Landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp.

 

I henhold til lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes følgende:

 

Almindelige betingelser

§ 1. Takstmæssig hjælp ydes til lønmodtagere som erstatning for tab af indtægt forårsaget af arbejdsløshed eller sygdom.
Stk. 2. Som lønmodtagere anses personer, der i henhold til overenskomst eller aftale er ansat hos en arbejdsgiver, og som er underlagt dennes instruktioner.

§ 2. Kommunalbestyrelsen udbetaler takstmæssig hjælp til lønmodtagere, når
1) pågældende er fyldt 18 år eller er forsørger, og
2) pågældende har fast bopæl i og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland.
Stk. 2. Retten til takstmæssig hjælp efter stk. 1 indtræder efter, at vedkommende i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 180 timers beskæftigelse.

§ 3. Personer, som modtager offentlig pension, revalideringsydelse, uddannelsesstøtte eller som er optaget på en institution under kriminalforsorgen eller socialvæsenet, er ikke berettiget til takstmæssig hjælp.

 

Takstmæssig hjælp under arbejdsløshed

§ 4. Under arbejdsløshed udbetales takstmæssig hjælp fra første arbejdsløshedsdag.
Stk. 2. Hjælpen beregnes efter § 8 og kan ydes i sammenlagt 13 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder.
Stk. 3. Hjælpen er betinget af,
1) at den pågældende kan dokumentere, at der ikke kan anvises arbejde, som den pågældende under hensyn til helbredsmæssige og øvrige forhold kan påtage sig, og
2) at arbejdsløsheden ikke er selvforskyldt eller begrundet i ferie, strejke eller lock-out.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen standser udbetaling af takstmæssig hjælp, såfremt en person nægter at påtage sig anvist arbejde.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om rådighedspligt m.v. for ansøgere om takstmæssig hjælp.

 

Takstmæssig hjælp under sygdom

§ 5. Under sygdom udbetales takstmæssig hjælp fra 3. sygedag.
Stk. 2. Hjælpen beregnes efter § 8 og kan ydes i sammenlagt 13 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder.
Stk. 3. Hvis sygdommen varer mere end 2 uger eller er forårsaget af en arbejdsskade, udbetales hjælpen dog fra 1. sygedag.

§ 6. Ved sygdom ud over 3 uger eller ved hyppige sygemeldinger af kortere varighed skal den pågældendes situation tages op af kommunalbestyrelsen til vurdering af, om en anden form for hjælp bør tilbydes.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan forlange en lægeerklæring af den hjælpsøgende. Udgifter til lægeerklæring afholdes i så fald af kommunen.

 

Hjælpens størrelse og udbetaling

§ 8. Takstmæssig hjælp udbetales med en fast takst pr. time, der udgør 55 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem S.I.K. og Landsstyret.
Stk. 2. Hjælpen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales ugevis bagud, dog højst for 40 timer pr. uge.
Stk. 3. Ved arbejdsløshed i flere uger i sammenhæng udbetales hjælpen hver uge på grundlag af beregningen efter stk. 2 for den første uge.
Stk. 4. Landsstyret offentliggør taksten for timebetaling efter stk. 1 så tidligt som muligt efter ændringer i overenskomsten mellem Landsstyret og S.I.K.

 

Administration

§ 9. Takstmæssig hjælp udbetales af den kommune, hvor lønmodtageren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret.

 

Oplysningspligt, tilbagebetaling m.v.

§ 10. Den, der modtager hjælp efter denne forordning, har pligt til at underrette kommunen om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at hjælpen indskrænkes eller ophører.

§ 11. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person, der modtager hjælp, får udbetalt en erstatning eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

§ 12. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i §§ 10 - 11 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne forordning.

 

Finansiering

§ 13. Udgifterne i henhold til denne landstingsforordning afholdes af kommunerne.

 

Klageadgang

§ 14. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 4, stk. 3 - 4, § 6, og §§ 11 - 12 kan ankes til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne forordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 15. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.
Stk. 3. Personer, der modtager takstmæssig hjælp den 31. december 2001, får udbetalt hjælpen for det antal timer, de var berettigede til denne dato efter tidligere forordning. Dette timetal lægges til grund for udbetalingen, indtil betingelsen for ny beregning i henhold til § 8, stk. 3 er opfyldt.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph

 


Bemærkninger

Betænkning