Landstingsforordning nr. 17 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.

(Andelsboligers støtteberettigede areal og m² pris samt tidspunktet for udbetaling af lån til andelsboligforeninger)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger som ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 6. november 1997 foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1 affattes således:
"  Landsstyret og kommunalbestyrelsen yder hver et rente- og afdragsfrit lån på 1/3 af de samlede støtteberettigede opførelsesudgifter, jf. § 11. Lånet sikres ved pant i foreningens ejendom og reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks."

2. § 10, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Til boliger omfattet af §1, nr. 1 udbetales lånet efter boligernes færdiggørelse og kun mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse. Lån til boliger omfattet af § 1, nr. 3, kan tidligst udbetales efter boligernes færdiggørelse mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse og kun i forbindelse med overdragelse af boligerne til en stiftet andelsboligforening, der opfylder forordningens øvrige bestemmelser."

3. § 11 affattes således:
"§ 11. Andelsboliger opføres som etagebyggeri eller som tæt/lavt byggeri. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade opførelse af enkelthuse eller dobbelthuse.
Stk. 2. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter § 10, stk. 1 kan maksimalt ydes til 105 kvadratmeter af en andelsboligs boligareal, uanset om andelsboligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på 15.000 kr. pr. kvadratmeter, jf. § 13.
Stk. 3. Såfremt en andelsbolig overskrider det maksimale støtteberettigede areal eller overskrider den maksimale støtteberettigede opførelsesudgift, jf. stk. 2, finansieres de samlede opførelsesomkostninger for det ikke støtteberettigede areal eller opførelsesudgift ved lån optaget af andelsboligforeningen eller ved ekstraordinære indskud fra de medlemmer, der får brugsret til andelsboligen.
Stk. 4. Såfremt en andelsboligs areal overskrider det maksimale støtteberettigede areal, jf. stk. 2, opgøres boligens kvadratmeterpris på grundlag af gennemsnitsmetoden ud fra boligens totale opførelsesudgifter i forhold til boligens totale antal kvadratmeter.
Stk. 5. En andelsboligforenings lån i henhold til stk. 3 har prioritet efter Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån i henhold til § 10, stk. 3."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002. Forordningen har ikke virkning for andelsboligforeninger, der er optaget på Landstingsfinanslov 2001 eller tidligere.
Stk. 2. En andelsboligforening, der er optaget på Landstingsfinanslov 2001 eller tidligere eller har modtaget lånetilsagn forud for denne landstingsforordnings ikrafttræden, kan ved meddelelse til Grønlands Hjemmestyre og kommunalbestyrelsen vælge at finansiere opførelse af andelsboliger i overensstemmelse med denne landstingsforordning § 1, stk. 1, nr. 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen

 


Bemærkninger

Betænkning

Ændringsforslag til 2. behandling