Landstingsforordning nr. 19 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. (Eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri som ændret senest ved landstingsforordning nr. 3 af 30. oktober 1998 foretages følgende ændringer:

1. Som § 21a indsættes:
"§ 21a. Låntagere, der i perioden fra 1. maj 2000 til 30. april 2002 retmæssigt har modtaget boligsikring, kan efter ansøgning til Landsstyret inden den 1. november 2002 få eftergivet forfaldne ydelser og restgæld.
Stk. 2. Låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 128.000 kr., kan søge om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog maksimalt for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr. pr. barn.
Stk. 3. Ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, jf. stk. 2, skal indsendes til Landsstyret. Ved bedømmelse af ansøgningerne skal der tages hensyn til ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt husets alder og markedsmæssige værdi.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2002. Dog kan eftergivelse først ydes med virkning fra 1. maj 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen

 


Bemærkninger

Betænkning