EM 2001/18

Almindelige bemærkninger.

Efter opfordring fra Grønlands Forbrugerråd ønskes mulighed for at inddrage bygdebestyrelserne i forbrugerrådenes arbejde. Dette sker dels for at øge lokalkendskabet og dels for at kunne effektivisere arbejdet. Bygdebestyrelserne får ved ændringen samtidig adgang til at sende sager frem til behandling i Grønlands Forbrugerråd. Dog skal fremsendelsen af sager ske gennem de kommunale forbrugerudvalg for at hindre kompetencestridigheder.

Videre har en i Grønland gennemført rabatordning medført klager over, at der dels kun gives rabat for køb over et vist beløb og kun er indløsningspligt for rabatmærker, hvis der samlet er rabatmærker svarende til køb for et ret højt beløb. Forbrugerrådet har på baggrund af disse erfaringer ønsket en regulering af udstedelse og indløsning af rabatmærker svarende til de regler, der pt. gælder i Danmark.

Loven har været til høring hos Grønlands Forbrugerråd, De grønlandske Kommuners Landsforening KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening, Arbejdsgiverorganisationen for Handel, Service og Transporterhvervene i Grønland, KNI Pissiffik A/S, KNI Pilersuisoq A/S, KNB, Økonomidirektoratet samt Indenrigskontoret. Høringen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Lovforslagets endelige økonomiske og administrative konsekvenser afhænger af, om lovforslagets gennemførelse medfører en større sagsmængde til behandling i Grønlands Forbrugerråd med de deraf følgende ekstraomkostninger til sekretariatsbetjening til følge. Direktoratet finder det vanskeligt at bedømme, om dette vil blive tilfældet.

Det er ved inddragelse af bygdebestyrelserne i forbrugerarbejdet hensigten at intensivere dette lokalt.

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser.

 

Til § 1.

Til nr. 1.

De kommunale forbrugerudvalg pålægges at løse opgaver i bygderne i samarbejde med bygdebestyrelserne. Herved søges lokalelementet i forbrugerarbejdet styrket.

 

Til nr. 2.

For at Grønlands Forbrugerråd kan sættes i stand til at løse de pålagte opgaver i henhold til loven, skaffes hjemmel til, at Forbrugerrådet direkte kan anmode bygdebestyrelserne, hvor Forbrugerrådet finder dette hensigtsmæssigt, at fremskaffe de for Forbrugerrådets arbejde nødvendige oplysninger. Dette forventes at kunne effektivisere Forbrugerrådets arbejde.

 

Til nr. 3.

Der gives hjemmel til bygdebestyrelserne til at fremsende sager til Forbrugerrådet via de kommunale forbrugerudvalg.

 

Til nr. 4.

Bestemmelsen i stk. 1, forbyder værdikuponer i dagblade, tilbudsaviser og reklamebrochurer m.v. Bestemmelsen udelukker ikke, at der ydes organiseret rabat på grundlag af medlemskab af en forening, ansættelse i en bestemt virksomhed osv. Når sådan rabat ydes, skal bestemmelsen imidlertid overholdes, og rabatten kan derfor ikke ydes ved brug af kuponer i medlemsblade mv.

Bestemmelsen i stk. 2, indebærer alene, at hvis der gives rabat i form af mærker mv. til senere indløsning, skal dette ske på den i bestemmelsen nærmere angivne måde. Bestemmelsen finder også anvendelse på mærker af ubetydelig værdi. Dividende, der udbetales i forhold til driftsresultatet, falder udenfor, da der ikke gives et ubetinget løfte om en ydelse. En i forhold til de almindelige forældelsesregler fastsat kortere indfrielsesfrist kan være i strid med reglen i § 9, ligesom andre særlige betingelser for indløsning.

 

Til nr. 5.

Ændringen medfører, at der for overtrædelse af § 10a stk. 1 og 2 også kan idømmes bøde.

 

Til § 2.

Loven træder i kraft den 1. december 2001.

 

Til § 3.

Overgangsordningerne sikrer at allerede løbende ordninger kan afvikles roligt og allerede optjente rabatmærker vil kunne indløses efter de betingelser, hvorunder de er optjent. Fristen giver de næringsdrivende en mulighed for at omstille deres eventuelle rabatprogrammer, således at de senest pr.1. juli 2002 er i overensstemmelse med lovens bestemmelser.