og regler om rabatmærker).

 

§ 1.

I landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg som ændret senest ved landstingslov nr. 14 af 31. oktober 1996 foretages følgende ændringer:

1. I § 7, indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Forbrugerudvalgene løser i bygderne de i stk. 1 omtalte opgaver i samarbejde med bygdebestyrelserne."

Stk. 2 - 4 bliver herefter stk. 3 - 5.

2. § 7, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Forbrugerrådet kan pålægge forbrugerudvalgene og anmode bygdebestyrelserne om at fremskaffe oplysninger i sager, der omfattes af denne lov."

3. § 7, stk.3, der bliver stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Forbrugerudvalgene kan fremsende sager til behandling i Grønlands Forbrugerråd. Bygdebestyrelserne kan fremsende sager til behandling i Grønlands Forbrugerråd gennem forbrugerudvalgene."

4. Efter § 10, indsættes:
"§ 10a. Der må ikke gives rabat eller anden ydelse ved brug af mærker, kuponer eller lignende, der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller ved udførelse af en arbejds- eller tjenesteydelse.
Stk. 2. Erhvervsdrivende må dog ved salg af en vare eller ved udførelse af en arbejds- eller tjenesteydelse give rabat eller anden ydelse i form af mærker eller kuponer eller lignende til senere indløsning, såfremt hvert enkelt mærke på tydelig måde er forsynet med udstederens navn eller firma med en angivelse af værdi i danske kroner. Rabatmærkeudstederen skal indløse mærket i Grønland til den pålydende værdi, når mærker til et samlet beløb af 5 kr. eller derover kræves indløst.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i forbindelse med flybonusprogrammer eller tilsvarende."

5. § 36, stk. 1, affattes således:
" For overtrædelse af bestemmelserne i § 10, § 10a, stk. 1 og 2, forsætlig overtrædelse af § 13, samt overtrædelse af § 14, § 16, § 17, stk. l og 3, § 18 og § 20, kan der idømmes bøde, medmindre der efter anden lovgivning findes at burde anvendes mere indgribende foranstaltninger."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 2001

 

§ 3.

Uanset bestemmelsen i § 10a vil rabatordninger og lignende iværksat før lovens ikrafttræden kunne fortsætte til udløb, dog længst indtil udgangen af juni måned 2002.
Grønlands Hjemmestyre den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller

 


Bemærkninger

Betænkning